Vaimsete puuetega noorte tööhõive kohalikes kogukondades

28.04.23

Vaimse puudega noorte tööalane konkurentsivõime kohalikes kogukondades
Трудоустройство молодых людей с ментальными расстройствами в местных сообществах
Employability of young people with mental disabilities in local communities

 

2020 – 2022 aastal osales Narva-Jõesuu linn Erasmus+ projektis „Employability of young people with mental disabilities in local communities", mis on suunatud intellektuaalse puudega inimeste tööturule kaasamisele.

Projekti eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine. Projektis osalemine oli vajalik tagamaks puuetega inimestele võrdsed võimalused osalemaks kogukonna- ning tööelu tegevustes.

Narva-Jõesuu esindajad külastasid projekti raames kolme riiki: Sloveeniat, Hispaaniat ja Küprost, et saada aimu vaimupuuetega inimeste tööhõivest nendes riikides.

Sloveeniast sai partneriks Sezana kommuuni vald (www.sezana.si), kus selle sihtrühma inimeste päevakeskustes on aastaid tegeldud mikroskeemide kokkupanemise, suveniiride valmistamise, käsitööga, samuti on erivajadustega inimesed kaasatud juurviljade ja puuviljade kasvatamisesse, aedade kaustamisesse, teenindusse spetsialiseeritud kohvikus, abi ürituste läbiviimisel ja palju muud.

Teine partner, Hispaania linn Burgos (www.aspaniasburgos.es), näitas laiaulatuslikke võimalusi selle kategooria inimeste oskuste ja võimete kasutamiseks: suured ettevõtted, nagu L'Oreal ja SanMigel, loovad oma ettevõtetes tsehhe, ja Burgose Ülikool avas nende koolituse suuna.

Küprose Limassoli linnast (https://lceducational.com/) pärit partnerid jagasid oma kogemusi, kuidas tutvustada vaimupuudega inimestele selliseid elukutseid nagu kontorijuht või tootmisassistent, ning kuidas oma võimeid ja oskusi maksimaalselt ära kasutada.

Eestist osalesid projektis:

- Ahtme kool (http://www.ahtmekool.ee), mis on juba aastaid edukalt tegelenud puuetega lastega ning mille esindajad on samuti väga huvitatud sellest, et laste koolis omandatud oskused neile kasuks tuleksid tulevikus ühiskonna täisliikmeks saamisele kaasaaitamine;

- Mitteformaalse õppe keskus Vitatiim (https://www.vitatiim.ee/), mis on juba mitmendat aastat toetanud erinevaid projekte, mis aitavad parandada ühiskonna heaolu, sealhulgas tegelevad puuetega inimeste probleemidega;

- SOS Lasteküla (https://sos-lastekyla.ee/) esindajad, kes ei ole peretüüpi kodudes kasvanud ja puuduliku tervisega laste edasise saatuse suhtes ükskõiksed ning kes on valmis toetama nende tööhõive arendamist kõigi jõududega;

- Narva-Jõesuu noortekeskuse (https://www.facebook.com/Narva-J%C3%B5esuu-Noortekeskus-731004550388959/) esindajad, kelle eesmärk on näha ja arendada noorte võimalusi edasiseks töötamiseks;

- kui ka Narva-Jõesuu linnavalitsuse liikmed suure sooviga näha edukaid näiteid ja aidata neid meie ühiskonda tutvustada.

Projekti raames toimus Narva-Jõesuus infovahetus tööandjate jaoks, seminar erinevate teenuste ja asutuste esindajatele, vaimupuudega noorukitele korraldati töömalev, mis praktikas näitas võimalust ja protsessi nende tööhõivest.

------

Город Нарва-Йыэсуу в 2020 – 2022 годах принял участие в международном проекте Erasmus+ „Employability of young people with mental disabilities in local communities", направленном на трудоустргойство людей с интелектуальными недостатками здоровья.

Цель проекта – улучшение самостоятельной жизни и привлечение к социальной жизни людей с недостатками здоровья. Участие в проекте было необходимо для обеспечения равных возможностей для участия в жизни общества и трудовой деятельности.

Представители Нарва-Йыэсуу в рамках проекта посетили три страны: Словению, Испаанию и Кипр, чтобы получить представление о трудоустройстве людей с интеллектуальными недостатками в их странах.

Партнером от Словении стал муниципалитет общины Сежана (www.sezana.si), где в дневных центрах для этой группы людей уже годами занимаются сборкой микросхем, созданием сувениров и ручным творчеством; где также люди с особыми потребностями привлекаются к выращиванию овощей и фруктов, облагораживанию садов и парков, к обслуживанию в специализированных кафе, помощи в проведении мероприятий и многому другому.

Второй партнер – испанский город Бургос (www.aspaniasburgos.es) показал масштабные воможности использования навыков и умений людей этой категории: большие предприятия, такие как L'Oreal и SanMigel, создают целые цеха для их трудоустройства, а университет Бургоса открыл направление для их обучения.

Партнеры из кипрского города Лимасоль (https://lceducational.com/) поделились своим опытом внедрения людей с интеллектуальными недостатками в такие профессии, как офис-менеджер или помощник на производстве, а также тем, как максимально эффективно использовать их возможности и навыки.

От Эстонии же в проекте приняли участие:

- школа Ахтме (http://www.ahtmekool.ee), в которой уже много лет успешно ведется работа с детьми с недостатками здоровья, и представители которой также очень заинтересованы в том, чтобы навыки, полученные детьми в их школе, принесли бы им пользу в дальнейшем, помогая стать полноправными членами общества;

- центр неформального обучения Витатиим (https://www.vitatiim.ee/) - уже не первый год поддерживающий различные проекты, помогающие улучшить благосостояние общества, в том числе и занимающийся проблемами людей с недостатками здоровья;

- представители детской деревни SOS (https://sos-lastekyla.ee/), неравнодушные к дальнейшей судьбе воспитанников, выросших в домах семейного типа и имеющих недостаток здоровья;

- представители Молодежного центра Нарва-Йыэсуу (https://www.facebook.com/Narva-J%C3%B5esuu-Noortekeskus-731004550388959/), цель которых увидеть и развить возможности молодежи для их дальнейшего трудоустройства;

- а также члены городской управы Нарва-Йыэсуу с огромным желанием увидеть успешные примеры и помочь внедрить их в наше общество.

В рамках проекта в Нарва-Йыэсуу была проведена информационная компания для работодателей, состоялся семинар для представителей различных служб и учреждений, был организован трудовой отряд для подростков с ментальными недостатками здоровья, который на практике показал возможность и процесс их трудоустройства.

 

Artikklid

Osalemine rahvusvahelises projektis/ Участие в международном проекте (märts, 2022

Noorte töörühmad Narva-Jõesuus/Молодежные трудовые отряды в Нарва-Йыэсуу(juuli, 2022)

Aitame koos inimestel leida oma tee elus!Поможем вместе людям найти свой путь в жизни! (jaanuar 2023)

Projekti tulemuseks koostatud järgmised dokumendid: