Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

21.11.18

Loe lähemalt ...

 

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek 16.04.2018-16.05.2018

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 ja enne 01.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punkti 3 alusel, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 otsusega nr 36 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneering (edaspidi üldplaneering) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (edaspidi KSH).

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ja kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa-aladele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning muude tingimuste määramine. Eesmärgid tulenevad vajadusest kaasajastada Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000 määrusega nr 33 kehtestatud üldplaneering.

Üldplaneeringu ja KSH avalik väljapanek toimub 16.04.2018-16.05.2018. a. Narva-Jõesuu linna hoone III korruse fuajees (aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn) ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse veebilehel aadressiga http://narva-joesuu.kovtp.ee/uldplaneering.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada üldplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saates need postiaadressile (Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu 25, Narva-Jõesuu Linna Narva-Jõesuu linn 29023 Ida-Virumaa) või e-posti aadressile (info@narva-joesuu.ee)

Üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 22.05.2018 kell 15.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn)

 

Seletuskiri

Kaart 1 Põhijoonis

Kaart 2 Linna kõrguslik tsoneerimine

Kaart 3 Muinsuskaitselised piirangud ja väärtuslikud maastikud

Kaart 4 Detailplaneeringute paiknemine

Kaart 5 Tänavavõrk, ühistransport ja kergliiklusteed

Kaart 6 Elektrivõrk

Kaart 7 Kaugküttevõrk

Kaart 8 Gaasivõrk

Kaart 9 Veevärk ja hüdrandid

Kaart 10 Kanalistsioonivõrk

KSH aruanne

Lisad (*.zip)

Mentslusdokumendid (*.zip)

Narva-Jõesuu üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

23.09.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja üldplaneeringu esialgne eskiislahendus.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu (edaspidi ÜP) ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) koostamine algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014.a. otsusega nr 26. ÜP hõlmab Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi. ÜP ja KSH koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Narva-Jõesuu linnas, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning nõuded ehitistele.

KSH käigus hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid strateegilisi keskkonnamõjusid planeeringualal ja selle lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.

Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu.
Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023, Narva-Jõesuu, telefon 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee.

Üldplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Zoroaster, Edise 41543, Jõhvi vald Ida-Virumaa; kontaktisik Aivo Raud, aivo.raud@zoroaster.ee.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on Adepte Ekspert OÜ, Pärnu mnt 21, Tallinn, 10141, Harjumaa; kontaktisik Piret Toonpere, piret@adepte.ee.

KSH programmi ja ÜP esialgse eskiislahendusega on võimalik tutvuda tööajal Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (Narva-Jõesuu, Koidu tn 25, III korrus) ja linnavalitsuse veebilehel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee 14.09-09.10.2015.

ÜP eskiislahendusele ja KSH programmile saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 09. oktoobrin 2015 kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu) või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub ÜP esialgse eskiisi ja planeeringu KSH programmi avalik arutelu. Avalik arutelu toimub Valges saalis (Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 3) 9. oktoobril 2015 algusega kell 10:00.

 

Narva-Jõesuu linna üldplaneering eskiislahendus
Põhijoonis
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna üldplaneering

23.07.15

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014. a otsusega nr 26 algatati Narva-Jõesuu linna üldplaneering ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Narva-Jõesuu linnas, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning nõuded ehitistele. Üldplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Zoroaster, Edise 41543, Jõhvi vald Ida-Virumaa; kontaktisik Aivo Raud, aivo.raud@zoroaster.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on Adepte Ekspert OÜ, Pärnu mnt 21, Tallinn, 10141, Harjumaa; kontaktisik Piret Toonpere, piret@adepte.ee.

Üldplaneeringu lahenduse koostamisel on moodustatud järgmised töögrupid:

  • ehitus, ettevõtlus, tehniline infrastruktuur;
  • sotsiaalsfäär ja tervishoid;
  • kultuur, haridus, vaba aeg;
  • looduskeskkond, turism, muinsuskaitse.

Ootame kõiki kodanikke, maaomanikke, ettevõtjaid, volikogu liikmeid ja muid huvitatud isikuid aktiivselt osalema Narva-Jõesuu linna peamise arengudokumendi – Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamisele. Töögrupis osalemise soovist palume teatada Narva-Jõesuu linna arhitektile e-maili teel nelli.sameli@narva-joesuu.ee või telefonitsi +372 3599596 kuni 20 juunini 2015. 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.10.16

Narva-Jõesuu linna üldplaneering on kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000.a määrusega nr 33. 

 

Üldplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse linnaarhitektil (tel. 35 99596, e-post: nelli.sameli@narva-joesuu.ee )

 

Narva-Jõesuu linna üldplaneering on koostatud ajavahemikul 1999-2000. Üldplaneeringu tekstiosa koosneb lähteandmestiku analüüsist ning üldplaneeringu seletuskirjast "Narva-Jõesuu linna üldplaneering. Maakasutusplaan aastani 2015. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kaardid:
 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES