Narva-Jõesuu linna Tõrvajõe külas Kaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

2.11.23

Käesolevaga teatame, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 31.10.2023 korraldusega nr 427 kehtestati Narva-Jõesuu linna Tõrvajõe külas Kaali kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi detailplaneering).

Käesolev planeering käsitleb Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu linnas, Tõrvajõe külas, Kaali kinnistut

(tunnus 85101:003:0225, maatulundusmaa 100%), Puki tee transpordimaa kinnistud (tunnus 85101:001:0821) ja Teelehe sihtotstarbeta kinnistut (tunnus 51401:001:0493). Planeeritav ala külgneb riigiteega nr 1 Tallinn-Narva km 205,53-205,7. Planeeritava maa-ala suurus ca 4,2ha.

Käesoleva detailplaneeringu lahendus näeb ette Kaali kinnistule ehitusõiguse kuni kahekordse eluhoone ja kolme ühekordse abihoone rajamiseks kinnistu põhjapoolsemasse alasse. Detailplaneeringu liikluskorraldus on lahendatud selliselt, et Kaali kinnistule oleks vastavalt tema funktsionaalsusele tagatud juurdepääs ja parkimine. Planeeringuga on määratud ära trasside/süsteemide võimalik põhimõtteline kulgemine ja lahendus.

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevad positiivsed majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning puudub negatiivne mõju looduskeskkonnale.

Teade esitamise alus on planeerimisseadus § 139 lg 3.

Detailplaneeringu kehtestamise korraldus ja materjalid

Narva-Jõesuu linna Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

29.08.23

Käesolevaga teatame, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.08.2023 otsusega nr 66 kehtestati Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneering (edaspidi detailplaneering).

Detailplaneeringu ala asub Auvere külas Kauri katastriüksuse põhjaosas (registriosa 465850, katastriüksuse tunnus 85101:012:0130, maakasutuse sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa). Planeeritava ala pindala on ca 3,4 ha. Detailplaneeringuga on antud ehitusõigus olemasoleva Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse edasiarendamisele ehk Kauri katastriüksuse põhjaossa ohtlike jäätmete ladestusala ehitamiseks (eeldatava ladestusmahuga 120 000 tonni ladestamiskõlbulikke ohtlikke jäätmeid). Samale alale on jäetud võimalus tegeleda ohtlike jäätmete ringmajandusega. Samuti on lahendatud juurdepääsud, tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine ning muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded.

Detailplaneeringuga kavandatule on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) ning olulist negatiivset mõju ei ole ette näha. Planeeringuga kavandatava elluviimisel ei ole ette näha kultuurilisi mõjusid. Kavandatava tegevusega ei tekitata eeldatavalt ohtu inimese tervisele, heaolule ja varale. Planeeringuga elluviimisel puuduvad märkimisväärsed sotsiaalsed mõjud. Kavandatav arendus aitab kaasa piirkonna töökohtade säilimisele, mis loob eeldused ala üldiseks sotsiaalseks arenguks tulevikus. Planeeringuga kavandatu elluviimisel ja edasisel projekteerimisel tuleb järgida KSH aruande võimaliku negatiivse mõju ennetamise ja/või vähendamise meetmed.

Detailplaneeringu ja selle KSH menetlus toimus vastavalt planeerimisseaduse nõuetele.

Detailplaneeringu menetlus on üldplaneeringu kohane (planeerimisseadus § 124 lg 7) ja teade esitamise alus on planeerimisseadus § 91 lg 2.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.08.2023 otsuse nr 66 terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/uldinfo.

Detailplaneeringu materjalid

Narva-Jõesuu linna Olgina alevikus asuva Vello kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

26.08.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.08.2022  korraldusega nr 343 kehtestati Narva-Jõesuu linna Olgina alevikus asuva Vello kinnistu detailplaneering.

Valminud detailplaneeringu lahendus näeb ette Vello kinnistu jagamist kaheks ning kinnistutele ehitusõiguse planeerimist üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga on lahendatud ka liiklus- ja parkimislahendus, tehnovõrkudega varustatus, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtted ning planeeritavale hoonestuse arhitektuursed tingimused. Planeeringuala pindala on ca 7284 m².

Kohalik omavalitsus on detailplaneeringu lahenduse koostamisel arvestanud kehtestatud üldplaneeringut, olemasolevat keskkond.

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale on pigem positiivsed.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga ja detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil J. Poska tn 26, II korrus, Narva-Jõesuu, Narva-Jõesuu ja linna koduleheküljel https://narva-joesuu.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Teate avaldamise alus on Planeerimisseadus § 139 lg 3.

Kehtestamise KORRALDUS
Detailplaneeringu materjalid

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia 3 asuva kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

16.05.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.05.2022  korraldusega nr 196 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia 3 asuva kinnistu detailplaneering.

Valminud detailplaneeringu lahendus näeb ette Aia tn 3 olemasoleva sanatooriumihoone kolmekorruselise (3/-1) juurdeehitise rajamist ja uue kaheksa- korruselise (8/-1) eraldiseisva kompleksi ehitamist. Detailplaneeringuga on ette nähtud olemasolevate majandushoonete osaline lammutamine. Detailplaneeringuga on lahendatud ka liiklus- ja parkimislahendus, tehnovõrkudega varustatus, määratud servituutide seadmisevajadus, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtted ning planeeritavale hoonestuse arhitektuursed tingimused. Planeeringuala pindala on ca 3 ha.

Kohalik omavalitsus on detailplaneeringu lahenduse koostamisel arvestanud kehtestatud üldplaneeringut, olemasolevat keskkonda ning asukohast tulenevaid asjaolusid Narva-Jõesuus.

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale on pigem positiivsed.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga ja detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil J. Poska tn 26, II korrus, Narva-Jõesuu, Narva-Jõesuu ja linna koduleheküljel https://narva-joesuu.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Teate avaldamise alus on Planeerimisseadus § 139.

Detailplaneeringu materjalid

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

12.04.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.04.2022  korraldusega nr 135 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringuga on kavandatud kirikuhoone ehitamine Koidu tn 6 kinnistule (katastritunnus 51301:001:0041; sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja hävinud ajaloolise kiriku olemasoleva vundamendi eksponeerimine ja heakorrastamine Koidu   tn 4 kinnistul (51301:001:0042; üldkasutatav maa 100%). Planeeritava ala pindala on ca 7344 m².

Kohalik omavalitsus on detailplaneeringu lahenduse koostamisel arvestanud kehtestatud üldplaneeringut, olemasolevat keskkonda ning asukohast tulenevaid asjaolusid Narva-Jõesuus.

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale on pigem positiivsed.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga ja detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil J. Poska tn 26, II korrus, Narva-Jõesuu, Narva-Jõesuu ja linna koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Teate avaldamise alus on Planeerimisseadus § 139 lg 3.

 

Kehtestamise KORRALDUS …

Planeeringu materjalid

 

Olga Godunova

Planeeringuspetsialist

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

21.02.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab Planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.02.2022  korraldusega nr 77 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringuga on Vabaduse tn 68 kinnistule kavandatud üks ridaelamu, lubatud suurima ehitusaluse pinnaga 555 m2 ja kõrgusega maapinnast 12 m, krundi täisehitus on 29,5 % ja haljastuse maht 54,0 %, mis vastab kehtivale üldplaneeringule. Juurepääs planeeringualale on kavandatud Lembitu tänavalt. Parkimiskohad on eraldatud Lembitu tänavalt rohelise hekiga.

Kohalik omavalitsus on detailplaneeringu lahenduse koostamisel arvestanud kehtestatud üldplaneeringut, olemasolevat keskkonda ning asukohast tulenevaid asjaolusid Narva-Jõesuus.

Planeeringulahendus on kooskõlastatud Päästeameti Ida päästekeskusega, Politsei-ja Piirivalveametiga, Maa-ametiga ja tehnilise taristu valdajatega. Detailplaneering esitati arvamuse avaldamiseks puudutatud isikutele ja piirinaabritele. Täiendavalt on planeeringulahenduse kooskõlastanud Muinsuskaitseamet.

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale on pigem positiivsed. Detailplaneeringu ala arendamisel mahajäetud krunt heakorrastatakse, toimub kompaktne linna arendus, linnale lisanduvad juurde elanikud.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga ja detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil J. Poska tn 26, II korrus, Narva-Jõesuu, eelregistreerudes selleks telefonil 359 9599, ja linna koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Korraldus nr 77 ja korralduse lisa
DP materjalid

Narva-Jõesuul asuvate Kalevi tn 18 ja Metsa tn 26 kinnistute ja nende lähialade detailplaneeringute kehtestamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et kehtestas 15.06.2021 korraldustega nr 281 ja nr 282 Kalevi tn 18 ja Metsa tn 26 kinnistute ja nende lähialade detailplaneeringud. Planeeringute sisu on analoogne – nii Kalevi tn 18 (katastritunnus 51301:004:0208, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 4710 m2) kui ka Metsa tn 26 (51301:001:0102, 100% elamumaa, pindala 4120 m2) puhul jagatakse kinnistu kolmeks ja rajatakse igale tekkivale krundile üksik- või (eelistatult) kaksikelamu ning selle juurde kuuluvad abihooned, juurdepääs ja tehnovõrgud.

Planeeringud algatas Narva-Jõesuu Linnavalitsus 17.12.2019 korraldustega nr 589 ja nr 590 (vastavalt), koostamist korraldas samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Kummagi planeeringuga ei esitatud kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, need vastavad õigusaktidele ja on vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega.

                                                                                                                       

Korraldus nr 281

Korralduse nr 281 lisa – põhijoonis

Kalevi tn 18 DP materjalid http://vaivaravald.ee/files/dplan/Kalevi_tn_18_DP.zip

 

Korraldus nr 282

Korralduse nr 282 lisa – põhijoonis

Metsa tn 26 DP materjalid http://vaivaravald.ee/files/dplan/Metsa_tn_26_DP.zip

Narva-Jõesuul asuva Aia tn 37 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

9.06.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et kehtestas 27.04.2021 korraldusega nr 196 Aia tn 37 kinnistu (katastritunnus 51301:006:0009, sihtotstarve 85% elamumaa/15% ärimaa, pindala 9640 m2) ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks, millest ühel on olemasolev üksikelamu, teisele rajatakse kaksikelamu ja kolmandale kohvik-restoran. Maakasutuse sihtotstarbed saavad olema vastavalt 100% elamumaa, 100% elamumaa ja 70% elamumaa/30% ärimaa. Kinnistule kehtib looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktist 11 tulenev erisus, mille kohaselt ehituskeeld ei laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndis (Narva-Jõesuul mererannas 200 m) varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele. Planeeringu algatas 30.04.2019 Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldusega nr 198, koostamist korraldas samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Planeeringuga ei esitatud kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja on vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega.

                                                                                                                       

Kehtestamise korraldus nr 196

Korralduse nr 196 lisa

Planeeringu materjalid

http://vaivaravald.ee/files/dplan/Aia_tn_37_DP.zip


 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamise teade

10.02.21

Planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2020 otsusega nr 174 osaliselt kehtestati Narva-Jõesuu linna Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.

Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas ning hõlmab Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 7,6 ha. Planeeritud ala suurusega ca 7,6 ha paikneb Narva-Jõesuu linnas endise kalurikolhoosi „Oktoober" territooriumil. Osa hooneid on kasutuses, osa on kasutusest väljas. Detailplaneeringu lahendus on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega. Planeeringuga on kavandatud maa-ala ümber kruntida moodustades krundid elamute ja äriruumidega elamute ehitamiseks, tänavavõrgu ning avalikult kasutatavate väljakute ja promenaadi jaoks. Moodustatavatele kruntidele on määratud ehitusõigus elamute ning äriruumidega elamute ehitamiseks. Planeeringus on kavandatud olemasoleva Suur-Lootsi väikesadama säilimine ning sadama-ala laiendamine loodesuunas piki olemasolevat kaid Suur-Lootsi tn 1c kinnistust äralõigatava maa-ala ulatuses. Kavandatud sadama-alale jääb muuhulgas ka olemasolev slipp. Lisaks eeltoodule on planeeringu eesmärgiks ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Peamiseks juurdepääsuks planeeritud alale on Suur-Lootsi tänav. Planeeringus on kavandatud Suur-Lootsi tänavat pikendada kogu planeeringuala ulatuses. Tänavamaa jaoks on moodustaud transpordimaa sihtotstarbega krunt. Perspektiivselt on võimalik tänavat pikendada kuni muulini Narva jõe suudmes. Tänavamaa on kavandatud piisava laiusega, et oleks võimalik kavandada kõnnitee ja avalikult kasutatavaid parkimiskohti tänava äärde. Suur-Lootsi tänavalt on kavandatud ka transpordimaa sihtotstarbega tänavalõik juurdepääsuks piirivalve kordonile.

Paralleelselt detailplaneeringuga oli koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH). Selle kohaselt planeeringuga kavandatud tegevustega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale ühegi alternatiiviga ei kaasne, kuna haljasalad või elustiku jaoks olulised elupaigad alal puuduvad. KSH aruanne leidis, et planeeringuga kavandatud tegevust on võimalik rakendada ilma olulisi keskkonnamõjusid põhjustamata. Kavandatud tegevuse rakendamisel tuleb arvestada leevendavaid meetmeid.

 

Kehtestamise otsuse leiad SIIT ...

DP materjalid asuvad siin:

http://vaivaravald.ee/files/suur_lootsi_dp.zip
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linnas asuvate Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

5.11.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu kehtestas 28. oktoobri 2020 otsusega nr 158 Narva-Jõesuul asuvate Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koos selle juurde kuuluva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. Planeeringuala suurusega 4,4 ha hõlmab nimetatud kinnistuid ja nendega piirneva veekogu põhja. Planeeringu eesmärk oli kinnistute maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja Narva jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, et siduda kalapaatide sildumis- ja hoiustamisvõimalused koos kavandatavate hoonete ja rajatistega ühtseks sadamakompleksiks, milles on võimalik turvaliselt osutada sadamateenuseid. Detailplaneeringu koostamisel on arvesse võetud KSH tulemusi.

Planeering ja KSH algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22. juuni 2016 otsusega nr 130. Kuna maakasutuse muutmine ja ehituskeeluvööndi vähendamine tingisid üldplaneeringu põhilahenduse muutmise vajaduse, viidi menetlus läbi üldplaneeringu koostamisele ette nähtud menetluse kohaselt. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusega nr 78 kehtestati uus üldplaneering, mille järel muutus planeeringulahendus üldplaneeringuga kooskõlas olevaks ning edasi menetleti planeeringut detailplaneeringu menetluse kohaselt.

Teate avaldamise aluseks on planeerimisseaduse § 138 lõige 3.

DP materjalid

 

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneering

4.11.20

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 16.09.2020 korraldusega nr 397 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas ning hõlmab J. Poska 72 kinnistut pindalaga 6471 m²  katastriüksuse tunnusega 51301:004:0083 (sihtotstarve 100 % elamumaa) ning katastrisse kandmata maa-ala kuni J. Poska tänava asfaltkatteni. Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha. Planeeritav ala on hoonestamata elamumaa, kinnistul kasvab kõrghaljastus – põhiosas männimets, osaliselt ka lehtpuud. Detailplaneeringu lahendus on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.  Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses linna ruumilise arengu eesmärkidega. Planeeringu eesmärk on J. Poska tn 72 kinnistu (registriosa 1151008) kolmeks jagamine ja igale kinnistule kaksikelamu planeerimine; ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Kõigi kolme krundi arhitektuurne lahendus peab olema ühtses stiilis.

Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

DP materjalid

17.08.20
Detailplaneeringu kehtestamise teade

Planeerimisseaduse § 139 lg 3 ja 5 alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 351 kehtestati Narva-Jõesuu linna Meriküla külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Mesi ja Mesilinnu maaüksuste maa-ala detailplaneering.

 

Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna Meriküla külas, detailplaneeringu ala hõlmab käesoleva ajal olemas olevad Mesi ja Mesilinnu kinnistuid, detailplaneeringu ala suurus on ca 25ha. Detailplaneeringu lahendusega jagatakse Mesi ja Mesilinnu kinnistud ning moodustatakse uued kruntidevahelised piirid. Planeeringu kohaselt on määratud ehitusõigus igale kinnistule üksikelamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks. Samuti detailplaneeringuga on lahendatud planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud. Planeerimisala asub looduslikus keskkonnas (metsad, märgalad, taluhooned, põllumaad) ning sellest tulenevalt on planeerimislahendusega püütud säilitada väljakujunenud olukorda ning on kavandatud võimalused arendada antud alal lisaks eramutele ka kodumajutusena ökoturismi, mis on tegevuspõhine loodusturism, vastutustundlik reisimine, toetab loodus-ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu. Kuna planeeringualas ei ole olemasoleva üldplaneeringuga ette nähtud ärimaad (nt puhkekeskuse rajamiseks) siis on sobilik pakkuda kodumajutusteenust, seejuures oluliselt muutmata ala loodust. Pikemas perspektiivis aitab planeering teatud määral ka tööhõive paranemisele.

DP Materjalid

Teate kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Materjalide ladu asuva kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest

5.02.20

esmane avaldamine 3.02.2020

Planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus teavitab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 42 kehtestati Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Materjalide ladu kinnistu detailplaneering (edaspidi DP).

DP oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 281. DP on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. DP ala pindala on ca 4890 m². Planeeringu eesmärgiks  on  olemasoleva laohoone laiendamine. Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju, küll võib positiivse mõjuna välja tuua territooriumi korrastamise. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/.

Materjalide ladu DP

Teade kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest

23.09.19

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavita, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.08.2019 otsusega nr 105 kehtestati kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu ala asub Auvere külas ca 424,33 ha suurusel alal ning hõlmab 22 katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on muuta planeeritava ala krundijaotust (ette nähakse 6 krunti), määrata kruntidele ehitusõigus ja maakasutuse sihtotstarbed ning piiritleda hoonestusalad. Lisaks lahendatakse planeeringuga kruntide haljastuse, heakorra, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Samuti määratakse detailplaneeringuga arhitektuurinõuded, keskkonnatingimused planeeringu elluviimiseks, kuritegevuse riske vähendavad tingimused ja servituutide seadmise vajadus. Detailplaneeringuga luuakse võimalus olemasoleva tootmiskompleksi laiendamiseks ja ümber kujundamiseks, sh kuni nelja Enefit-tehnoloogial põhineva õlitehase rajamiseks ning põlevkiviõli järeltöötlemiskompleksi ja õlitoodete mahutipargi rajamiseks. Planeeringualal säilib senine elektritootmine ja muu senine tegevus.

Paralleelselt detailplaneeringuga oli koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH), mis kajastab eeldatavalt kaasneda võivad mõjud ning mõju looduskeskkonnale.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna koduleheküljel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Detailplaneering

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Toimetaja: RAIM SARV

Detailplaneeringu kehtestamise teade

6.08.18
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldusega nr 266 kehtestati Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus asuva üldplaneeringuga koosõlas oleva Karja tn 11 maaüksuse ning selle kontaktvööndi maa-ala detailplaneering (planeeringuala pindala ca 4,3 ha), mille eesmärgiks on maa-ala kolmeks krundiks jaotamine, kruntide juhtotstarve määramine (2 elamumaa ja üks tootmismaa juhtotstarve), kruntide ehitusõiguse määramine.

Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Toimetaja: ALAR TASA
19.02.19

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 31 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva "Roheline tn 2 kinnistu" detailplaneering (planeeringuala pindala ca 0,1 ha), mille eesmärgiks on krundi üldplaneeringuga määratud ärimaa maakasutuse juhtotstarbe muutmises elamumaa juhtotstarbega alaks. Detailplaneeringuga on ette nähtud Roheline tn 2 kinnistul kahekordse paariselamu rajamine.

Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringut muutev. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Põhijoonis

Seletuskiri

Kehtestamise otsus

Toimetaja: RAIM SARV
19.02.19

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 31.05.2018 korraldusega nr 225 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev "Kesk tn 30 kinnistu" detailplaneering (planeeringuala pindala ca 2048m²), mille eesmärgiks on jagada maaüksus kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks.

Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.

Põhijoonis

Seletuskiri

Kehtestamise korraldus

Toimetaja: RAIM SARV
19.02.19

Detailplaneeringu kehtestamise teade: "Lasketiiru maaüksuse ning selle kontaktvööndi maa-ala" detailplaneering

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 88 kehtestati Narva-Jõesuu linna Udria külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev "Lasketiiru maaüksuse (katastritunnus 85101:002:0366) ning selle kontaktvööndi maa-ala" detailplaneering (planeeringuala pindala ca 6,0 ha), mille eesmärgiks on maaüksuse Riigikaitse sihtotstarve muutmine maatulundusmaaks ja kuni 45% ulatuses Lasketiiru maaüksuse pindalast Ärimaaks ning ehitus-ja hoonestustingimuste määramine turismitalu hoonete (elamu ja selle juurde kuuluvad kuni 3 abihoonet)projekteerimiseks ja ehitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks.

Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narva-joesuu.ee.

Seletuskiri

Põhijoonis

Kehtestamise korraldus

Toimetaja: RAIM SARV
19.02.19

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab , et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.11.2017 korraldusega nr 256 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (üldpindalaga ca 3655 m2).
Detailplaneeringuga koostamise eesmärgiks on Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse tn 88 kinnistu jagamine kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanik.

Seletuskiri

Põhijoonis

Kehtestamise korraldus

Toimetaja: RAIM SARV
3.08.17

Jaan Poska tn 16 kinnistu pindalaga 2402 m2 paikneb Narva-Jõesuu linna keskosas. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut maakasutuse osas. Jaan Poska tn 16 jagamisel tekkivate kinnistute sihtotstarveteks määratakse elamumaa juhtfunktsioon väikeelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada 2 elamumaa krunti Jaan Poska tn 16 kinnistu arvelt ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt linnadevaheliste busside peatamiseks ja bussiootepaviljoni ehitamiseks ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine. Elamumaa kruntidele on määratud hoonestusalad üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonete arhitektuursed tingimused, krundi liiklus- ja parkimiskorraldus on lahendatud krundisiseste kõvakattega parkimisaladena, on määratud põhimõtted kruntide haljastamiseks ja heakorrastamiseks ning määratud kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele on kavandatud juurdepääsud Jaan Poska ja Uus tänavalt. Transpordimaa krundile on lubatud bussiootepaviljoni rajamine olemasoleva bussipeatuse lähedal, olemasoleva bussiootepaviljoni kohale. Planeeringuala pindala on ca 0,47 ha ning arendajaks maaomanik.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narva-joesuu.ee.

Toimetaja: RAIM SARV
26.05.17

 

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.03.2017.a otsusega nr 176 kehtestati Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015.a korraldusega nr 293. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse osas.

Jaan Poska tn 56 kinnistule detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu püstitamiseks, välja töötatud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused. Üksik- või kaksikelamu suurim lubatud kõrgus on 10 m maapinnast, abihoonete ehitamist ei ole ette nähtud. Juurdepääs krundile on tagatud Jaan Poska tänavalt. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Parkimine on lahendatud krundisiseselt arvestusega min 2 autokohta üksikelamu kohta või 4 autokohta kaksikelamu kohta. Alajaama ehitamiseks on moodustatud eraldi krunt reformimata riigimaal.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
5.04.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.03.2017.a otsusega nr 176 kehtestati Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015.a korraldusega nr 293. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse osas.

Jaan Poska tn 56 kinnistule detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu püstitamiseks, välja töötatud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused. Üksik- või kaksikelamu suurim lubatud kõrgus on 10 m maapinnast, abihoonete ehitamist ei ole ette nähtud. Juurdepääs krundile on tagatud Jaan Poska tänavalt. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Parkimine on lahendatud krundisiseselt arvestusega min 2 autokohta üksikelamu kohta või 4 autokohta kaksikelamu kohta. Alajaama ehitamiseks on moodustatud eraldi krunt reformimata riigimaal.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.12.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016.a otsusega nr 166 kehtestati Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 14.09.2016.a korraldusega nr 211. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale üldplaneeringule.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistul Vabaduse tn 25 (ärimaa 100%, katastriüksuse tunnus 51301:002:0009) asuva olemasoleva kohvik-paviljoni laiendamist lõuna (4m kinnistu piirist) ja ida suunas (kirdest 3,7m kinnistupiirist ning kagust 3,1m kinnistupiirist) ning olemasoleva ühekordse paviljoni (ehitisregistri kood 118004235) teise korruse väljaehitamist majutusruumideks. Hoonesse on ette nähtud esimesele korrusele kohvik-restoran (kogupind 400m²). Olemasoleva hoone teisele korrusele on kavandatud väikese külastusega majutusruumid (kogupind 175m²). Planeeritava ühekordse hoone osa katusele on planeeritud avatud terrass (pindalaga 120m²) millele juurdepääs tagatakse hoone kagu nurgal asuvast sisemisest trepist. Katuseterrassi kasutamise ajavahemik reguleeritakse seadusandlusega kohaliku omavalitsuse poolt (nt. ajavahemik 10.00-23.00).

Kinnistule säilivad olemasolevad juurdesõidud Vabaduse- ja Mere tänavalt. Olemasolevad paekivist piirded Mere tänava poolsel alal ja Vabaduse tänava poolsel alal on ette nähtud säilitada. Lahendus ei too kaasa tuleohutuse suurenemist hoonele ja tema külastajatele. Planeeritava hoone katused on ette nähtud lamekatused või madala kaldega (katusekonstruktsioonid täpsustatakse ehitusprojektiga, lubatud katusekalle 0-20º). Planeeritavale hooneosale (ehitusaluse pinnaga 225m²) on kavandatud täiendav juurdepääsu tee (betoonist tänavakivikate) Vabaduse tänavalt. Käesoleva planeeringu lahendus näeb ette hoonestuse rajamist kahes etapis, kus esimeses etapis on ette nähtud ühekordse osa väljaehitamine ning teises etapis olemasoleva hoone teise korruse väljaehitamine ja prügimaja ehitamine.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 134 kehtestati Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 56. Planeeritava ala suurus on ca 4500 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu elluviimine.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Kalevi 25 kinnistu arvelt moodustada 2 elamumaa krunti. Kruntidele on määratud ehitusõigused ning arhitektuursed tingimused uute üksikelamute ja nende abihoonete püstitamiseks (igale krundile 1 üksikelamu ja üks abihoone). Suurim lubatud ehitusalune pindala on määratud kooskõlas Narva-Jõesuu linna ehitusmäärusega. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast. Juurdepääsud kruntidele on kavandatud Kalevi ja Hirve tänavatelt. Parkimine on lahendatud krundi siseselt arvestusega 2 autokohta üksikelamu kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Kalevi tn 25 kinnistult põhja poole jäävast reformimata riigimaa arvelt on kavandatud moodustada transpordimaa krunt ning lahendada juurdepääsud olemasolevatele ja planeeritud kruntidele.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016.a otsusega nr 136 kehtestati Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016.a korraldusega nr 57. Planeeritava ala suurus on ca 3025 m2. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu elluviimine.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek liita üheks elamumaa krundiks Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 krundid, mille senine sihtotstarve on samuti 100% elamumaa. Moodustatud krundile on määratud ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused uue kahekorruselise üksikelamu ja kahe ühekorruseliste abihoonete püstitamiseks (suurim lubatud ehitisealune pind kokku 248 m²). Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast, abihoonete suurim lubatud kõrgus on 4,5 m. Juurdepääs krundile on tagatud Hirve tänava kaudu. Parkimine on lahendatud krundi siseselt arvestusega min 2 autokohta üksikelamu kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.09.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 135 kehtestati Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 58. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.

 

Detailplaneeringuga on kavandatud moodustada 2 elamumaa krunti. Hetkel hoonestamata Vana tn 5 krundile on määratud ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused uue -1/3 korruselise korterelamu püstitamiseks (suurim lubatud ehitisealune pind maa peal 280 m², maa all 350 m²). Korterelamu suurim lubatud kõrgus on 11,5 m maapinnast/17,5 m/abs. Juurdepääs krundile on tagatud Vana tänava kaudu. Parkimine on lahendatud krundi siseselt hoone all, juurdepääsuga mööda kaldteed, arvestusega 1,3 autokohta korteri kohta. Lahendatud on maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Reformimata riigimaa arvelt moodustatud ajutisele elamumaa krundile, mis peale detailplaneeringu kehtestamist liidetakse Vana tn 5 kinnistuga, on kavandatud lastemänguväljak. Iseseisvat hoonestust sellele krundile ette ei nähta.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

L.Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine

17.04.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 25.03.2015.a Linnavolikogu otsusega nr 57 on algatatud L.Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering ning on algatamata jäetud detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: muuta olemasoleva L.Koidula 14 tootmismaa kinnistu piire ning moodustada selle arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 2000 m2; moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud L.Koidula 14 krundile; krundile ehitusõiguse määramine uute 1-3 korruseliste korterelamute püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;

maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritav ala on ca 0,6 ha ning see hõlmab L.Koidula 14 kinnistut pindalaga 4680 m2 katastritunnusega 51301:010:0023 ning kinnistuga loode poolt piirnev reformimata riigimaa kuni L.Koidula tänavani pindalaga ca 1300 m2. Katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L.Koidula 14 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud tootmismaa 100%. Planeeringuga kavandatakse muuta see korruselamute maaks (korterelamu maa EK).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

Põhijoonis

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine

17.04.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 25.03.2015.a Linnavolikogu otsusega nr 58 on algatatud Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering ning on algatamata jäetud detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: moodustada haljasala maa krunt reformimata riigimaa arvelt;

krundile ehitusõiguse määramine uue -1/3 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritav ala on ca 0,2 ha ning see hõlmab Vana 5 kinnistut pindalaga 933 m2 katastritunnusega 51301:001:0026 ning kinnistuga piirnev reformimata riigimaa kuni Vana tänavani pindalaga ca 1500 m2. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Vana 5 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud väiketootmismaa 100%. Planeeringuga kavandatakse muuta see korruselamute maaks (korterelamu maa EK).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

Lahendiskeem

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.12.14

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.11.2014.a. otsusega nr 36 kehtestati Narva-Jõesuu linna Kalevi 12 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 15.10.2014 kuni 29.10.2014.a.  Avaliku väljapaneku käigus kirjalikke ettepanekuid ega erimeelsusi ei esitatud.

Planeeritava ala pindala on 2450 m2 ning see hõlmab Kalevi 12 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0030, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks kaksikelamumaa krunti pindaladega 1280 m2 ja 1170 m2 aadressiettepanekutega Kalevi 12 ja Kalevi 12a vastavalt. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kaksikelamute püstitamiseks. Planeeritav krundijaotus ja hoonete arhitektuursed ja ehituslikud tingimused on kooskõlas piirkonna hoonestuslaadiga ning Narva-Jõesuu linna ehitusmääruse nõuetega.

Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks „väikeelamute maa".                                                                           

Detailplaneeringu lahendusega ja planeerimisprotsessi kajastavate dokumentidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 308.

Toimetaja: RIINA JOHANNES