Relvamehe detailplaneeringu teade

21.02.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 18.02.2020 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraldusega nr 93 otsustati jätkata Vaivara Vallavalitsuse 04.03.2014 korraldusega nr 30 algatatud Laanga külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Relvamehe maaüksuse (katastritunnus 85101:002:0332) ja selle kontaktvööndiala detailplaneeringu koostamise.

Vaivara Vallavalitsuse 04.03.2014 korraldusega nr 30 korraldusega jäeti algatamata eelmainitud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Käesoleval ajal arendajal-maaomanikul tekkis huvi jätkata detailplaneeringu menetlusega.

Detailplaneeringu eesmärk Relvamehe kinnistu jagamine neljaks elamumaa, kaheks maatulundusmaa, kolmeks ärimaa, kaheks tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks. Ärimaa kinnistutele planeeritakse toitlustus-ja majutus tegevusi ning puhke-ja spordirajatisi.

Detailplaneeringu eskiis

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

13.11.19

Riigihalduse minister kinnitas 17. oktoobril määrusega nr 50 "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded". Tegemist on kõiki liiki planeeringutele kehtivate nõuetega, mis reguleerivad nii planeeringu seletuskirja, jooniseid kui ka vähesel määral lisasid. Vormistusliku külje pealt on eriti olulised nõuded seatud planeeringu joonistele, need tuleb vormistada nii digitaalsete kihtide (vt määruse lisa 1 ja lisa 2) kui ka nende kihtide väljatrükkide ehk esituskujudena.

Määrus aitab tagada planeeringute omavahelist võrreldavust ja paremat kättesaadavust nii otsustajatele kui ka avalikkusele. Nõuete kohaselt vormistatud planeeringuid saab säilitada digitaalsetes andmekogudes ning planeeringulahendust saab efektiivsemalt kasutada edaspidise ehitustegevuse ja maakasutuse alusena. Seni on eeltoodud küsimused olnud riigi tasandil reguleerimata ning neid on reguleerinud kohalikud omavalitsused iseseisvalt. Kohalikul omavalitsusel on aga jätkuvalt õigus vajadusel reguleerida oma määrusega kohaliku tasandi planeeringute (detail-, üld- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute) vormistamise ja ülesehituse nõudeid osas, mis ei ole riigihalduse ministri määruses reguleeritud ega lähe sellega vastuollu. Seega mõjutab määrus eelkõige ruumilise planeerimise valdkonnas tegutsevaid osapooli – planeeringu koostamise korraldajaid ning konsultante.

Määrus koosneb vaid seitsmest paragrahvist, kuid iga paragrahv reguleerib omaette teemaderingi. Kõige paremini aitab määruse tagamaadest aru saada määruse eelnõu juurde koostatud seletuskiri. Lisaks kavatsevad määruse koostajad läbi viia infopäevi (aeg ja koht täpsustamisel). Abistavaks materjaliks on kindlasti ka näidisfailid enam levinud joonestamis- ja GIS-programmides, mis valmivad lõplikul kujul paari kuu jooksul. Ministeerium on plaaninud koostada määruse seletuskirja ja infopäevade materjalide baasil juhendi, kuidas planeeringute vormistamist edaspidi teha.

Allikas: https://planeerimine.ee/2019/11/hakkavad-kehtima-vormistusnouded-planeeringutele/

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse teadaanne planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 ja 8 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel

11.11.20

Detailplaneeringu algatamise ja strateegilise planeerimisdokumendi KHS algatama jätmise teade:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 198 on algatatud kehtiva üldplaneeringu kohase Aia tn 37 kinnistu Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas  (registriosa 1104008, pindala 9640 m2) detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev Aia tn 37 kinnistu kolmeks kinnistuks ning määrata uutele kinnistutele maakasutusotstarbed ja ehitusõigused selliselt, et ühele uuele kinnistule on võimalik ehitusprojektiga kavandada kaksikelamu ning moodustava katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse  100% elamumaa, teisele kinnistule jääb olemasolev üksikelamu ja abihoone, katastriüksuse sihtotstarbeks jääb  100% elamumaa ning kolmandale uuele kinnistule kavandatakse  kohvik-restoran, moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse 100% ärimaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on samuti liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Kehtiva Narva-Jõesuu linna, Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) kohaselt asub Aia 37 kinnistu väikeelamu maa juhtfunktsiooniga alal, üldplaneeringu kohaselt on lubatud väikeelamumaal kuni 30% maakasutuse kõrvalfunktsiooniks määrata ärimaa kõrvalfunktsiooni detailplaneeringu alast eesmärgiga soodustada piirkonna puhke- ja teenustesektori arengut. Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas, kuna uus moodustatav kinnistu ärimaa sihtfunktsiooniga hakkab moodustama vähem kui 30% kodu detailplaneeringu ala pindalast.

Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine järgmistel kaalutlustel:
1. Aia 37 kinnistu detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust KeHJS § 6 lg 1 mõistes. Samuti ei kavandata detailplaneeringuga KeHJS § 6 lg 2 ja lg 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevust. Seega ei ole vajalik strateegilise hindamise algatamine ega eelhinnangu andmine.

2. Keskkonnaamet esitas oma seisukohta, et KSH-d ja KSH eelhinnangu pole vaja läbi viia.

Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.

Detailplaneeringu korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus (Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa).

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

31.07.18

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuus Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu on avalikul väljapanekul 21.08.-21.09.2018. Selle aja jooksul on DP ja KSH kättesaadav http://narva-joesuu.kovtp.ee/detailplaneeringud. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda linnavalitsuses (Koidu 25, Narva-Jõesuu) lahtiolekuaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee. Laekunud arvamuste arutamiseks toimub avalik arutelu 27.09.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn).

Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala DP ja DP KSH koostamine algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 140. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu, ning koostamise korraldaja Narva-Jõesuu Linnavalitsus. 

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on alal tervikliku multifunktsionaalse linnaruumi kujundamine ja selleks planeerimisseaduses ettenähtud ülesannete lahendamine. Samuti on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Narva-Jõesuu linnas asuvate Suur-Lootsi 1, 1c, 1d, 5, 7, 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ümber kruntimine, moodustuvate kruntidele ehitusõiguse määramiseks elamute, ärihoonete, promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku ehitamiseks, kruntide heakorrastus ja tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Planeeritava ala suurus on u 7,6 ha.

KSH aruanne leiab, et planeeringuga kavandatud tegevust on võimalik rakendada ilma olulisi keskkonnamõjusid põhjustamata.

Riigipiiriülese keskkonnamõju esinemist planeeringu elluviimisega ei kaasne. 

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

KSH aruanne

 

Toimetaja: RAIM SARV

Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

31.07.18

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuus Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu on avalikul väljapanekul 21.08.-21.09.2018. Selle aja jooksul on DP ja KSH kättesaadav http://narva-joesuu.kovtp.ee/detailplaneeringud. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda linnavalitsuses (Koidu 25, Narva-Jõesuu) lahtiolekuaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee. Laekunud arvamuste arutamiseks toimub avalik arutelu 27.09.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn).

Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala DP ja DP KSH koostamine algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 140. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu, ning koostamise korraldaja Narva-Jõesuu Linnavalitsus. 

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on alal tervikliku multifunktsionaalse linnaruumi kujundamine ja selleks planeerimisseaduses ettenähtud ülesannete lahendamine. Samuti on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Narva-Jõesuu linnas asuvate Suur-Lootsi 1, 1c, 1d, 5, 7, 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ümber kruntimine, moodustuvate kruntidele ehitusõiguse määramiseks elamute, ärihoonete, promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku ehitamiseks, kruntide heakorrastus ja tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Planeeritava ala suurus on u 7,6 ha.

KSH aruanne leiab, et planeeringuga kavandatud tegevust on võimalik rakendada ilma olulisi keskkonnamõjusid põhjustamata.

Riigipiiriülese keskkonnamõju esinemist planeeringu elluviimisega ei kaasne.

Toimetaja: ALAR TASA

KALDA TN 32, 32A, 36 JA 38 KINNISTUTE DETAILPLANEERING JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (24.07.2018)

24.07.18
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016.a otsusega nr 130 on algatatud Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise ja KSH.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kalda tn 32a kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada ärimaa ja üldkasutatava maa krunt, ehituskeeluvööndi vähendamine perspektiivsete hoonestusalade määramiseks paadikuuride püstitamiseks, arhitektuursete- ja ehitustingimuste määramine parkimisplatside ja veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks slippi rajamiseks, ärimaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine võimaldamaks seal kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise võimalus, paatide rentimise koha loomine) lubada, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine.
 
Toimetaja: RAIM SARV

Detailplaneeringu kehtestamise teade

12.06.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse09.05.2018 korraldusega nr 177 kehtestati Narva-Jõesuu linna Vaivara külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva "Põhimaantee Tallinn-Narva maantee T1 ja kõrvalmaantee Sillamäe-Viivikonna T13106 ristmiku maa-ala" detailplaneering (planeeringuala pindala ca 2,5 ha), mille eesmärgiks on Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse tehniline projekti (lõik 183,2-187,6km) realiseerimiseks kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine, riigitee ehituseks vajalike kruntide sihtotstarbe muutmine transpordimaaks.

Detailplaneering on kooskõlas Vaivara valla kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala arendajaks on Maanteeamet. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narva-joesuu.ee.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Kesk tn 30 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine

Narva-Jõesuu Linnavalituse 21.01.2017 korraldusega nr 7 algatati kehtivat üldplaneeringuga kooskõlas oleva Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Kesk tn 30 kinnistu (katastritunnus 51301:004:0175, pindala 2048 m², sihtotstarve elamumaa 100%)  detailplaneeringu koostamine, mille põhieesmärgiks on jagada Kesk tn 30 maaüksus kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks pindaladega ca800 m2 ja 1248 m2, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine (eesmärgiga jagamise teel tekkivale väiksemale krundile püstitada üksikelamu, suuremal krundil säilitada olemasolevad ehitised), liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine ning Servituutide vajaduse määramine. Kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kohaselt on maa-ala juhtotstarbeks elamumaa.

Seletuskiri

Põhijoonis

Asendiskeem

Funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Puistu hinnang

 

Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Karja tn 11 maa-ala detailplaneering kooskõlastamiseks (22.02.2018)

21.02.18

Vaivara Vallavalitsuse 05.05.2015 korraldusega nr 85 algatati Sinimäe alevikus asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Karja tn 11 maaüksuse (katastritunnus 85101:001:0521) ning selle kontaktvööndi maa-ala detailplaneeringu koostamine (üldpindala ca 4,3 ha), mille põhieesmärgiks on tootmismaa juhtotstarbega Karja tn 11 maa-ala kolmeks krundiks jaotamine, kruntide juhtotstarbe määramine (2 elamumaa ja üks tootmismaa juhtotstarve),  kruntide ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, ehituskujade määramine, tehnovõrkude planeerimine ning tehnorajatiste asukoha määramine. Planeeringuala arendajaks on maaomanik.

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering kooskõlastamiseks (19.02.2018)

19.02.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.05.2017 otsusega nr 189 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Lydia Koidula tn 100a kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 2184708, katastritunnus 51301:012:0019) ja selle lähiala detailplaneering eesmärgiga jagada Lydia Koidula tn 100a kinnistu, mille tulemusel moodustuvad elamumaa, transpordimaa ja tootmismaa (olemasoleva puurkaevu teenindamiseks) sihtotstarbega krundid. Planeeringuala pindala on ca 1.3ha ja arendajaks maaomanik.

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

3D 

Suur-Lootsi kvartali detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 140 algatati kehtivat üldplaneeringut muutva Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu põhieesmärgiks on alal tervikliku multifunktsionaalse linnaruumi kujundamine ja selleks planeerimisseaduses ettenähtud ülesannete lahendamine. Samuti on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Narva-Jõesuu linnas asuvate Suur-Lootsi 1, 1c, 1d, 5, 7, 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ümber kruntimine, moodustuvate kruntidele ehitusõiguse määramiseks elamute, hotelli, promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku ehitamiseks, kruntide heakorrastus ja tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Planeeringuala üldpindala on ca 15ha.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 22.02.2018 kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn) nimetatud detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala arendajaks Stendal Halduse OÜ.

Eskiis

Põhijoonis

Liiklus

Tugiplaan

Jaan Poska tn 72 Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014 otsusega nr 40 algatati kehtivat üldplaneeringut muutva Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 72 kinnistu (katastritunnus 51301:004:0083) ja selle lähiala (üldpindala ca 0.8ha) detailplaneeringu koostamine, mille põhieesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine uute kaksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks, olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine ja moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 20.02.2018 kell 14.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosolekute saalis (Koidu 25 III korrus, Narva-Jõesuu linn) nimetatud detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala arendajaks maaomanik.

Seletuskiri

Põhijoonis

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

18.10.17

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.05.2017 otsusega nr 189 algatati kehtivat üldplaneeringut muutva Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 100a kinnistu (katastritunnus 51301:012:0019, pindala 9850 m², sihtotstarve Riigikaitsemaa 100%) ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, mille põhieesmärgiks on muuta kinnistu Riigikaitsemaa sihtotstarvet ja muuta see kinnistu jagamisel elamumaa, transpordimaa ja tootmismaa (olemasoleva puurkaevu teenindamiseks) sihtotstarbega kruntideks. Samuti on planeeringu koostamise eesmärgiks ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, võimaluse kaalutlemine ühele elamumaa krundile kuni 5 boksiga ridaelamu rajamiseks ehitusõiguse määramiseks ning kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 26.10.2017 kell 14.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosolekute saalis (Koidu 25 III korrus, Narva-Jõesuu linn) nimetatud detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala arendajaks maaomanik.

Seletuskiri

Põhijoonis

Toimetaja: RAIM SARV

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

28.09.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015 korraldusega nr 7 algatati kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Kesk tn 30 maaüksuse (katastritunnus 51301:004:0175, pindala
2048 m² ) ning selle lähiala (üldpindala ca 0,25 ha) detailplaneeringu koostamine, mille põhieesmärgiks on moodustada Kesk tn 40 maaüksusest kaks vähemalt 2048 m²  elamumaa juhtotstarbega krunti ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused hoonete  projekteerimiseks ja ehitamiseks ning juurdepääsude ja kommunikatsioonide lahendamiseks.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 10.10.2017 kell 10.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosolekute saalis (Koidu 25 III korrus, Narva-Jõesuu linn) nimetatud detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala arendajaks maaomanik.


Seletuskiri
Põhijoonis
Asendiskeem
Olemasolev olukord
Algatamise korraldus
Ekspertarvamus Kesk tn 30 puistu seisundi kohta
Topo-geodeetiline alusplaan
Toimetaja: RAIM SARV

Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek 16.10-29.10.2017

10.10.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus  teatab  Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016.a otsusega nr 130 on algatatud Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise ja KSH.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kalda tn 32a kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada ärimaa ja üldkasutatava maa krunt, ehituskeeluvööndi vähendamine perspektiivsete hoonestusalade määramiseks paadikuuride püstitamiseks, arhitektuursete- ja ehitustingimuste määramine parkimisplatside ja veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks slippi rajamiseks, ärimaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine võimaldamaks seal kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise võimalus, paatide rentimise koha loomine) lubada, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu rakendamisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostamise algataja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023,

359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

Koostamise korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu

29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

Koostaja on CORSON OÜ, reg. kood 10006729, Laki 14A - 704, 10621 Tallinn (e-post: corson@corson.ee). Kontaktisik: Toomas Liiv, kontakt tel: 5653373, e-post: toomas@corson.ee

Kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu (aadress Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu; tel

359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

KSH programmiga ja detailplaneeringu eskiisiga ning teiste lähtedokumentidega on

võimalik tutvuda 16.10-29.10.2017 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult nii tava- kui ka e-postiga  avaliku väljapaneku lõpuni Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (aadress: Narva-Jõesuu, Koidu tn 25) ja e-post: info@narva-joesuu.ee

KSH programmi avalik arutelu toimub 31.10.2017.a kell  14:00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (aadress: Narva-Jõesuu, Koidu tn 25)

KSH väljatöötamise kavatsus
Lisa 1. Narva-Jõesuu LVK 22.06.2016 otsus nr 130 DP ja KSH algatamisest
Lisa 2. KSH algatamise teade AT 15.11.2016 ja ajalehes Põhjarannik 23.11.2016
Lisa 3. Detailplaneeringu ja KSH algatamisest teatamine menetluses osalejatele 14.11.2016
Lisa 4. Uute paadikuuride ja lähiala visualiseerimine
Lisa 5. Detailplaneeringu asendiplaani eskiis
Lisa 6. Asjaomaste asutuste seisukohad KSH programmi kohta
Lisa 7.  Asjaomaste asutuste seisukohtadega arvestamine KSH programmis

 

Toimetaja: RAIM SARV

Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

24.08.17

Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 140.

Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas: Suur-Lootsi tn 1 kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 1c kinnistu (sihtotstarve 100% riigikaitsemaa), Suur-Lootsi tn 1d kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 5, Suur-Lootsi tn 7 ja Suur-Lootsi tn 9 kinnistu (sihtotstarve 100% ärimaa), Tuletorni tn 1 (sihtotstarve 100% transpordimaa), Supelrand R1 (sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) ja selle lähiala ümberkruntimine elamumaa, ärimaa, transpordimaa, sadamamaa ning üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine ja muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikest 2¹ korraldatakse detailplaneeringute KSH-d planeerimisseaduses sätestatud korras ning tulenevalt planeerimisseaduse § 124-st lähtutakse KSH-ga detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemise reeglitest.

Arvestades huvitatud asutustelt saadud tagasisidet, on DP KSH protsessi raames augustis 2017 valminud detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsus (VTK). Huvitatud asutuste seisukohti ja nendega arvestamist on VTK-s kirjeldatud. VTK on järgnevalt KSH aruande koostamise aluseks.

KSH väljatöötamise kavatsus

Toimetaja: RAIM SARV

Koostöö ja kaasamine Narva-Jõesuu linna Aia tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamiseks

21.07.17

1.1.  11.05.2017 laekus Brem Kinnisvarahooldus OÜ`lt  (registrikood 10327044, Juriidiline aadress Tulika 15/17, Tallinn) Narva-Jõesuu Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotlus. Taotluse kohaselt oleks detailplaneeringu koostamise eesmärgiks määrata ehitusõigus Aia tn 4 maaüksusele (katastritunnus 51301:002:0013, pindala 12309m2,  sihtotstarve 100% ärimaa) kolme majutushoone (kuni 16 korrust ja 2 maa-alust korrust parkimiseks) ja üks maa alune ehitise (bassein) rajamiseks. Planeeringuga määrataks ka vajalike tehnovõrkude vajadus ja asukohad.

1.2.  Kehtivas Narva-Jõesuu linna üldplaneeringus on Aia tn 4 maa-ala juhtotstarbeks määratud „teenindus- ja tervishoiumaana". Ala on ümbritsetud tervishoiu- ja puhkeasutustega. Aia tn 4 asub endine üheksa korruseline tervishoiu hoone.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Metsa 3 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

8.12.15

27.11.2014.a kell 15.00 Valges Saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu Metsa 3 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

Planeering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.02.2013.a korraldusega nr 49. OÜ Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Narva-Jõesuu linna arengukavast, mille kohaselt peab aastaks 2015 linnas olema rajatud ja varustatud kompleks kultuuri- ja spordiürituste aastaringseks läbiviimiseks (avalik esinemiskoht ning lava rajamine). Linnavolikogu 30.01.2013.a. otsusega nr 140 seati tähtajaline tasuline hoonestusõigus OÜ Geneva kasuks mille kohaselt kohustus OÜ Geneva püstitada Metsa 3 kinnistule vabaõhu kontserdisaali, mille ehitamiseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu.  Planeeringuala kattub Metsa tn 3 kinnistu piiridega (katastritunnus 51301:007:0026, pindala 21912 m2). Kinnistu on hoonestamata, suures osas kaetud kõrghaljastusega.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on Metsa 3 kinnistu ehitusõiguse määramine uue vabaõhu kontserdisaali ning seda teenindavate ehitiste püstitamiseks. Planeeritava krundi kavandatav kasutamise sihtotstarve on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
19.08.2014

11.09.2014.a kell 14.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna L.Koidula 107 kinnistu detailplaneeringueskiisi avalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.04.2014.a otsusega nr 23. 

L. Koidula 107 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks L. Koidula 107 riigikaitsemaa kinnistul. Taotluse kohaselt planeeringuga soovitakse muuta kinnistu piire ning moodustada sellest kuus elamumaa krunti eesmärgiga uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks.

 

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritava ala 18419 m2 ning see hõlmab L. Koidula 107 kinnistut katastritunnusega 51301:012:0041. Katastriüksuse sihtotstarve on riigikaitsemaa 100%

                       

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L. Koidula 107 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa.  Planeeringuga kavandatakse muuta see üksikelamute maa-alaks (EE).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
19.08.2014

11.09.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr 167.  Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
11.07.2014

30.07.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringuavalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr 167. Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

 Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 30

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
21.05.2014

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 30.04.2014.a Linnavolikogu otsusega nr 23 on algatatud L. Koidula 107 kinnistu detailplaneering.

 

L. Koidula 107 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks L. Koidula 107 riigikaitsemaa kinnistul. Taotluse kohaselt planeeringuga soovitakse muuta kinnistu piire ning moodustada sellest kuus elamumaa krunti eesmärgiga uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks.

 

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritava ala 18419 m2 ning see hõlmab L. Koidula 107 kinnistut katastritunnusega 51301:012:0041. Katastriüksuse sihtotstarve on riigikaitsemaa 100% .                                    

