Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine

15.02.19

                                                                                                               Avaldamise algus: 06.02.2019

Narva Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusega nr 78 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu peamine eesmärk on tagada mitmekülgse ja hästi funktsioneeriva linnaruumi. Elamuehituse põhiliseks suunaks on olemasoleva hoonestusala tihendamine ja maade taaskasutamine olemasolevatel väljakujunenud hoonestusaladel, elamualade laiendamine ja seni väljaarendamata alade kasutuselevõtmine elamuehituseks. Linna majandust arendatakse erinevates suundades linna keskuses, Narva jõe kaldal ja rannaala piirkonnas. Linna keskuses arendatakse multifunktsionaalse teeninduse ja kaubanduse funktsioone ning puhke-ja turismimajandusega seotud teenindust, mis säilitavad ja suurendavad linnakeskuse atraktiivsust. Sotsiaalsesse infrastruktuuri kuuluvad asutused koondatakse Narva-Jõesuu linnas eelkõige kesklinna piirkonda tagades neile hea ligipääs kergliiklusteede ja ühistranspordi arendamise kaudu. Puhkealasid ja mänguväljakuid arendatakse nii kesklinnas kui ka kesklinnast kaugemale, et tagada linnaelanikele võrdsed võimalused puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks. Tehnilised infrastruktuurid arendatakse välja vastavalt valdkondlikele arengukavale ja arenguvajadustele linna ääres ja uutel reserveeritud aladel. Linna teed renoveeritakse ja rajatakse mitmekülgset kasutusvõimalust pakkuv kergliiklusteede võrgustik. Linna looduskeskkonna arengusuunaks on loodusväärtuslike rohealade hea seisundi säilitamine ja linna keskkonna seisundi parandamine.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH käigus hinnati planeeringu mõjusid looduskeskkonnale (põhjaja pinnaveele, Natura alale, elustikule ning müra mõju), sotsiaal-majanduslikule (inimese tervisele, sotsiaalsetele vajadustele, varale) ning kultuurilisele keskkonnale (muinsuskaitseobjektidele, pärandkultuuri objektidele ja väärtuslikele maastikele) KSH aruannega kinnitati, et puuduvad oluliselt negatiivsed mõjud üldplaneeringu realiseerimisel.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda Linnavalitsuse Arendusosakonnas tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldplaneering.

Toimetaja: ALAR TASA

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Avaldamise algus: 02.01.2019

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018 otsusega nr 71 on algatatud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine ja Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõike 11 kohaselt haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud kohaliku omavalituse üksuse üldplaneeringu ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates. 

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu 
määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Narva-Jõesuu linnas atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. 

Planeerimisseaduse § 74 lõike 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse¹ § 33 lõike 1 punktist 2 lähtudes tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu, koostamise korraldaja Narva-Jõesuu Linnavalitsust (Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn). 

Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek 16.04.2018-16.05.2018

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 ja enne 01.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punkti 3 alusel, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 otsusega nr 36 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneering (edaspidi üldplaneering) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (edaspidi KSH).

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ja kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa-aladele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning muude tingimuste määramine. Eesmärgid tulenevad vajadusest kaasajastada Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000 määrusega nr 33 kehtestatud üldplaneering.

Üldplaneeringu ja KSH avalik väljapanek toimub 16.04.2018-16.05.2018. a. Narva-Jõesuu linna hoone III korruse fuajees (aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn) ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse veebilehel aadressiga http://narva-joesuu.kovtp.ee/uldplaneering.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada üldplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saates need postiaadressile (Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu 25, Narva-Jõesuu Linna Narva-Jõesuu linn 29023 Ida-Virumaa) või e-posti aadressile (info@narva-joesuu.ee)

Üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 22.05.2018 kell 15.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn)

 

Seletuskiri

Kaart 1 Põhijoonis

Kaart 2 Linna kõrguslik tsoneerimine

Kaart 3 Muinsuskaitselised piirangud ja väärtuslikud maastikud

Kaart 4 Detailplaneeringute paiknemine

Kaart 5 Tänavavõrk, ühistransport ja kergliiklusteed

Kaart 6 Elektrivõrk

Kaart 7 Kaugküttevõrk

Kaart 8 Gaasivõrk

Kaart 9 Veevärk ja hüdrandid

Kaart 10 Kanalistsioonivõrk

KSH aruanne

Lisad (*.zip)

Mentslusdokumendid (*.zip)

Narva-Jõesuu üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

23.09.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja üldplaneeringu esialgne eskiislahendus.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu (edaspidi ÜP) ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) koostamine algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014.a. otsusega nr 26. ÜP hõlmab Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi. ÜP ja KSH koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Narva-Jõesuu linnas, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning nõuded ehitistele.

KSH käigus hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid strateegilisi keskkonnamõjusid planeeringualal ja selle lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.

Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu.
Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023, Narva-Jõesuu, telefon 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee.

Üldplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Zoroaster, Edise 41543, Jõhvi vald Ida-Virumaa; kontaktisik Aivo Raud, aivo.raud@zoroaster.ee.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on Adepte Ekspert OÜ, Pärnu mnt 21, Tallinn, 10141, Harjumaa; kontaktisik Piret Toonpere, piret@adepte.ee.

KSH programmi ja ÜP esialgse eskiislahendusega on võimalik tutvuda tööajal Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (Narva-Jõesuu, Koidu tn 25, III korrus) ja linnavalitsuse veebilehel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee 14.09-09.10.2015.

ÜP eskiislahendusele ja KSH programmile saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 09. oktoobrin 2015 kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu) või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub ÜP esialgse eskiisi ja planeeringu KSH programmi avalik arutelu. Avalik arutelu toimub Valges saalis (Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 3) 9. oktoobril 2015 algusega kell 10:00.

 

Narva-Jõesuu linna üldplaneering eskiislahendus
Põhijoonis
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna üldplaneering

23.07.15

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014. a otsusega nr 26 algatati Narva-Jõesuu linna üldplaneering ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Narva-Jõesuu linnas, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning nõuded ehitistele. Üldplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Zoroaster, Edise 41543, Jõhvi vald Ida-Virumaa; kontaktisik Aivo Raud, aivo.raud@zoroaster.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on Adepte Ekspert OÜ, Pärnu mnt 21, Tallinn, 10141, Harjumaa; kontaktisik Piret Toonpere, piret@adepte.ee.

Üldplaneeringu lahenduse koostamisel on moodustatud järgmised töögrupid:

  • ehitus, ettevõtlus, tehniline infrastruktuur;
  • sotsiaalsfäär ja tervishoid;
  • kultuur, haridus, vaba aeg;
  • looduskeskkond, turism, muinsuskaitse.

Ootame kõiki kodanikke, maaomanikke, ettevõtjaid, volikogu liikmeid ja muid huvitatud isikuid aktiivselt osalema Narva-Jõesuu linna peamise arengudokumendi – Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamisele. Töögrupis osalemise soovist palume teatada Narva-Jõesuu linna arhitektile e-maili teel nelli.sameli@narva-joesuu.ee või telefonitsi +372 3599596 kuni 20 juunini 2015. 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.10.16

Narva-Jõesuu linna üldplaneering on kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000.a määrusega nr 33. 

 

Üldplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse linnaarhitektil (tel. 35 99596, e-post: nelli.sameli@narva-joesuu.ee )

 

Narva-Jõesuu linna üldplaneering on koostatud ajavahemikul 1999-2000. Üldplaneeringu tekstiosa koosneb lähteandmestiku analüüsist ning üldplaneeringu seletuskirjast "Narva-Jõesuu linna üldplaneering. Maakasutusplaan aastani 2015. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kaardid:
 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES