Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Nurme tn 68 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

12.12.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.11.2022 otsusega nr 42 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Nurme tn 68 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. Sama otsusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Detailplaneeringu arendaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Detailplaneeringu ala pindala on ca 17 629m². Detailplaneeringuga kavandatakse maa jagamine elamumaa funktsiooniga kruntideks, millele on ettenähtud üksikelamute paigaldamine ning ühe suurema krundi tekitamine eesmärgiga tagada ehitusõigus ridaelamu püstitamiseks.

Käesolevaks ajaks on valmidud detailplaneeringu esikiis.

Planeeringuala asub väikeelamute piirkonnas. Olemasolev endine lastekodu hoone, mis asub detailplaneeringu alal ei sobi oma mahult ja välisilme poolest väljakujunenud linnaruumi ning risustab ümbritsevat linnakeskkonda. Narva-Jõesuu linna üheks oluliseks arengu eesmärgiks on linnaruumi korrastamine ning kvaliteetse keskkonna arendamine. Detailplaneeringuga kaasnevad positiivsed mõjud, kuna demonteeritakse kasutusest väljas olev hoone ning ala korrastatakse ning arendatakse tänapäeva nõuetele vastav elamuala.

Planeerimisseaduse § 82 lg 4 ja § 83 lg 2 alusel teatame, et detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2024 – 05.02.2024 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korrusel ja elektroonselt https://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 21.02.2024 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis, II korrusel kell 17:00 ja veebi keskkonnas MS Teams, mille liitumise link on siin.

Dokumendid

Soldina külas asuva Lennuvälja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ja selle detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

28.11.23
(korrigeeritud 14.12.23)

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.12.2021 otsusega nr 17 algatati Soldina külas asuva Lennuvälja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ja selle detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringu arendajaks on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur. Detailplaneeringu ala pindala on ca 140 ha. Detailplaneeringu eesmärk on lennuvälja rajamine väikelennukitele sise- ja rahvusvaheliseks lennuliikluseks, helikopteri maandumisplatsi, teenindushoonete, kommunikatsioonide ehitamine ja sõiduraja õppeplatsi ehitamine, tootmishoonetele ehitusõiguse määramine. Samuti detailplaneeringu koostamise ajal on käsitletud ka motospordikeskuse kavandamist.

Detailplaneeringule on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH käigus ei ole tuvastatud riigipiiriülese keskkonnamõju esinemise võimalust. Samuti ei esine mõju Natura 2000 võrgustiku aladele. Samuti KSH käigus ei tuvastatud tugevat ebasoodsat mõju üheski hinnatud valdkonnas. Samas kaasneb planeeringuga suuremahuline arendustegevus praegu suuresti looduslikus seisundis alal. Oodata on piirkonna müra ja välisõhusaaste tasemete suurenemist ning häiringute sagenemist piirkonna elanikkonnale ning rohevõrgustiku toimivuse langemist. Seega KSH aruande eelnõus on toodud välja asjakohaste leevendavate ja rikastavate meetmete rakendamine. Meetmed on efektiivsed vältimaks ja vähendamaks avaldatavad olulised keskkonnamõjud. Täpsemalt võib tutvuda KSH eruanne eelnõus.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas ja planeeringu eskiisi koostamise jooksul ka maakasutuse muutmise osas.

Käesolevaks ajaks on valmidud detailplaneeringu esikiis ja selle KSH aruanne eelnõu.

Planeerimisseaduse § 82 lg 5 alusel teatame, et detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 15.12.2023 – 15.01.2024 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korrusel ja elektroonselt, avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.01.2024 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis, II korrusel kell 17:00 ja veebi keskkonnas MS Teams, mille liitumise link on siin. Küsimuste korral pöörduge palun olga.rudomina@narva-joesuu.ee.

Detailplaneeringu dokumendid (sh detailplaneeringu pass ja kaasatavate nimekiri) on kättesaadavad lingilt.

Avaliku arutelu protokoll

Narva-Jõesuu linnas asuva Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest teatamine

16.11.23

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest teatamine

(Narva-Jõesuu linnas asuva Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneering)

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2022 korraldusega nr 106 algatati Narva-Jõesuu linnas asuva Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning sama korraldusega jäeti algatamata eelnimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringu arendajaks on maaomanik. Planeeringuala pindala on ca 13 702 m². Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 7//9 kinnistule kahe ärihoone ja ühe abihoone planeerimiseks. Ärihoonetes kavandatakse pakkuda majutus- ja toitlustusteenuseid, samuti võivad lisanduda ka muud teenused. Ärihooned kavandatakse kuni 4 maapealse korrusega ja kuni 1 maa-aluse korrusega. Maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast on kuni 20 m. Samuti detailplaneeringuga on lahendatud tehnovõrkudega varustamine, liikluskorraldus. Detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneering oli vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.10.2023 korraldusega nr 388.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.11. – 14.11.2023. Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule oli võimalik esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 14.11.2023 k.a. aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.

Detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi.

Planeerimisseaduse § 136 lg 2 alusel detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeerimisseaduse § 138 lg 2 kohaselt kui detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused on arvesse võetud puudub vajadus esitada heakskiitmiseks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile.

Narva-Jõesuu linnas asuva Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

5.10.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2022 korraldusega nr 106 algatati Narva-Jõesuu linnas asuva Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning sama korraldusega jäeti algatamata eelnimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringu arendajaks on maaomanik. Planeeringuala pindala on ca 13 702 m². Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 7//9 kinnistule kahe ärihoone ja ühe abihoone planeerimiseks. Ärihoonetes kavandatakse pakkuda majutus- ja toitlustusteenuseid, samuti võivad lisanduda ka muud teenused. Ärihooned kavandatakse kuni 4 maapealse korrusega ja kuni 1 maa-aluse korrusega. Maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast on kuni 20 m. Samuti detailplaneeringuga on lahendatud tehnovõrkudega varustamine, liikluskorraldus.

Detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud Päästeamet, Terviseamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (tingimustega, tingimuste alusel detailplaneeringu lahendus on täiendatud), Kaitseministeerium (tingimustega, tingimuste alusel detailplaneeringu lahendus on täiendatud), VKG Elektrivõrgud OÜ, Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ,  Narva Vesi AS.

Detailplaneeringu lahenduse kohta on oma arvamuse esitanud Keskkonnaamet, Maa-amet ja Regionaal-ja Põllumajandusministeerium. Laekunud arvamuste alusel on detailplaneeringu lahendust täiendatud.

Detailplaneering oli vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.10.2023 korraldusega nr 388.

Narva-Jõesuu linnas asuva Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.11. – 14.11.2023. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 14.11.2023 k.a. aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.

Teade esitamise alus on planeerimisseadus § 135.

Dokumendid

Lennuvälja detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koos esitatud ettepanekutega avalikustamine

25.09.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.12.2021 otsusega nr 17 algatati Soldina külas asuva Lennuvälja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (edaspidi detailplaneering) ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 140 ha. Detailplaneeringu eesmärk on lennuvälja rajamine väikelennukitele sise- ja rahvusvaheliseks lennuliikluseks, helikopteri maaandumisplatsi, teenindushoonete, kommunikatsioonide ehitamine, sõidukite õppeplatsi- ja libedaraja rajamine, ning hobilendurite ala rajamine. Narva-Jõesuu Linnavolikogu on seisukohal, et piirkonna arendamiseks vajadusel detailplaneeringu menetluse jooksul võivad täpsustuda lennundusega seotud tegevused.

Sama otsusega algatati nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine keskkonnamõju hindamise täpsusastmega.

Detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm oli edastatud ettepanekute esitamiseks planeerimisseaduse § 81 lõike 1 alusel.

Käesolevaga avalikustame Lennuvälja detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koos esitatud ettepanekutega.

Avalikustamise alus PlanS § 81 lg 6 ja § 76 lg 5.

Dokumendid

1 Lähteseisukohad
2 Lennuvali KSH programm
3 Ettepanekute koondtabel

Narva-Jõesuu linna Tõrvajõe külas Kaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

25.08.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.05.2022 korraldusega nr 197 algatati Narva-Jõesuu linna Tõrvajõe külas Kaali kinnistu ja lähiala detailplaneering ning sama korraldusega jäeti algatamata eelnimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringu arendajaks on maaomanik. Planeeringuala pindala on ca 4,2 ha. Kaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärk on ühe elamu ja selle abihoonete planeerimine ning juurdepääsu planeerimine Kaali kinnistule.

Detailplaneering vastab õigusaktidele ja on vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega. Detailplaneeringuga kavandatu on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud ja/või positiivse arvamuse esitanud Keskkonnaamet, Maa-amet, Päästeamet, Politsei-ja Piirivalveamet ja Transpordiamet. Detailplaneering oli vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.08.2023 korraldusega nr 339

Narva-Jõesuu linna Tõrvajõe külas Kaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.09 – 03.10.2023 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 03.10.2023 k.a. aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.

Teade esitamise alus on planeerimisseadus § 135.

Dokumendid

Narva-Jõesuu linna Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

30.03.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.02.2022 otsusega nr 23 algatati Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneering ja selle detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Detailplaneeringu ala asub Auvere külas Kauri katastriüksuse põhjaosas (registriosa 465850, katastriüksuse tunnus 85101:012:0130, maakasutuse sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa). Planeeritava ala pindala on ca 3,4 ha. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse edasiarendamine ning tegemist on ohtlike jäätmete ladestusala kavandamise II etapiga. Detailplaneeringuga kavandatakse Kauri katastriüksuse põhjaossa ohtlike jäätmete ladestusala eeldatava ladestusmahuga 120 000 tonni ladestamiskõlbulikke ohtlikke jäätmeid määrates selleks vajaliku ehitusala, ehitusõiguse, ehituslikud tingimused. Samale alale jäetakse võimalus tegeleda ohtlike jäätmete ringmajandusega. Samuti lahendatakse juurdepääsud, tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine ning muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded. Planeeringuala on suures osas kaetud võsa ja noore isetekkelise kasemetsaga. Ala on hoonestamata ning teadaolevalt pole aktiivses kasutuses olnud. Detailplaneeringu realiseerimisel muudetakse ala maastik.

Detailplaneeringuga kavandatule on läbi viidud KSH ning olulist negatiivset mõju ei ole ette näha. Planeeringuga kavandatava elluviimisel ei ole ette näha kultuurilisi mõjusid. Kavandatava tegevusega ei tekitata eeldatavalt ohtu inimese tervisele, heaolule ja varale. Planeeringuga elluviimisel puuduvad märkimisväärsed sotsiaalsed mõjud. Kavandatav arendus aitab kaasa piirkonna töökohtade säilimisele, mis loob eeldused ala üldiseks sotsiaalseks arenguks tulevikus. Planeeringuga kavandatu elluviimisel ja edasisel projekteerimisel tuleb järgida KSH aruande võimaliku negatiivse mõju ennetamise ja/või vähendamise meetmed.

Detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne oli võetud vastu Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 53. Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu olid määratud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.03.2023 korraldusega nr 86.

Narva-Jõesuu linna Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 31.03-01.05.2023 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 01.05.2023 k.a. aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.

Narva-Jõesuu linna Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu avalik arutelu toimub 09.05.2023 kell 17:00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis, II korrusel kell 17:00 ja veebi keskkonnas, mille liitumise link Zoom keskkonnas: https://bit.ly/KoprasKoos.

Detailplaneering menetletakse üldplaneeringu kohaselt (planeerimisseadus § 124 lg 7) ja teade avaldamise alus on planeerimisseadus § 87 lg 6.

Dokumendid leiad lingilt.

Projekteerimistingimuste andmine eramu (ehr koog: 118002246) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust aadressil E. Vilde tn 25, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

22.02.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine eramu (ehr koog: 118002246) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust aadressil E. Vilde tn 25, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn"

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.03.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

 

Toimetaja: ALAR TASA

Projekteerimistingimuste andmine lammutatava suvemaja asemele uue suvemaja püstitamiseks aadressil Mustajõe SÜ 82, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn

22.02.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine lammutatava suvemaja asemele uue suvemaja püstitamiseks aadressil Mustajõe SÜ 82, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn"

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.03.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Projekteerimistingimuste andmine Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas, Õnne tn 1 kinnistul lammutatava eramu asemele uue üksikelamu püstitamiseks

22.02.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas, Õnne tn 1 kinnistul lammutatava eramu asemele uue üksikelamu püstitamiseks "

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.03.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Narva-Jõesuu Linna Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

6.10.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.02.2022 otsusega nr 23 algatati Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneering ja selle detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringuala hõlmab põhjapoolset osa Kauri (85101:012:0130) katastriüksusest, millel asub tegutsev Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskus. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse edasiarendamine ning tegemist ei ole uue prügila kavandamisega, vaid ohtlike jäätmete ladestusala kavandamise II etapiga. Planeeringuga kavandatakse uus ladestusala kinnistu põhja ossa, eeldatava kogumahuga kuni 120 000 tonni ohtlikke ladestamiskõlbulikke jäätmeid. Samuti jäetakse planeeringuga võimalus tegeleda alal ohtlike jäätmete ringmajandusega. Detailplaneeringu ala pindala on ca 3,4 ha. Planeeringuala on suures osas kaetud võsa ja noore isetekkelise kasemetsaga. Ala on hoonestamata ning teadaolevalt pole ka varasemalt hoonestatud või muul viisil aktiivses kasutuses olnud. Detailplaneeringuga samuti lahendatakse erinevate liiklusvahendite juurdepääsud, tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine, tehnovarustuse põhimõtteline lahendus ning muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded. Detailplaneeringuga kavandatule on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine ning olulist negatiivset mõju ei ole ette näha. Detailplaneeringu realiseerimisel rakendatakse vastavad abinõud, et vältida negatiivseid mõjusid.

Avalik väljapanek toimub 24.10 – 22.11.2022 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 22.11.2022 aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 24.11.2022 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis, II korrusel kell 16:00 ja veebi keskkonnas MS Teams, mille liitumise link on https://bit.ly/3SCm9U5.

Teate edastamise alus on Planeerimisseadus § 82 lg 5

DOKUMENDID:

Detailplaneeringu eskiis

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne eelnõu

Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise teade

8.08.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.02.2022 otsusega nr 23 algatati Auvere külas Kauri katastriüksusel (kü tunnus 85101:012:0130) asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneering (edaspidi detailplaneering) ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 3,4 ha. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse edasiarendamine. Detailplaneeringuga kavandatakse uute ladestusüksuste planeerimist Kauri kinnistu põhjaossa, mis hakkab koosnema eeldatavasti kuni 4-st ladestuskärjest, eeldatava kogumahuga kuni 120 000 tonni ohtlikke ladestamiskõlbulikke jäätmeid.

Sama otsusega algatati nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine keskkonnamõju hindamise täpsusastmega.

Detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm oli edastatud ettepanekute esitamiseks ning läbisid korrektuuri.

Käesolevaga Planeerimisseaduse § 81 lõike 6 alusel avalikustame üldplaneeringu (antud juhul detailplaneeringu) lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm koos Planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute ja asutuste esitatud ettepanekutega.

Dokumendid:

 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad ja Lisa 1
 2. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
 3. Ettepanekute koondtabel

Olgina alevikus asuva Vello kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine ja avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 168 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule kehtiva üldplaneeringu kohase Olgina alevikus asuva Vello kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala pindala on ca 7284 m²

Planeeringulahendusega toimub Vello kinnistu (registriosa 4668908) kaheks jagamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja nende abihoonete planeerimiseks. Detailplaneeringu lahendus sisaldab endas tehnovõrkudega varustatuse lahendust, haljastuse- ja heakorrastuse osa.

Ehitusõiguse määramisega on võimalikud tavapärased riskid, mis kaasnevad igasuguse ehitustegevusega, kuid mille mõju on ajutine ja lokaalne. Ehitustöödega kaasneb ehitusjäätmete teke. Jäätmekäitluse korraldamisel vastavalt jäätmeseadusele ja kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale ei ole oodata sellest tulenevat olulist keskkonnamõju. Hoonete ja rajatiste ehitamisega ning kasutamisega kaasneb paratamatult ka loodusvarade (vesi, energia jmt) tarbimine. Planeeritavate ehitusmahtude puhul ei põhjusta see loodusvarude kättesaadavuse vähenemist mujal.

Avalik väljapanek toimub 16.05 – 30.05.2022 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 30.05.2022 aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse ainult juhul, kui väljapaneku kestel laekub kirjalikke arvamusi, mida ei saa arvesse võtta ilma avaliku aruteluta (st ei ole tegemist PlanS § 136 lõike 2 kohase juhtumiga). Arutelu toimumise aeg ja koht antakse sel juhul eelnevalt teada.

Teade avaldamise alus Planeerimisseadus § 135 lg 7.

Planeeringu materjalid

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arvestamine

27.04.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2022 korraldusega nr 105 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 3 asuva kinnistu detailplaneering.

Avalik väljapanek toimus 11.04 – 25.04.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitas Terviseamet kirjaliku arvamuse, et Terviseamet on tutvunud detailplaneeringu materjalidega

ning ei esita täiendavaid ettepanekuid.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kuna esitatud arvamus sisuliselt ei sisalda endas planeeringu muudatusettepanekuid, mis vajaksid arutamist.

Teate avaldamise alus on Planeerimisseadus § 137 lg 2.

   

OLGA GODUNOVA

planeeringuspetsialist

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 3 asuva kinnistu detailplaneering

24.03.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2022 korraldusega nr 105 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 3 asuva kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala pindala on ca 30317 m².

Krundil asub Narva-Jõesuu sanatoorium, millele planeeritakse juurdeehitust. Juurdeehituse korruselisus jääb samaks, mis laiendataval majutusruumidega hooneosal. Kavandatud on ka laiendus olemasolevale maa-alusele korrusele. Planeeringuga antakse täiendav ehitusõigus kinnistu kirdeossa 8 maapealse korruse ja 1 maa-aluse parklaga majutushoone, kõrgusega 29m, ehitamiseks. Planeeringuga ei muudeta planeeringuala lähiümbruse olemasolevat liikluskorraldust. Parkimine korraldatakse krundisiseselt.  Detailplaneeringu lahendus sisaldab endas tehnovõrkudega varustatuse lahendust, haljastuse- ja heakorrastuse osa, muinsuskaitse eritingumusi.

Ehitusõiguse määramisega on võimalikud tavapärased riskid, mis kaasnevad igasuguse ehitustegevusega, kuid mille mõju on ajutine ja lokaalne. Ehitustöödega kaasneb ehitusjäätmete teke. Jäätmekäitluse korraldamisel vastavalt jäätmeseadusele ja kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale ei ole oodata sellest tulenevat olulist keskkonnamõju. Hoonete ja rajatiste ehitamisega ning kasutamisega kaasneb paratamatult ka loodusvarade (vesi, energia jmt) tarbimine. Planeeritavate ehitusmahtude puhul ei põhjusta see loodusvarude kättesaadavuse vähenemist mujal.

Detailplaneeringu koostamise ajal oli läbiviidud järgmised uuringud: dendrohinnang, ehitusgeoloogiline ja hüdrogeoloogiline uuring, mürauuring, liiklusuuring, insolatsiooni analüüs.

Avalik väljapanek toimub 11.04 – 25.04.2022 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse II korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 25.04.2022 aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.  Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse ainult juhul, kui väljapaneku kestel laekub kirjalikke arvamusi, mida ei saa arvesse võtta ilma avaliku aruteluta (st ei ole tegemist PlanS § 136 lõike 2 kohase juhtumiga). Arutelu toimumise aeg ja koht antakse sel juhul eelnevalt teada.

Teade avaldamise alus Planeerimisseadus § 135 lg 7. 

Planeeringu materjalid

Narva-Jõesuu linnas asuvate Koidu tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneeringu vastu võtmine ja avalik väljapanek

4.08.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 135 lõike 7 alusel, et võttis 01.07.2021 korraldusega nr 312 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Koidu tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kirikuhoone ehitamine Koidu tn 6 kinnistule (katastritunnus 51301:001:0041; sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja olemasoleva hävinud ajaloolise kirikuvundamendi eksponeerimine ja heakorrastamine Koidu tn 4 kinnistul (51301:001:0042; üldkasutatav maa 100%). Planeeringuala pindala on ca 7344 m².

Planeeringu algatas (11.11.2019 korraldus nr 533), koostamist on korraldanud ja planeeringu kehtestab Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Planeering vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele. Kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ei esitata.

Avalik väljapanek toimub 03.08 - 16.08.2021 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse II korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 23.08.2021 aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, ja e-posti teel info@narva-joesuu.ee. Väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse ainult juhul, kui väljapaneku kestel laekub kirjalikke arvamusi, mida ei saa arvesse võtta ilma avaliku aruteluta (st ei ole tegemist PlanS § 136 lõike 2 kohase juhtumiga). Arutelu toimumise aeg ja koht antakse sel juhul eelnevalt teada.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus pikendas väljapaneku kestust kuni 06.09.2021 ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaega kuni 13.09.2021.

Korraldus nr 312

Planeeringu põhijoonis

Avalik väljapanek, mis viib siia: planeeringu materjalid

Narva-Jõesuus asuvate Kalevi tn 18 ja Metsa tn 26 kinnistute ja nende lähialade detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikud väljapanekud

6.04.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lõike 7 alusel, et võttis 31.03.2021 korraldustega nr 157 ja nr 158 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kalevi tn 18 ja Metsa tn 26 kinnistute ja nende lähialade detailplaneeringud. Nii Kalevi tn 18 (katastritunnus 51301:004:0208, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 4710 m2) kui ka Metsa tn 26 (51301:001:0102, 100% elamumaa, pindala 4120 m2) planeeringu eesmärk on jagada kinnistu kolmeks ja kavandada igale tekkivale krundile üksik- või (eelistatult) kaksikelamu ja selle juurde kuuluvad abihooned koos juurdepääsude ja tehnovõrkudega.

Planeeringud algatas Narva-Jõesuu Linnavalitsus 17.12.2019 korraldustega nr 589 ja nr 590 (vastavalt), koostamist on korraldanud ja planeeringud kehtestab samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Kummagi planeeringuga ei esitata kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, need vastavad õigusaktidele ja on vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega.

Avalikud väljapanekud toimuvad 21.04 - 04.05.2021 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, ja Linna koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringutele saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 17.05.2021 aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu, 29023, Narva-Jõesuu linn, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.

 

Korraldus nr 157

Kalevi tn 18 detailplaneeringu põhijoonis

Korraldus nr 158

Metsa tn 26 detailplaneeringu põhijoonis

 

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuul asuva Aia tn 37 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

30.03.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võttis 09.03.2021 korraldusega nr 111 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Aia tn 37 kinnistu (katastritunnus 51301:006:0009, sihtotstarve 85% elamumaa/15% ärimaa, pindala 9640 m2) ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks, millest ühel on olemasolev üksikelamu, teisele rajatakse kaksikelamu ja kolmandale kohvik-restoran. Maakasutuse sihtotstarbed saavad olema vastavalt 100% elamumaa, 100% elamumaa ja 70% elamumaa/30% ärimaa. Kinnistule kehtib looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktist 11 tulenev erisus, mille kohaselt ehituskeeld ei laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndis (Narva-Jõesuul mererannas 200 m) varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele. Selle  erandi kehtivust kinnitas Keskkonnaamet oma 24.11.2020 kirjaga nr 6-2/20/10332-4. Planeeringu algatas 30.04.2019 Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldusega nr 198, koostamist on korraldanud ja planeeringu kehtestab samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Planeeringuga ei esitata kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei viidud läbi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-des 6 ja 33 sätestatud vajaduse puudumise tõttu.

Avalik väljapanek toimub 31.03.-13.04.2021 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse I korruse fuajees aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, ja Narva-Jõesuu Linna koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 22.04.2021 aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, või e-posti teel info@narva-joesuu.ee.

Väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse juhul, kui väljapaneku kestel laekub kirjalikke arvamusi, mida ei saa arvesse võtta ilma avaliku aruteluta (st ei ole tegemist  planeerimisseaduse § 136 lõike 2 kohase juhtumiga). Arutelu toimumise aeg ja koht antakse eelnevalt teada.

Teate avaldamise aluseks on planeerimisseaduse § 135 lõige 7.

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

17.08.20

Planeerimisseaduse § 137 lg 2 alusel avaldame Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering)  avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusti.

Detailplaneering oli vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020 korraldusega nr 234. Avalik väljapanek kestis 15.06-30.06.2020 ning kirjalikult on laekunud üks vastuväide planeeringulahendusele, mille põhimõtte on autoparklast tulenevate häiringute vähendamine. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 05.08.2020 kell 17:30 Narva-Jõesuu Linnavaitsuses. Avaliku arutelu jooksul lepiti kokku, et lähiajal arutakse detailsema kompromisslahenduse ning kinnitatakse seda kirjalikult.

Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu avalikust arutelust teavitamine

4.08.20

Planeerimisseaduse § 88 lg 3 alusel teavitame, et Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.08.2020 kell 14:00 J. Poska tn 26 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones (volikogu saal) Narva-Jõesuu linnas.

Avaliku väljapaneku ajal laekusid kirjalikud arvamused detailplaneeringule,  arutelul tutvustatakse esitatud arvamusi ning esitatakse oma seisukoht esitatud arvamuse kohta ning vajadusel vastatakse muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust teatamine

7.07.20

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.08.2020 kell 17:30 Narva-Jõesuu Linnavaitsuses, aadressil J. Poska tn 26 nõupidamiste ruumis.

Detailplaneering oli vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020 korraldusega nr 234. Avalik väljapanek kestis 15.06-30.06.2020 ning kirjalikult on laekunud üks vastuväide planeeringulahendusele.

Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamisest teavitamine

9.06.20

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.06.2020 korraldusega nr 259 määrati Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku uueks ajaks 29.06 – 29.07.2020.a.

Avalikul väljapanekul oleva detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil J. Poska tn 26, II korrus, Narva-Jõesuu linn, tööajal või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek (alalõik: Arendus ja planeerimine -> Detailplaneeringud -> Planeeringute avalik väljapanek).

Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 29.07.2020. a aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu või e-mailil info@narva-joesuu.ee

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on seni hajusalt olnud kalapaatide sildumis- ja hoiustamisvõimalused siduda koos uute kavandatavate rajatiste ja hoonetega ühtseks sadamakompleksiks, milles on võimalik turvaliselt osutada sadamateenuseid. Detailplaneeringuga lahendatakse alal kalapaatide sildumine ja hoiustamine ning muudetakse paatide veeskamine ohutuks. Selleks nähakse kinnistule kahe ette slipi rajamine. Slipi kõrvale on kavandatud kai, mille ääres on kalapaatidel võimalik silduda ja näiteks oma püütud kalu müüa.

Planeeritava ala suurus on ca 4,4 ha. Planeeritav ala asub Narva- Jõesuu idaosas Narva jõe kaldal. Ühelt poolt piirab ala Narva jõgi, teiselt poolt Narva jõe oru nõlv.

Täpsemalt planeeringuala piiridega saab tutvuda detailplaneeringu materjalides põhijoonisel.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne leiab, et detailplaneeringuga parandatakse Narva-Jõesuu linna sotsiaalmajanduslikku keskkonda ja luuakse täiendavad/paremad arengueeldused puhkemajanduse ja kalandusalase ning turismialase konkurentsivõime tõstmiseks. Riigipiiriülese keskkonnamõju esinemist planeeringu elluviimisega ei kaasne.

 

OLGA GODUNOVA

planeeringuspetsialist

DP materjalid

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust teatamine

28.05.20

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020 korraldusega nr 234 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneering (edaspidi DP).

DP on avalikul väljapanekul 15.06 – 30.06.2020. Selle aja jooksul on võimalik tutvuda DP materjalidega veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (J. Poska 26, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn) kantseleis tööajal.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni 30.06.2020.

Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas. Planeeringuala pindala on ca 1 869 m². Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Käesoleva detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistule kahekordse 4 boksiga ridaelamu rajamise. Detailplaneeringu koostamisega on lahendatud

ehitusõigus, liiklus- ja parkimislahendus, tehnovõrkudega varustatus, haljastuse- ja heakorrastus ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste kirjeldus. Kuna üldplaneeringu järgi on vaadeldav kinnistu korterelamu ala ning omab sobilikku pindala ja keskkonda ning ridaelamu rajamisega järgitakse täisehituse, haljastuse ja parkimise nõuded siis antud lahendus on sobilik ja põhjendatud.

Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega.

DP materjalid

Narva-Jõesuu linna Meriküla külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Mesi ja Mesilinnu maaüksuste maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust teatamine

28.05.20

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020 korraldusega nr 233 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Meriküla külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Mesi ja Mesilinnu maaüksuste maa-ala detailplaneering (edaspidi DP).

DP on avalikul väljapanekul 15.06 – 30.06.2020. Selle aja jooksul on võimalik tutvuda DP materjalidega veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek.

Samuti on võimalik materjalidega tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (J. Poska 26, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn) kantseleis tööajal.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni 30.06.2020.

Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna Meriküla külas, detailplaneeringu ala hõlmab käesoleval ajal olemas olevaid Mesi ja Mesilinnu kinnistuid, detailplaneeringu ala suurus on ca 25ha. Detailplaneeringu lahendusega jagatakse Mesi ja Mesilinnu kinnistud kuueks ning moodustatakse uued kruntidevahelised piirid. Moodustavate kinnistute suurus on suurem kui kolm hektarit. Planeeringu kohaselt on määratud ehitusõigus igale kinnistule üksikelamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud.

Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega.

DP materjalid

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine

28.05.20

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020 korraldusega nr 232 suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneering (edaspidi DP).

DP on avalikul väljapanekul 15.06 – 30.06.2020. Selle aja jooksul on võimalik tutvuda DP materjalidega veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek.

Samuti on võimalik materjalidega tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (J. Poska 26, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn) kantseleis tööajal.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni 30.06.2020.

Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning hõlmab J. Poska 72 kinnistut pindalaga 6471 m² katastriüksuse tunnusega 51301:004:0083 (sihtotstarve 100 % elamumaa) ning katastrisse kandmata maa-ala kuni J. Poska tänava asfaltkatteni. DP kontaktvööndis J. Poska tänava vastaspoolel paiknevad põhiosas tiheasustuse elamualad. Planeeritav ala on hoonestamata elamumaa, kinnistul kasvab kõrghaljastus – põhiosas männimets, osaliselt ka lehtpuud.

Planeeringueesmärk on J. Poska tn 72 kinnistu (registriosa 1151008 https://xgis.maaamet.ee/ky/51301:004:0083) kolmeks jagamine ja igale kinnistule kaksikelamu planeerimine; ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Kõigi kolme krundi arhitektuurne lahendus peab olema ühtses stiilis. Detailplaneeringu lahendus on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega.

DP materjalid

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku edasilükkamine

13.04.20

11.02.2020. a korraldusega nr 78 Narva-Jõesuu Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneeringu. Korraldusega nr 78 oli määratud avaliku väljapaneku ajaks 09.03.2020 – 23.03.2020. a.

Eriolukorra tõttu on 07.04.2020 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraldusega nr 171 korraldusega nr 78 määratud detailplaneeringu avalik väljapanek edasi lükatud.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab eelmainutud detailplaneeringu uue avaliku väljapaneku ning tagab juurdepääsu planeeringu menetlusega seotud dokumentidele peale eriolukorra lõppemist.

Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmisest ning avaliku väljapaneku korraldamisest teavitamine

4.03.20
Planeerimisseaduse (PlanS) § 87 lg-le 6  alusel teatame, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020 otsusega nr 136 on vastu võetud Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.03 – 24.04.2020.a. Avalikul väljapanekul oleva detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil J. Poska tn 26, II korrus, Narva-Jõesuu linn, tööajal või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek (alalõik: Arendus ja planeerimine -> Detailplaneeringud -> Planeeringute avalik väljapanek).

Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 24.04.2020.a aadressil J. Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu või e-mailil info@narva-joesuu.ee.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on seni hajusalt olnud kalapaatide sildumis- ja hoiustamisvõimalused siduda koos uute kavandatavate rajatiste ja hoonetega ühtseks sadamakompleksiks, milles on võimalik turvaliselt osutada sadamateenuseid. Detailplaneeringuga lahendatakse alal kalapaatide sildumine ja hoiustamine ning muudetakse paatide veeskamine ohutuks. Selleks nähakse kinnistule kahe ette slipi rajamine. Slipi kõrvale on kavandatud kai, mille ääres on kalapaatidel võimalik silduda ja näiteks oma püütud kalu müüa. Planeeritava ala suurus on ca 4,4 ha. Planeeritav ala asub Narva- Jõesuu idaosas Narva jõe kaldal. Ühelt poolt piirab ala Narva jõgi, teiselt poolt Narva jõe oru nõlv. Täpsemalt planeeringuala piiridega saab tutvuda detailplaneeringu materjalides põhijoonisel.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne leiab, et detailplaneeringuga parandatakse Narva-Jõesuu linna sotsiaalmajanduslikku keskkonda ja luuakse täiendavad/paremad arengueeldused puhkemajanduse ja kalandusalase ning turismialase konkurentsivõime tõstmiseks. Riigipiiriülese keskkonnamõju esinemist planeeringu elluviimisega ei kaasne.

DP materjalid

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikust väljapanekust teatamine

4.03.20

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 78 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneeringu (edaspidi DP). DP on avalikul väljapanekul 09.03 – 23.03.2020. Selle aja jooksul on võimalik tutvuda DP materjalidega veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (J. Poska 26, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn) kanseleis tööajal. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni 23.03.2020.

Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning hõlmab J. Poska 72 kinnistut pindalaga 6471 m²  katastriüksuse tunnusega 51301:004:0083 (sihtotstarve 100 % elamumaa) ning katastrisse kandmata maa-ala kuni J. Poska tänava asfaltkatteni. DP kontaktvööndis J. Poska tänava vastaspoolel paiknevad põhiosas tiheasustuse elamualad. Planeeritav ala on hoonestamata elamumaa, kinnistul kasvab kõrghaljastus – põhiosas männimets, osaliselt ka lehtpuud.

Planeeringu eesmärk on J. Poska tn 72 kinnistu (registriosa 1151008) kolmeks jagamine ja igale kinnistule kaksikelamu planeerimine; ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Kõigi kolme krundi arhitektuurne lahendus peab olema ühtses stiilis. Detailplaneeringu lahendus on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. 

Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega.

Dp materjalid

Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Materjalide ladu asuva kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust teatamine.

6.12.19

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 553 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Materjalide ladu kinnistu detailplaneering (edaspidi DP).
DP on avalikul väljapanekul 18.12.2019 -09.01.2020. Selle aja jooksul on võimalik tutvuda DP materjalidega veebilehel http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda linnavalitsuses (Koidu 25, Narva-Jõesuu) kantseleis tööajal. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni 09.01.2020.

DP oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 281. DP on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. DP ala pindala on ca 4890 m². Täpsemalt planeeringuala piiridega saab tutvuda detailplaneeringu materjalides põhijoonisel. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva laohoone laiendamine. Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset
keskkonnamõju, küll võib positiivse mõjuna välja tuua territooriumi korrastamise. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

seletuskiri: Materjalide_ladu_DP_vastuvõtmiseks.asice

OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Teade Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest

23.10.19

Planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lg 7 kohaselt ning PlanS § 84 lg 1 alusel teavitame kehtiva üldplaneeringu kohase Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest.

Avalik väljapanek toimus 12.08.-12.09.2019 ja avalik arutelu toimus 07.10.2019 kell 14.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn).

Avaliku väljapaneku jooksul laekus üks kirjalik arvamus, millele edastati kirjalik vastus.

Avaliku arutelu ajal tehti paar ettepanekut, mis põhimõtteliselt ei muuda detailplaneeringu lahendust, kuid tagavad planeeritava ala parema toimimise.

Kõik ettepanekud viiakse planeeringu lahendusse, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu muutmine ei ole vajalik.

Toimetaja: ALAR TASA

Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu avalikust arutelust teavitamine

8.08.19
Planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lg 7 kohaselt ning PlanS § 88, 127 alusel teavitame, et üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.08.2019 kell 14.00 Valges saalis Kesk tn 3 Narva-Jõesuu linna

Narva-Jõesuu linnas.

Avaliku väljapaneku ajal laekus üks kirjalik arvamus. Arutelul tutvustatakse esitatud kirjalikku arvamust ning põhjendatakse detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ja esitatakse oma seisukoht esitatud arvamuse kohta ning vajadusel vastatakse muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on kujundada alale terviklik multifunktsionaalne linnaruum. Selleks on vajalik kruntida ümber planeeringualal paiknevad kinnistud, määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus elamute, hotelli, sadama-ala, promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku ehitamiseks, määrata heakorrastuse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Planeeringuala puhul on tegemist endise tööstusmaastikuga, mida kavatsetakse muuta kaasaegseks linna piirkonnaks. Planeeritud ala suurus on ca 7,6 ha ning ala paikneb

Narva-Jõesuu linnas endise kalurikolhoosi „Oktoober" territooriumil.

Täpsemalt planeeringuala piiridega saab tutvuda planeeringumaterjalides. Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ning KSH aruandest saab järeldada, et detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasnevad mõjud ei ole tugevad ning ei ületa keskkonnataluvust.

 
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
Toimetaja: ALAR TASA

Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

23.07.19

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 detailplaneeringu (DP) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu on avalikul väljapanekul 12.08.-12.09.2019. Selle aja jooksul on DP ja KSH aruanne eelnõu kättesaadavad http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda linnavalitsuses (Koidu 25, Narva-Jõesuu) kanseleis tööajal. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee. Laekunud arvamuste arutamiseks toimub avalik arutelu 07.10.2019 kell 14.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn).

DP ja selle KSH koostamine algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsusega nr 130.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on seni hajusalt olnud kalapaatide sildumis- ja hoiustamisvõimalused siduda koos uute kavandatavate rajatiste ja hoonetega ühtseks sadamakompleksiks, milles on võimalik turvaliselt osutada sadamateenuseid. Detailplaneeringuga lahendatakse alal kalapaatide sildumine ja hoiustamine ning muudetakse paatide veeskamine ohutuks. Selleks nähakse kinnistule kahe ette slipi rajamine. Slipi kõrvale on kavandatud kai, mille ääres on kalapaatidel võimalik silduda ja näiteks oma püütud kalu müüa.

Planeeritava ala suurus on ca 4,4 ha. Planeeritav ala asub Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Planeeringuala asub Narva- Jõesuu idaosas Narva jõe kaldal. Ühelt poolt piirab ala Narva jõgi, teiselt poolt Narva jõe oru nõlv. Täpsemalt planeeringuala piiridega saab tutvuda detailplaneeringu materjalides põhijoonisel.

KSH aruanne leiab, et detailplaneeringuga parandatakse Narva-Jõesuu linna sotsiaalmajanduslikku keskkonda ja luuakse täiendavad/paremad arengueeldused puhkemajanduse ja kalandusalase ning turismialase konkurentsivõime tõstmiseks. Riigipiiriülese keskkonnamõju esinemist planeeringu elluviimisega ei kaasne.

Dokumendid (ZIP 49,1 MB) leiad SIIT ...

 

Olga Godunova

Planeeringuspetsialist

Toimetaja: ALAR TASA

.

Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmisest ning avaliku väljapaneku korraldamisest teavitamine

10.06.19

Planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lg 7 kohaselt ning PlanS § 134 alusel teavitame, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.05.2019 otsusega nr 99 on vastu võetud üldplaneeringu kohane Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneering ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

PlanS § 87 lg 5 alusel teavitame et, eelmainitud detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.07 – 30.07.2019.a. Avalikul väljapanekul oleva detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus, Narva-Jõesuu linn, tööajal või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koduleheküljel http://narva-joesuu.kovtp.ee (alalõik: Arendus ja planeerimine -> Detailplaneeringud). Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 30.07.2019.a aadressil Koidu tn 25, 29023, Narva-Jõesuu või e-mailil info@narva-joesuu.ee.

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on kujundada alale terviklik multifunktsionaalne linnaruum. Selleks on vajalik kruntida ümber planeeringualal paiknevad kinnistud, määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus elamute, hotelli, sadama-ala, promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku ehitamiseks, määrata heakorrastuse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Planeeringuala puhul on tegemist endise tööstusmaastikuga, mida kavatsetakse muuta kaasaegseks linna piirkonnaks. Planeeritud ala suurus on ca 7,6 ha ning ala paikneb Narva-Jõesuu linnas endise kalurikolhoosi „Oktoober" territooriumil. Täpsemalt planeeringuala piiridega saab tutvuda planeeringumaterjalides.

Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ning KSH aruandest saab järeldada, et detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasnevad mõjud ei ole tugevad ning ei ületa keskkonnataluvust.

 

Detailplaneering

KSH aruanne

Kooskõlastused

Liiklusanalüüs

Radooni uuring

 

-- 

Narva-Jõesuu linn. Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku arutelu protokoll ja registreerimisleht

15.05.19

Narva-Jõesuu linn. Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku arutelu protokoll ja registreerimisleht.

Протокол публичного обсуждения меняющей действующую общую планировку детальной планировки территории Завода масел в деревне Аувере и отчета стратегической оценки воздействия на окружающую среду вышеупомянутой детальной планировки.

------------------------------------------------------------------------

Kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arvestamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitas varasemalt, et Õlitehase maa-ala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) avalik väljapanek toimub 25.03 – 25.04.2019 ja avalik arutelu toimub 29.04.2019 kell 10:00, Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus aadressil Pargi tn 2. Koos detailplaneeringuga oli sellel perioodil täiendavalt avalikustatud keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne.

Teavitame, et detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul detailplaneeringu täiendamiseks laekus üks kirjalik ettepanek märkustega Maanteeametilt. Märkused on korrektuurilised ja seotud teede nimede ja õigusaktide täiendustega. Ettepanekuga arvestamine ei muuda detailplaneeringu põhilahendust ja need viidi planeeringusse sisse avalikul arutelul teada antud kujul.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kohta laekus lisaks 7 kirjalikku ettepanekut (millest 3 laekus hilinemisega ja ei leidnud seetõttu tutvustamist avalikul arutelul), millest osa sisaldasid ka vastuväiteid aruande kohta. Ettepanekute alusel tehakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes korrektuurilised parandused ja täiendused. Aruande üldjäreldused neist ei muutu. Kui parandused ja täiendused on keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandesse sisse viidud, siis täiendatakse detailplaneeringus kajastuvaid hindamise tulemusi vastavalt aruande järelduste täpsustustele. Aruande korrigeerimine ei muuda detailplaneeringu põhilahendust.

Kõik laekunud kirjad saavad Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolse kirjaliku vastuse koos põhjendatud seisukohtadega ettepanekute ja vastusväidete kohta. 29.04.2019 toiminud avaliku aruelu protokoll ja laekunud kirjad ja nende vastuskirjad lisatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kodulehele. Kuna detailplaneering on üldplaneeringut muutev siis peale vajalike korrektuuride sisseviimist detailplaneeringusse ja KSH aruandesse esitatakse planeering Rahandusministeeriumi poolsesse järelevalvesse.

Toimetaja: ALAR TASA

Kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

22.03.19

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.02.2019 otsusega nr 84 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu ala asub Auvere külas ca 424,33 ha suurusel alal ning hõlmab 22 katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on muuta planeeritava ala krundijaotust (ette nähakse 6 krunti), määrata kruntidele ehitusõigus ja maakasutuse sihtotstarbed ning piiritleda hoonestusalad. Lisaks lahendatakse planeeringuga kruntide haljastuse, heakorra, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Samuti määratakse detailplaneeringuga arhitektuurinõuded, keskkonnatingimused planeeringu elluviimiseks, kuritegevuse riske vähendavad tingimused ja servituutide seadmise vajadus. Detailplaneeringuga luuakse võimalus Enefit Energiatootmine AS tootmiskompleksi laiendamiseks ja ümber kujundamiseks, sh kuni nelja Enefit-tehnoloogial põhineva õlitehase rajamiseks ning põlevkiviõli järeltöötlemiskompleksi ja õlitoodete mahutipargi rajamiseks. Planeeringualal säilib senine elektritootmine ja muu senine tegevus.

Sama-aegselt detailplaneeringu koostamisega on koostatud ka KSH aruanne. Õlitehase maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruannet on vahepeal täiendatud ja see avalikustatakse uuesti koos detailplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 25.03 – 25.04.2019.a. Avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus, Narva-Jõesuu linn, tööajal või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koduleheküljel http://narva-joesuu.kovtp.ee (alalõik: Arendus ja planeerimine -> Detailplaneeringud).

Avalik arutelu toimub 29.04.2019 kell 10:00, Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus aadressil Pargi tn 2.

1 OSA Õlitehase DP joonised

2 OSA Õlitehase DP seletuskiri ja lisad

3 OSA Õlitehase KSH

Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ...

8.10.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse teatab Narva-Jõesuus Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu on avaliku väljapaneku ( 21.08.-21.09.2018) ja avaliku arutelu (27.09.2018 kell 14:00) tulemuste arvestamine.

Avaliku väljapaneku jooksul laekutud ettepanekute avaliku arutelu jooksul on suudetud leida kompromiss.

Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse nii linnaelanike kui ka ametite arvamuste ja ettepanekutega. Vajalikud muudatused viiakse detailplaneeringu lahenduse sisse nii kaartide materjalidele kui ka seletuskirja.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Karja tn 11 maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek (24.05.2018 – 07.06.2018)

23.05.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 24.05.2018 – 07.06.2018.a. on avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Karja tn 11 maaüksuse (katastritunnus 85101:001:0521) ning selle kontaktvööndi maa-ala detailplaneering, mille põhieesmärgiks on tootmismaa juhtotstarbega Karja tn 11 maa-ala kolmeks krundiks jaotamine, kruntide juhtotstarbe määramine (2 elamumaa ja üks tootmismaa juhtotstarve),  kruntide ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, ehituskujade määramine, tehnovõrkude planeerimine ning tehnorajatiste asukoha määramine.

Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil https://narva-joesuu.kovtp.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada kirjalikult või e-maili teel ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 12.06.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus aadressil Pargi tn 2.

Seletuskiri

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.05.2018 korraldus nr 176

Maanteeameti kooskõlastus

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

 

Toimetaja: RAIM SARV

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Kesk tn 30 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 10.05.2018 – 24.05.2018.a.

10.05.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 10.05.2018 – 24.05.2018.a. on avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Kesk tn 30 kinnistu (katastritunnus 51301:004:0175, pindala 2048 m², sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering, mille eesmärgiks on on jagada Kesk tn 30 maaüksus kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks pindaladega ca800 m2 ja 1248 m2, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine (eesmärgiga jagamise teel tekkivale väiksemale krundile püstitada üksikelamu, suuremal krundil säilitada olemasolevad ehitised), liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine ning Servituutide vajaduse määramine. Kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kohaselt on maa-ala juhtotstarbeks elamumaa.


Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil https://narva-joesuu.kovtp.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada kirjalikult või e-maili teel ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 25.05.2018 kell 10.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn).

Seletuskiri

Põhijoonis

Ülejäänud planeeringu matejalid

 

Toimetaja: RAIM SARV

Narva-Jõesuu linna Vaivara külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva ”Põhimaantee Tallinn-Narva maantee T1 ja kõrvalmaantee Sillamäe-Viivikonna T13106 ristmiku maa-ala“ detailplaneeringu avalik väljapanek 16.04.2018-29.04.2018

19.03.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 16.04.2018 – 29.04.2018.a. on avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu linna Vaivara külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva "Põhimaantee Tallinn-Narva maantee T1 ja kõrvalmaantee Sillamäe-Viivikonna T13106 ristmiku maa-ala" detailplaneeringu (planeeringuala pindala ca 2,5 ha), mille eesmärgiks on Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse tehniline projekti (lõik 183,2-187,6km) realiseerimiseks kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine, riigitee ehituseks vajalike kruntide sihtotstarbe muutmine transpordimaaks.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil
https://narva-joesuu.kovtp.ee/planeeringute-avalik-valjapanek. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada kirjalikult või e-maili teel ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 01.05.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

Seletuskiri

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem

Lisad

Vastuvõtmise korraldus

Toimetaja: RAIM SARV

Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering avalik väljapanek 01.01.2018 – 14.01.2018.a.

27.12.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 01.01.2018 – 14.01.2018.a. on avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Lydia Koidula tn 72 kinnistu (katastritunnus 51301:012:0130) ja selle lähiala (üldpindala ca 0.4ha) detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lydia Koidula tn 72 kinnistu jagamine kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks, moodustuvate kruntidele ehitusõiguse määramisene elamu ja selle abihoonete ehitamiseks ja kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks määratakse detailplaneeringuga haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil
http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada kirjalikult või e-maili teel ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 16.01.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

Seletuskiri

Põhijoonis

Menetlusdokumendid

Toimetaja: RAIM SARV

Metsa tn 9v kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

24.08.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Metsa tn 9v (katastritunnus 51301:008:0011) kinnistu  maa-ala (üldpindala ca 0.2ha) detailplaneering. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu järgi on tegemist detailplaneeringu kohustusega alaga. Maakatastri andmetel on kehtiv Metsa tn 9v katastriüksuse kasutamise sihtotstarve elamumaa 100%. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut, mille kohaselt asub planeeritav ala perspektiivsel ärimaal. Muudatusettepanek seisneb üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmises: elamumaa krundi kavandamiseks paariselamu (kahe korteriga elamu) ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringuga määratud krundile ehitusõigus, haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 17.10.2017 kell 15.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

Seletuskiri

Põhijoonis

Toimetaja: RAIM SARV

Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

24.08.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu (katastritunnus 51301:012:0180) ja selle lähiala (üldpindala ca 1,0ha) detailplaneering, mille koostamise põhieesmärgiks on muuta Lydia Koidula tn 95 kinnistu planeeringuala piiridessse jääva haljasalade juhtotstarvet väikeelamute maaks eesmärgiga viia see kooskõlla olemasoleva olukorraga ja moodustada alast 3 elamumaa juhtotstarbega krunti, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.

Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 17.10.2017 kell 14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

Seletuskiri

Põhijoonis

Toimetaja: RAIM SARV

Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

24.08.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 25.09.2017 on avalikul väljapanekul kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev Vabaduse tn 88 kinnistu (katastritunnus 51301:010:0001) ja selle lähiala (üldpindala ca 3655 m2) detailplaneering, mille koostamise põhieesmärgiks on Vabaduse tn 88 kinnistu jagamine kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.

Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 26.09.2017 kell 14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

 

Põhijoonis

Seletuskiri

Toimetaja: RAIM SARV

Metsa tn 9v kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu

29.06.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud linna Metsa tn 9v kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016.a. otsusega nr 137.

Planeeringu eesmärkideks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe kaksikelamu ja abihoonete rajamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Ettepanekuid ja vastuväiteid palume esitada kirjalikult e-postile info@narva-joesuu.ee või aadressile Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu.

Eskiisi avalik väljapanek kestab 10.07.2017 kuni 24.07.2017.a.

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 27. juulil 2017.a Narva-Jõesuu linnavalitsuse saalis kell 15:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
6.04.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.08.2016.a korraldusega nr 187.

Planeeritava ala pindala on ca 3653 m2 ning see hõlmab Vabaduse tn 88 kinnistut (katastritunnus 51301:010:0001, pindala 1868 m2) ja selle lähiala.

Planeeringu eesmärkideks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, Vabaduse tn 88 kinnistu arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, igale elamumaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Ettepanekuid ja vastuväiteid palume esitada kirjalikult e-postile info@narva-joesuu.ee või aadressile Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu.

Eskiisi avalik väljapanek kestab 10.04.2017 kuni 21.04. 2017.

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 24. aprillil 2017.a Narva-Jõesuu linnavalitsuse saalis kell 15:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
5.04.17

Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 08.02.2017 korraldusega nr 23 on vastuvõetud Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.12.2015.a. otsusega nr 111.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta kehtivat Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut maakasutuse osas ning moodustada 2 elamumaa krunti Jaan Poska tn 16 kinnistu arvelt ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa kruntidele on määratud hoonestusalad üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonete arhitektuursed tingimused, lahendatud krundi liiklus- ja parkimiskorraldus, määratud põhimõtted kruntide haljastamiseks ja heakorrastamiseks ning määratud kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele on kavandatud juurdepääsud Jaan Poska ja Uus tänavalt. Transpordimaa krundile on lubatud bussiootepaviljoni rajamine olemasoleva bussipeatuse lähedal, olemasoleva bussiootepaviljoni kohale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 30. aprillini 2017.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
5.04.17

Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 107 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 08.02.2017 korraldusega nr 22 on vastuvõetud Lydia Koidula 107 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.04.2014.a. otsusega nr 23. Planeeritava ala suurus on ca 18419 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 107 kinnistut.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta kehtivat Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut maakasutuse osas. Muutmine on põhjendatud asjaoluga, et planeeritav kinnistu on varasemalt hoonestatud endise piirivalve hoonetega. Käesoleval ajal antud asukohas riigikaitseliste objekti säilitamise vajadus puudub.

Detailplaneeringuga on ette nähtud Lydia Koidula tn 107 kinnistu arvelt moodustada 6 elamumaa ja 1 transpordimaa krunti. Igale elamumaa krundile on käesolevas detailplaneeringus määratud hoonestusala ning ehituslikud ja arhitektuursed tingimused. Hoonestusalad on kavandtaud olemasolevate hoonete/rajatiste asukohtadele ning lähtutud nende optimaalsetest rekonstrueerimise ja laiendamise võimalusest. Juurdepääs planeeritud elamukruntidele on ette nähtud Lydia Koidula tänavalt maha pöörava olemasoleva kuid rekonstrueerimist vajava tee (tänava) kaudu. Vastavalt Lydia Koidula tn 107 kinnistu omaniku soovile on planeeritud tänav ette nähtud erateena. Jalgsi pääs mereranda on ette nähtud planeeritud tänava pikenduselt läbi krundi pos nr 1 idaserva. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja parkimislahendus.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 12. maini 2017.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.03.17

Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.03.2017 korraldusega nr 63 on vastuvõetud Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014.a otsusega nr 41.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek viia läbi planeeritava maa-ala ümberkruntimine ning selle tulemusel: moodustada 2 elamumaa krunti Linda tn 10 ja Linda tn 10c kinnistute arvelt, Linda tn 10b krunt on ette nähtud nihutada Linda tn 10c krundi lääne nurka, et tagada tehnovõrgu valdajale ööpäevaringne juurdepääs alajaama krundile. Munitsipaalomandisse antud maa arvelt moodustatakse transpordimaa krunt, et tagada juurdepääs Linda tn 10 kinnistule ja perspektiivsele Linda tn 10b kinnistutele. Detailplaneeringuga krundile Linda tn 10c määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, krundile Linda tn 10 määratakse ehitusõigus üksikelamu rekonstrueerimiseks ja, Linda tn 10b krundile määratakse ehitusõigus uue alajaama rajamiseks.

Juurdepääs kruntidele on tagatud Linda tänava kaudu. Parkimine on lahendatud krundi siseselt Lahendatud on maa-ala heakorrastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 30. aprillini 2017.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

L.Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.01.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.12.2015.a korraldusega nr 308.

Planeeringu eesmärkideks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, ehituskeeluvööndi vähendamine olemasolevate ja planeeritavate ehitiste asukohas,  Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, igale elamumaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Ettepanekuid ja vastuväiteid palume esitada kirjalikult e-postile info@narva-joesuu.ee või aadressile Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu.

Eskiisi avalik väljapanek kestab 23.01.2017 kuni 05.02. 2017.

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 7. veebruaril 2017.a Narva-Jõesuu linnavalitsuse volikogu saalis kell 15:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Mere 6 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena

16.01.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 04.01.2017.a linnavalitsuse korraldusega nr 2 on algatatud Mere 6 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

Mere 6 kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu olemasolul. Taotlejal on soov detailplaneeringuga määratud hoonestusala keerata ja nihutada kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest, muuta hoone kõrgust kuni 11 meetrit, muuta maa-aluse garaaži sügavust kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest, säilitades detailplaneeringuga määratud maksimaalne korruselisus kuni kolm maapealset korrust. Kinnistu sihtotstarvet - elamumaa 100%, ning ehitusalune pind  ei muudeta.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 23.01. – 06.02.2017 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 06.02.2017 - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.01.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud linna Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a otsusega nr 117.

Planeeringu eesmärkideks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine ja muutmine maakasutuse osas, ehituskeeluvööndi vähendamine olemasolevate ja planeeritavate ehitiste asukohas,  Lydia Koidula tn 95 kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti, transpordimaa krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt, elamumaa sihtotstarbega ajutise krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt eesmärgiga liita see Lydia Koidula tn 95 koosseisu, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Ettepanekuid ja vastuväiteid palume esitada kirjalikult e-postile info@narva-joesuu.ee või aadressile Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu.

Eskiisi avalik väljapanek kestab 29.12.2016.a kuni 15. 01. 2017.a

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 18. jaanuaril 2017.a Narva-Jõesuu linnavalitsuse volikogu saalis kell 15:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
26.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.12.2015.a. otsusega nr 111.

Planeeringu eesmärkideks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, Jaan Poska tn 16 kinnistu arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, igale elamumaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, reformimata riigimaa arvelt transpordimaa krundi moodustamine linnadevaheliste busside peatumiseks ja bussiootepaviljoni ehitamiseks ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötaine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine ning moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine".

Eskiisi avalik väljapanek kestab kuni 13. novembrini 2016.

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 14. novembril 2016.a. Narva-Jõesuu linnavalitsuse volikogu saalis kell 15:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.12.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 14.09.2016.a korraldusega nr 211 on vastuvõetud Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.08.2014.a korraldusega nr 315.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistul Vabaduse tn 25 (ärimaa 100%, katastriüksuse tunnus 51301:002:0009) asuva olemasoleva kohvik-paviljoni laiendamist lõuna (4m kinnistu piirist) ja ida suunas (kirdest 3,7m kinnistupiirist ning kagust 3,1m kinnistupiirist) ning olemasoleva ühekordse paviljoni (ehitisregistri kood 118004235) teise korruse väljaehitamist majutusruumideks. Hoonesse on ette nähtud esimesele korrusele kohvik-restoran (kogupind 400m²). Olemasoleva hoone teisele korrusele on kavandatud väikese külastusega majutusruumid (kogupind 175m²). Planeeritava ühekordse hoone osa katusele on planeeritud avatud terrass (pindalaga 120m²) millele juurdepääs tagatakse hoone kagu nurgal asuvast sisemisest trepist. Katuseterrassi kasutamise ajavahemik reguleeritakse seadusandlusega kohaliku omavalitsuse poolt (nt. ajavahemik 10.00-23.00).

Kinnistule säilivad olemasolevad juurdesõidud Vabaduse- ja Mere tänavalt. Olemasolevad paekivist piirded Mere tänava poolsel alal ja Vabaduse tänava poolsel alal on ette nähtud säilitada. Lahendus ei too kaasa tuleohutuse suurenemist hoonele ja tema külastajatele. Planeeritava hoone katused on ette nähtud lamekatused või madala kaldega (katusekonstruktsioonid täpsustatakse ehitusprojektiga, lubatud katusekalle 0-20º). Planeeritavale hooneosale (ehitusaluse pinnaga 225m²) on kavandatud täiendav juurdepääsu tee (betoonist tänavakivikate) Vabaduse tänavalt. Käesoleva planeeringu lahendus näeb ette hoonestuse rajamist kahes etapis, kus esimeses etapis on ette nähtud ühekordse osa väljaehitamine ning teises etapis olemasoleva hoone teise korruse väljaehitamine ja prügimaja ehitamine.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 17. oktoobrini 2016.

Narva-Jõesuu linna Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

 

03.10.2016-17.10.2016 toimus Narva-Jõesuu linna Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korraldanud Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
23.08.16

Narva-Jõesuu Kuursaali detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.08.2016 korraldusega nr 188 on vastuvõetud Kuursaali detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.06.2013.a otsusega nr 165.

Detailplaneeringu ala on ca 2,91 ha ning see hõlmab Nurme 2, Nurme 4, Kungla 3a ja Kungla 5 kinnistuid.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas, määrata Kuursaali ning selle abihoonete ehitusõiguslikud ja arhitektuursed tingimused, maa-ala heakorrastuse tingimused, haljastuse põhimõtted, kavandada planeeritava ala liikluskorraldus ja parkimine, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

Detailplaneering näeb ette Nurme 2 ja Kungla 5 kinnistute liitmist ja moodustatud krundile ärimaa sihtotstarbe määramist. Planeeringualasse jäävatel kinnistutel säilitatakse kõik olemasolevad hooned peale praegusel Kungla 5 kinnistul paikneva katlamaja, mis on ette nähtud lammutada. Detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus perspektiivseks kuursaali juurdeehituseks ehk hoone taastamiseks sõjaeelsel kujul ning perspektiivse lehtla rajamiseks Nurme 2 kinnistul ja infopunkti ehituseks olemasolevatele varemetele Nurme 4 kinnistul. Täiendavalt on antud uute rajatiste (sõidu- ja kõnniteed, parkimiskohad, haljastus ja tehnovõrgud) ehitamise põhimõtted.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 28. septembrini 2016.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.06.16

Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

16.05.2016-12.06.2016 toimus Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.
Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.06.16

Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

 

16.05.2016-29.05.2016 toimus Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

15.06.16

16.05.2016-12.06.2016 toimus Narva-Jõesuu linna Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
31.05.16

Narva-Jõesuu linna Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 6 on vastuvõetud Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.03.2013.a. korraldusega nr 65.

Planeeringuala asub Narva-Jõesuu linnas. Planeeringuala suurus on ca 4500 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu elluviimine.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Kalevi 25 kinnistu arvelt moodustada 2 elamumaa krunti. Kruntidele on määratud ehitusõigused ning arhitektuursed tingimused uute üksikelamute ja nende abihoonete püstitamiseks (igale krundile 1 üksikelamu ja üks abihoone). Suurim lubatud ehitusalune pindala on määratud kooskõlas Narva-Jõesuu linna ehitusmäärusega. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast. Juurdepääsud kruntidele on kavandatud Kalevi ja Hirve tänavatelt. Parkimine on lahendatud krundi siseselt arvestusega 2 autokohta üksikelamu kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Kalevi tn 25 kinnistult põhja poole jäävast reformimata riigimaa arvelt on kavandatud moodustada transpordimaa krunt ning lahendada juurdepääsud olemasolevatele ja planeeritud kruntidele.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 12. juunini 2016.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

6.05.16

Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 57 on vastuvõetud Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a. korraldusega nr 243.

Planeeringuala asub Narva-Jõesuu linnas. Planeeringuala suurus on ca 3025 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu elluviimine.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek liita üheks elamumaa krundiks Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 krundid, mille senine sihtotstarve on samuti 100% elamumaa. Moodustatud krundile on määratud ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused uue kahekorruselise üksikelamu ja kahe ühekorruseliste abihoonete püstitamiseks (suurim lubatud ehitisealune pind kokku 248 m²). Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast, abihoonete suurim lubatud kõrgus on 4,5 m. Juurdepääs krundile on tagatud Hirve tänava kaudu. Parkimine on lahendatud krundi siseselt arvestusega min 2 autokohta üksikelamu kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 29. maini 2016.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

6.05.16

Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016.a korraldusega nr 58 on vastuvõetud Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.03.2015.a otsusega nr 58.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek moodustada 2 elamumaa krunti. Hetkel hoonestamata Vana tn 5 krundile on määratud ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused uue -1/3 korruselise korterelamu püstitamiseks (suurim lubatud ehitisealune pind maa peal 280 m², maa all 350 m²). Korterelamu suurim lubatud kõrgus on 11,5 m maapinnast/17,5 m/abs. Juurdepääs krundile on tagatud Vana tänava kaudu. Parkimine on lahendatud krundi siseselt hoone all, juurdepääsuga mööda kaldteed, arvestusega 1,3 autokohta korteri kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Reformimata riigimaa arvelt moodustatud ajutisele elamumaa krundile, mis peale detailplaneeringu kehtestamist liidetakse Vana tn 5 kinnistuga, on kavandatud lastemänguväljak. Iseseisvat hoonestust sellele krundile ette ei nähta.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 12. juunini 2016.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Vabaduse 25 krundi ja lähiala DP lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav väljapanek ja avalik arutelu

16.05.16

Narva-Jõesuu linna Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav väljapanek ja avalik arutelu.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus.
Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.08.2014.a korraldusega nr 315.

Detailplaneeringu pealmisteks eesmärkideks on hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguste ja arhitektuursete tingimuste määramine olemasoleva hoone (ehitisregistri kood 118004235, paviljon-kohvik) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks juurde- ja pealeehitamisega 2-korruseliseks ärihooneks, krundile juurdepääsu- ja kergliiklustee lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, ning hoone tehnovõrkudega liitumisvõimaluste määramine.

Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ning see hõlmab Vabaduse 25 (katastriüksuse tunnus 51301:002:0009, sihtotstarve - ärimaa) kinnistut pindalaga 1216 m2 ning osa Vabaduse tn 25a (katastriüksuse tunnus 51301:002:0027) kinnistust kuni Vabaduse tänava asfaltkatteni. Lähiala all mõistetakse maa-ala, mis on planeeringuala kinnistust kuni tehnovõrkude liitumispunktideni.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine".

Eskiisi avalik väljapanek kestab kuni 15. maini 2016.a.

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 19. mail 2016.a. Narva-Jõesuu linnavalitsuse volikogu saalis kell 16:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

 1. Põhijoonis
 2. Seletuskiri
Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Kalevi 25 kinnistu ja lähiala DP lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav väljapanek

17.03.16

Narva-Jõesuu linna Kalevi tn 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Kalevi tn 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.03.2013.a. korraldusega nr 65.

Planeeringu eesmärkideks on:

 • muuta kehtiv detailplaneering (kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.10.2004.a. otsusega nr 106) Kalevi 25 kinnistu ulatuses;
 • jagada olemasolev Kalevi 25 kinnistu kaheks elamumaa krundiks;
 • määrata planeeritavatele elamumaa kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja nende abihoonete püstitamiseks;
 • moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud/juurdesõidud planeeritavatele kruntidele;
 • määrata maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted;
 • määrata moodustatavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine".

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil info@narva-joesuu.ee või kirjalikult linna kantseleisse.

Eskiisi avalik väljapanek kestab kuni 31. märtsini 2016.

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 31. märtsil 2016.a. Narva-Jõesuu linnavalitsuse volikogu saalis kell 16:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Planeeringu põhijoonis
P
laneeringu seletuskiri
P
laneeringu tehnovõrgud

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

8.12.15

Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015 korraldusega nr 293 on vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013 otsusega nr 167 algatatud Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering näeb ette Jaan Poska tn 56 kinnistu jagamist kaheks krundiks eesmärgiga määrata ühele nendest ehitusõigus kuni 8 korteriga elamu püstitamiseks ja teisele alajaama püstitamiseks.

Jagamise tulemusel moodustatud suuremale hoonestamata krundile on määratud ehitusõigus uue, kõrgusega kuni 10 m, kahekorruselise kuni 8 korteriga elamu püstitamiseks, kavandatud ehitise arhitektuursed tingimused, krundi liiklus- ja parkimislahendus, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted. Detailplaneeringuga on määratud moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Detailplaneeringuga antakse võimalus kavandada väikeelamumaa krundile väikeelamu mõõtudes kuni 8 korteriga elamu.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine".

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 21. jaanuarini 2016.

Detailplaneeringu avalik tutvustus ja arutelu toimub 25. jaanuaril 2016.a. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis kell 10:00 aadressil Koidu tn 25, III korrus.

Põhijoonis

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav väljapanek

19.10.15

Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav väljapanek.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.03.2015.a. otsusega nr 58.

Planeeringu eesmärkideks on moodustada haljasala maa krunt reformimata riigimaa arvelt, Vana tn 5 krundile ehitusõiguse määramine uue kolmekorruselise (3/-1) korterelamu püstitamiseks ning selle arhitektuursete tingimuste väljatöötamine, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötaine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine ning moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine".

Eskiisi avalik väljapanek kestab kuni 08. novembrini 2015.

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 16. novembril 2015.a. Narva-Jõesuu linnavalitsuse volikogu saalis kell 16:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Vana 5 DP seletuskiri eskiisilahendus

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Linda tn 10 ja 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala DP lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav väljapanek

19.10.15

Narva-Jõesuu linna Linda tn 10, Linda tn 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav väljapanek.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Narva-Jõesuu linna Linda tn 10 ja Linda tn 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014.a. otsusega nr 41.

Planeeringuga kavandatakse moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud Linda tn 10 ja Linda tn 10c kruntidele, Linda tn 10c krundile määrata ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning välja töötada arhitektuursed tingimused, lahendada kruntide liiklus- ja parkimislahendus, määrata detailplaneeringu ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, määrata kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine".

Eskiisi avalik väljapanek kestab kuni 08. novembrini 2015.

 

Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 17. novembril 2015.a. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse volikogu saalis kell 16:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Linda 10, Linda 10 c põhijoonis

Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.05.15

19.06.2014.a kell 16.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Vabaduse 68 kinnistu detailplaneeringu algatamise taotluse avalik arutelu.
Vabaduse 68 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Vabaduse 68 elamumaa kinnistul.

Taotluse kohaselt katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Vabaduse 68 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud üksikelamute maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see korterelamu maa-alaks

Detailplaneeringu eskiisi esitlust viib läbi kinnistu omanik PG Kinnisvaraarenduse OÜ eespool nimetatud tähtajal.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

04.05.2015.a kell 16.00 toimub J.Poska 56 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

17.04.15

04.05.2015.a kell 16.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.

Narva-Jõesuu Linnavalitus võttis nimetatud detailplaneeringu vastu 21.01.2015 korraldusega nr 8. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 02.03.2015 kuni 27.03.2015.a. Detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus üks vastuväide J.Poska 58 kinnistu omanikult.

Planeeritava ala pindala on 2023 m2 ning see hõlmab J.Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks krunti: korterelamumaa EK100% pindalaga 1987m2 ja tootmishoone maa krundi TT100% pindalaga 36m2 Planeeringuga määratakse ehitusõigus J.Poska 56 krundil kolmekorruselise korterelamu püstitamiseks ja J.Poska 56a – alajaama püstitamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Jaan Poska tn 56 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see elamumaaks 100%.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 ja Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.02.15

KUTSE
Metsa 3 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

 

05.03.2015.a kell 15.00 Valges Saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu Metsa 3 detailplaneeringu eskiisi teine avalik arutelu.

Planeering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.02.2013.a korraldusega nr 49. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Narva-Jõesuu linna arengukavast, mille kohaselt peab aastaks 2015 linnas olema rajatud ja varustatud kompleks kultuuri- ja spordiürituste aastaringseks läbiviimiseks (avalik esinemiskoht ning lava rajamine). Linnavolikogu 30.01.2013.a. otsusega nr 140 seati tähtajaline tasuline hoonestusõigus OÜ Geneva kasuks mille kohaselt kohustus OÜ Geneva püstitada Metsa 3 kinnistule vabaõhu kontserdisaali, mille ehitamiseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu.  Planeeringuala kattub Metsa tn 3 kinnistu piiridega (katastritunnus 51301:007:0026, pindala 21912 m2). Kinnistu on hoonestamata, suures osas kaetud kõrghaljastusega.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on Metsa 3 kinnistu ehitusõiguse määramine uue vabaõhu kontserdisaali ning seda teenindavate ehitiste püstitamiseks. Planeeritava krundi kavandatav kasutamise sihtotstarve on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiisi esimene avalik arutelu toimus 27.11.2014.a. Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekute alusel korraldab Narva-Jõesuu Linnavalitsus veel ühe eskiisi avaliku arutelu.

 

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 ning Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

Põhijoonis

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.02.15

05.03.2015.a kell 15.00 Valges Saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu Metsa 3 detailplaneeringu eskiisi teine avalik arutelu.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
6.02.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldusega nr 9 võeti vastu Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a korraldusega nr 305 algatati Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 2620 m2 ning see hõlmab Jõe 24 kinnistut ( katastritunnus 51301:004:0139, pindala 1 831 m2 ), Jõe 24a kinnistut ( katastritunnus 51301:004:0199, pindala 299 m2) ning nendega piirnevat reformimata riigimaad kuni Jõe tänavani pindalaga ca 490 m2.

Linnavalitsus andis 22.04.2014.a sõlmitud lepinguga detailplaneeringu koostamise õiguse kinnistu omanikule, kelle tellimusel koostas OÜ Zoroaster detailplaneeringu lahenduse, mille kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks väikeelamumaa krunti pindaladega 806,0 m2 ja 1388,0 m2 aadressiettepanekutega Jõe põik 1 ja Jõe põik 2 vastavalt.

Planeeringuga määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kaksikelamu püstitamiseks. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa krunt Jõe põik L1 reformimata riigimaa arvelt, et lahendada juurdepääsud planeeritavatele kruntidele ning Metsa 20 ja Metsa 20c kruntidele.

Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga (väikeelamute maa), piirkonna väljakujunenud planeerimispõhimõtetega ning Narva-Jõesuu linna ehitusmääruses sätestatud piirangutega.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 12.03.2014.a.

Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekud on protokollitud ja nendega on arvestatud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.märtsist kuni 13.märtsini 2015.a tööpäevadel kell 9.00-16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga info@narva-joesuu.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal.

 

1. Seletuskiri
2. Põhijoonis
3. Asendiskeem
5. Maakorraldus
6. Tehnovõrkude koondplaan

Toimetaja: RIINA JOHANNES
23.02.15

Kinnistu J.Poska 56 detailplaneeringu avalik arutelu

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldusega nr 8 võeti vastu J.Poska 56 kinnistu detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

Planeeritava ala pindala on 2023 m2 ning see hõlmab J.Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Linnavalitsus andis 08.10.2013.a sõlmitud lepinguga detailplaneeringu koostamise õiguse kinnistu omanikule, kelle tellimusel koostas OÜ Olegta detailplaneeringu lahenduse, mille kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks krunti: korterelamumaa EK100% pindalaga 1987m2 ja tootmishoone maa krundi TT100% pindalaga 36m2 Planeeringuga määratakse ehitusõigus J.Poska 56 krundil kolmekorruselise korterelamu püstitamiseks ja J.Poska 56a – alajaama püstitamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Jaan Poska tn 56 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see elamumaaks 100%.

Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Landservis, kes on planeeritava kinnistu omanik.             

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02. märtsist kuni 27. märtsini 2015.a tööpäevadel kell 9.00-16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga info@narva-joesuu.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal.

 

1. Detailplaneeringu seletuskiri
2. Detailplaneeringu joonis

Toimetaja: RIINA JOHANNES