17.09.20

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 16.09.2020 korraldusega nr 397 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas ning hõlmab J. Poska 72 kinnistut pindalaga 6471 m²  katastriüksuse tunnusega 51301:004:0083 (sihtotstarve 100 % elamumaa) ning katastrisse kandmata maa-ala kuni J. Poska tänava asfaltkatteni. Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha. Planeeritav ala on hoonestamata elamumaa, kinnistul kasvab kõrghaljastus – põhiosas männimets, osaliselt ka lehtpuud. Detailplaneeringu lahendus on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.  Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega. Planeeringu eesmärk on J. Poska tn 72 kinnistu (registriosa 1151008) kolmeks jagamine ja igale kinnistule kaksikelamu planeerimine; ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Kõigi kolme krundi arhitektuurne lahendus peab olema ühtses stiilis.

Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

DP materjalid

17.08.20
Detailplaneeringu kehtestamise teade

Planeerimisseaduse § 139 lg 3 ja 5 alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 351 kehtestati Narva-Jõesuu linna Meriküla külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Mesi ja Mesilinnu maaüksuste maa-ala detailplaneering.

 

Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna Meriküla külas, detailplaneeringu ala hõlmab käesoleva ajal olemas olevad Mesi ja Mesilinnu kinnistuid, detailplaneeringu ala suurus on ca 25ha. Detailplaneeringu lahendusega jagatakse Mesi ja Mesilinnu kinnistud ning moodustatakse uued kruntidevahelised piirid. Planeeringu kohaselt on määratud ehitusõigus igale kinnistule üksikelamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks. Samuti detailplaneeringuga on lahendatud planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud. Planeerimisala asub looduslikus keskkonnas (metsad, märgalad, taluhooned, põllumaad) ning sellest tulenevalt on planeerimislahendusega püütud säilitada väljakujunenud olukorda ning on kavandatud võimalused arendada antud alal lisaks eramutele ka kodumajutusena ökoturismi, mis on tegevuspõhine loodusturism, vastutustundlik reisimine, toetab loodus-ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu. Kuna planeeringualas ei ole olemasoleva üldplaneeringuga ette nähtud ärimaad (nt puhkekeskuse rajamiseks) siis on sobilik pakkuda kodumajutusteenust, seejuures oluliselt muutmata ala loodust. Pikemas perspektiivis aitab planeering teatud määral ka tööhõive paranemisele.

DP Materjalid

Teate kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Materjalide ladu asuva kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest

5.02.20

esmane avaldamine 3.02.2020

Planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus teavitab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 42 kehtestati Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Materjalide ladu kinnistu detailplaneering (edaspidi DP).

DP oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 281. DP on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. DP ala pindala on ca 4890 m². Planeeringu eesmärgiks  on  olemasoleva laohoone laiendamine. Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju, küll võib positiivse mõjuna välja tuua territooriumi korrastamise. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/.

Materjalide ladu DP

Teade kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest

23.09.19

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavita, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.08.2019 otsusega nr 105 kehtestati kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu ala asub Auvere külas ca 424,33 ha suurusel alal ning hõlmab 22 katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on muuta planeeritava ala krundijaotust (ette nähakse 6 krunti), määrata kruntidele ehitusõigus ja maakasutuse sihtotstarbed ning piiritleda hoonestusalad. Lisaks lahendatakse planeeringuga kruntide haljastuse, heakorra, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Samuti määratakse detailplaneeringuga arhitektuurinõuded, keskkonnatingimused planeeringu elluviimiseks, kuritegevuse riske vähendavad tingimused ja servituutide seadmise vajadus. Detailplaneeringuga luuakse võimalus olemasoleva tootmiskompleksi laiendamiseks ja ümber kujundamiseks, sh kuni nelja Enefit-tehnoloogial põhineva õlitehase rajamiseks ning põlevkiviõli järeltöötlemiskompleksi ja õlitoodete mahutipargi rajamiseks. Planeeringualal säilib senine elektritootmine ja muu senine tegevus.

Paralleelselt detailplaneeringuga oli koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH), mis kajastab eeldatavalt kaasneda võivad mõjud ning mõju looduskeskkonnale.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna koduleheküljel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Detailplaneering

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Toimetaja: RAIM SARV

Detailplaneeringu kehtestamise teade

6.08.18
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldusega nr 266 kehtestati Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus asuva üldplaneeringuga koosõlas oleva Karja tn 11 maaüksuse ning selle kontaktvööndi maa-ala detailplaneering (planeeringuala pindala ca 4,3 ha), mille eesmärgiks on maa-ala kolmeks krundiks jaotamine, kruntide juhtotstarve määramine (2 elamumaa ja üks tootmismaa juhtotstarve), kruntide ehitusõiguse määramine.

Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Toimetaja: ALAR TASA
19.02.19

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 31 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva "Roheline tn 2 kinnistu" detailplaneering (planeeringuala pindala ca 0,1 ha), mille eesmärgiks on krundi üldplaneeringuga määratud ärimaa maakasutuse juhtotstarbe muutmises elamumaa juhtotstarbega alaks. Detailplaneeringuga on ette nähtud Roheline tn 2 kinnistul kahekordse paariselamu rajamine.

Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringut muutev. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Põhijoonis

Seletuskiri

Kehtestamise otsus

Toimetaja: RAIM SARV
19.02.19

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 31.05.2018 korraldusega nr 225 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev "Kesk tn 30 kinnistu" detailplaneering (planeeringuala pindala ca 2048m²), mille eesmärgiks on jagada maaüksus kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks.

Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Põhijoonis

Seletuskiri

Kehtestamise korraldus

Toimetaja: RAIM SARV
19.02.19

Detailplaneeringu kehtestamise teade: "Lasketiiru maaüksuse ning selle kontaktvööndi maa-ala" detailplaneering

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 88 kehtestati Narva-Jõesuu linna Udria külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev "Lasketiiru maaüksuse (katastritunnus 85101:002:0366) ning selle kontaktvööndi maa-ala" detailplaneering (planeeringuala pindala ca 6,0 ha), mille eesmärgiks on maaüksuse Riigikaitse sihtotstarve muutmine maatulundusmaaks ja kuni 45% ulatuses Lasketiiru maaüksuse pindalast Ärimaaks ning ehitus-ja hoonestustingimuste määramine turismitalu hoonete (elamu ja selle juurde kuuluvad kuni 3 abihoonet)projekteerimiseks ja ehitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks.

Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narva-joesuu.ee.

Seletuskiri

Põhijoonis

Kehtestamise korraldus

Toimetaja: RAIM SARV
19.02.19

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab , et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.11.2017 korraldusega nr 256 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (üldpindalaga ca 3655 m2).
Detailplaneeringuga koostamise eesmärgiks on Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse tn 88 kinnistu jagamine kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanik.

Seletuskiri

Põhijoonis

Kehtestamise korraldus

Toimetaja: RAIM SARV
3.08.17

Jaan Poska tn 16 kinnistu pindalaga 2402 m2 paikneb Narva-Jõesuu linna keskosas. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut maakasutuse osas. Jaan Poska tn 16 jagamisel tekkivate kinnistute sihtotstarveteks määratakse elamumaa juhtfunktsioon väikeelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada 2 elamumaa krunti Jaan Poska tn 16 kinnistu arvelt ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt linnadevaheliste busside peatamiseks ja bussiootepaviljoni ehitamiseks ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine. Elamumaa kruntidele on määratud hoonestusalad üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonete arhitektuursed tingimused, krundi liiklus- ja parkimiskorraldus on lahendatud krundisiseste kõvakattega parkimisaladena, on määratud põhimõtted kruntide haljastamiseks ja heakorrastamiseks ning määratud kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele on kavandatud juurdepääsud Jaan Poska ja Uus tänavalt. Transpordimaa krundile on lubatud bussiootepaviljoni rajamine olemasoleva bussipeatuse lähedal, olemasoleva bussiootepaviljoni kohale. Planeeringuala pindala on ca 0,47 ha ning arendajaks maaomanik.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narva-joesuu.ee.

Toimetaja: RAIM SARV
26.05.17

 

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.03.2017.a otsusega nr 176 kehtestati Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015.a korraldusega nr 293. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse osas.

Jaan Poska tn 56 kinnistule detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu püstitamiseks, välja töötatud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused. Üksik- või kaksikelamu suurim lubatud kõrgus on 10 m maapinnast, abihoonete ehitamist ei ole ette nähtud. Juurdepääs krundile on tagatud Jaan Poska tänavalt. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Parkimine on lahendatud krundisiseselt arvestusega min 2 autokohta üksikelamu kohta või 4 autokohta kaksikelamu kohta. Alajaama ehitamiseks on moodustatud eraldi krunt reformimata riigimaal.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
5.04.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.03.2017.a otsusega nr 176 kehtestati Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015.a korraldusega nr 293. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse osas.

Jaan Poska tn 56 kinnistule detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu püstitamiseks, välja töötatud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused. Üksik- või kaksikelamu suurim lubatud kõrgus on 10 m maapinnast, abihoonete ehitamist ei ole ette nähtud. Juurdepääs krundile on tagatud Jaan Poska tänavalt. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Parkimine on lahendatud krundisiseselt arvestusega min 2 autokohta üksikelamu kohta või 4 autokohta kaksikelamu kohta. Alajaama ehitamiseks on moodustatud eraldi krunt reformimata riigimaal.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.12.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016.a otsusega nr 166 kehtestati Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 14.09.2016.a korraldusega nr 211. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale üldplaneeringule.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistul Vabaduse tn 25 (ärimaa 100%, katastriüksuse tunnus 51301:002:0009) asuva olemasoleva kohvik-paviljoni laiendamist lõuna (4m kinnistu piirist) ja ida suunas (kirdest 3,7m kinnistupiirist ning kagust 3,1m kinnistupiirist) ning olemasoleva ühekordse paviljoni (ehitisregistri kood 118004235) teise korruse väljaehitamist majutusruumideks. Hoonesse on ette nähtud esimesele korrusele kohvik-restoran (kogupind 400m²). Olemasoleva hoone teisele korrusele on kavandatud väikese külastusega majutusruumid (kogupind 175m²). Planeeritava ühekordse hoone osa katusele on planeeritud avatud terrass (pindalaga 120m²) millele juurdepääs tagatakse hoone kagu nurgal asuvast sisemisest trepist. Katuseterrassi kasutamise ajavahemik reguleeritakse seadusandlusega kohaliku omavalitsuse poolt (nt. ajavahemik 10.00-23.00).

Kinnistule säilivad olemasolevad juurdesõidud Vabaduse- ja Mere tänavalt. Olemasolevad paekivist piirded Mere tänava poolsel alal ja Vabaduse tänava poolsel alal on ette nähtud säilitada. Lahendus ei too kaasa tuleohutuse suurenemist hoonele ja tema külastajatele. Planeeritava hoone katused on ette nähtud lamekatused või madala kaldega (katusekonstruktsioonid täpsustatakse ehitusprojektiga, lubatud katusekalle 0-20º). Planeeritavale hooneosale (ehitusaluse pinnaga 225m²) on kavandatud täiendav juurdepääsu tee (betoonist tänavakivikate) Vabaduse tänavalt. Käesoleva planeeringu lahendus näeb ette hoonestuse rajamist kahes etapis, kus esimeses etapis on ette nähtud ühekordse osa väljaehitamine ning teises etapis olemasoleva hoone teise korruse väljaehitamine ja prügimaja ehitamine.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 134 kehtestati Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 56. Planeeritava ala suurus on ca 4500 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu elluviimine.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Kalevi 25 kinnistu arvelt moodustada 2 elamumaa krunti. Kruntidele on määratud ehitusõigused ning arhitektuursed tingimused uute üksikelamute ja nende abihoonete püstitamiseks (igale krundile 1 üksikelamu ja üks abihoone). Suurim lubatud ehitusalune pindala on määratud kooskõlas Narva-Jõesuu linna ehitusmäärusega. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast. Juurdepääsud kruntidele on kavandatud Kalevi ja Hirve tänavatelt. Parkimine on lahendatud krundi siseselt arvestusega 2 autokohta üksikelamu kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Kalevi tn 25 kinnistult põhja poole jäävast reformimata riigimaa arvelt on kavandatud moodustada transpordimaa krunt ning lahendada juurdepääsud olemasolevatele ja planeeritud kruntidele.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016.a otsusega nr 136 kehtestati Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016.a korraldusega nr 57. Planeeritava ala suurus on ca 3025 m2. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu elluviimine.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek liita üheks elamumaa krundiks Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 krundid, mille senine sihtotstarve on samuti 100% elamumaa. Moodustatud krundile on määratud ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused uue kahekorruselise üksikelamu ja kahe ühekorruseliste abihoonete püstitamiseks (suurim lubatud ehitisealune pind kokku 248 m²). Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast, abihoonete suurim lubatud kõrgus on 4,5 m. Juurdepääs krundile on tagatud Hirve tänava kaudu. Parkimine on lahendatud krundi siseselt arvestusega min 2 autokohta üksikelamu kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.09.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 135 kehtestati Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 58. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.

 

Detailplaneeringuga on kavandatud moodustada 2 elamumaa krunti. Hetkel hoonestamata Vana tn 5 krundile on määratud ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused uue -1/3 korruselise korterelamu püstitamiseks (suurim lubatud ehitisealune pind maa peal 280 m², maa all 350 m²). Korterelamu suurim lubatud kõrgus on 11,5 m maapinnast/17,5 m/abs. Juurdepääs krundile on tagatud Vana tänava kaudu. Parkimine on lahendatud krundi siseselt hoone all, juurdepääsuga mööda kaldteed, arvestusega 1,3 autokohta korteri kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Reformimata riigimaa arvelt moodustatud ajutisele elamumaa krundile, mis peale detailplaneeringu kehtestamist liidetakse Vana tn 5 kinnistuga, on kavandatud lastemänguväljak. Iseseisvat hoonestust sellele krundile ette ei nähta.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

L.Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine

17.04.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 25.03.2015.a Linnavolikogu otsusega nr 57 on algatatud L.Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering ning on algatamata jäetud detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: muuta olemasoleva L.Koidula 14 tootmismaa kinnistu piire ning moodustada selle arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 2000 m2; moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud L.Koidula 14 krundile; krundile ehitusõiguse määramine uute 1-3 korruseliste korterelamute püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;

maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritav ala on ca 0,6 ha ning see hõlmab L.Koidula 14 kinnistut pindalaga 4680 m2 katastritunnusega 51301:010:0023 ning kinnistuga loode poolt piirnev reformimata riigimaa kuni L.Koidula tänavani pindalaga ca 1300 m2. Katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L.Koidula 14 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud tootmismaa 100%. Planeeringuga kavandatakse muuta see korruselamute maaks (korterelamu maa EK).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

Põhijoonis

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine

17.04.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 25.03.2015.a Linnavolikogu otsusega nr 58 on algatatud Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering ning on algatamata jäetud detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: moodustada haljasala maa krunt reformimata riigimaa arvelt;

krundile ehitusõiguse määramine uue -1/3 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritav ala on ca 0,2 ha ning see hõlmab Vana 5 kinnistut pindalaga 933 m2 katastritunnusega 51301:001:0026 ning kinnistuga piirnev reformimata riigimaa kuni Vana tänavani pindalaga ca 1500 m2. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Vana 5 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud väiketootmismaa 100%. Planeeringuga kavandatakse muuta see korruselamute maaks (korterelamu maa EK).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

Lahendiskeem

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.12.14

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.11.2014.a. otsusega nr 36 kehtestati Narva-Jõesuu linna Kalevi 12 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 15.10.2014 kuni 29.10.2014.a.  Avaliku väljapaneku käigus kirjalikke ettepanekuid ega erimeelsusi ei esitatud.

Planeeritava ala pindala on 2450 m2 ning see hõlmab Kalevi 12 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0030, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks kaksikelamumaa krunti pindaladega 1280 m2 ja 1170 m2 aadressiettepanekutega Kalevi 12 ja Kalevi 12a vastavalt. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kaksikelamute püstitamiseks. Planeeritav krundijaotus ja hoonete arhitektuursed ja ehituslikud tingimused on kooskõlas piirkonna hoonestuslaadiga ning Narva-Jõesuu linna ehitusmääruse nõuetega.

Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks „väikeelamute maa".                                                                           

Detailplaneeringu lahendusega ja planeerimisprotsessi kajastavate dokumentidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 308.

Toimetaja: RIINA JOHANNES