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L. Koidula 107 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa.  Planeeringuga kavandatakse muuta see üksikelamute maa-alaks (EE).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
15.05.2014

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 22.04.2014.a korraldusega nr 96 oli algatatud L. Koidula 13a krundi ja lähiala detailplaneering.

 

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on maaomaniku volitusel esitanud Narva Ehitusprojekt OÜ. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ning see hõlmab L. Koidula 13a ärimaa krunti pindalaga 4236 m2 ning katastrisse kandmata  maa-ala kuni L. Koidula tänava asfaltkatteni.

 

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uue 4-7 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi sihtotstarve muutmine elamumaaks; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga (perspektiivne korruselamute maa).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
04.04.2014

08.05.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringueskiisi avalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr 167.

 

Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

 

Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14

Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa detailplaneeringu avalik arutelu

04.03.2014

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012.a otsusega nr. 135 "Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa ( piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034 ) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu koostamine.

 

Detailplaneeringuala on ca 1,44 ha ning see hõlmab Narva-Jõesuu linna Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistuid ning nendest kagus olevat reformimata riigimaad ( piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034 ). Käsitletaval alal kehtib detailplaneering, millega kavandati valitsuse ja ametiasutuste maakasutuse funktsiooniga krundid Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistutel ( Narva-Jõesuu meteoroloogia jaam ) ning korterelamumaa kruntide moodustamine ning korterelamute püstitamine reformimata riigimaal ( piiriettepanekud AT0607270026, AT0607270030, AT0607270032 ja AT0607270034 ).

 

Seoses meteoroloogia jaama sulgemisega ja Koidu 6 kinnistu üleandmisega Narva-Jõesuu linna omandisse tekkis vajadus detailplaneeringu muutmiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistute piiride muutmine ja maa kasutusotstarbe muutmine üdkasutatavate ehitiste maaks ja sakraalehitiste maaks, ehitusõiguse määramine kirikuhoone püstitamiseks, planeeritava ala liikluskorralduse kavandamine sh riigimaa ulatuses, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses.

 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.03.2014.a kell 14.00 Valges saalis ( Narva-Jõesuu Kesk 3 ).

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14

Narva-Jõesuu Kuursaalile ja selle lähialale detailplaneeringu avalik arutelu

19.02.2014

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.06.2013.a otsusega nr. 165 "Narva-Jõesuu Kuursaali detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Narva-Jõesuu Kuursaalile ja selle lähialale detailplaneeringu koostamine.

 

Detailplaneering hõlmab kinnistuid Nurme 2 (ärimaa, katastritunnus 51301:003:0087), Nurme 4 (sotsiaalmaa, katastritunnus 51301:003:0092), Kungla 3a (tootmismaa, katastritunnus 51301:003:0049) ja Kungla 5 (ärimaa, katastritunnus 51301:003:0088). Detailplaneeringu ala ligikaudne suurus on 2,91 ha.

 

Detailplaneering muudab Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000.a. määrusega nr 33 kehtestatud Narva-Jõesuu üldplaneeringut. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on liigilt sarnane kehtiva üldplaneeringuga kavandatuga ( parkide, ühiskondlike puhkeotstarbeliste hoonete maa ning haridus- ja kultuuriasutuste maa ).

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus perspektiivseks kuursaali juurdeehituseks ehk hoone taastamiseks sõjaeelsel kujul, suveniirikioski ehituseks olemasolevatele varemetele Nurme 4 kinnistul, liita Kungla 5 kinnistu Nurme 2 kinnistuga, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, arhitektuurinõuete seadmine, servituutide vajaduse määramine ja muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Narva-Jõesuu Kuursaalile ja selle lähialale detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.03.2014.a kell 10.00 Valges saalis ( Narva-Jõesuu Kesk 3 ).

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14

Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

19.02.2014

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.10.2014.a korraldusega nr. 11 "Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine" muutmine algatati Narva-Jõesuu Jõe 24 ja Jõe 24a detailplaneeringu koostamine.

 

Planeeritav ala asub Narva-Jõesuu linna idaosas Kalevi, Sulevi, Metsa ja Jõe tänavatega piiratud väikeelamute kvartalis sees. Planeeritava ala pindala on ca 2620 m2 ning see hõlmab Jõe 24 kinnistut (katastritunnus 51301:004:0139, pindala 1 831 m2), Jõe 24a kinnistut (katastritunnus 51301:004:0199, pindala 299 m2) ning nendega piirnevat reformimata riigimaad kuni Jõe tänavani pindalaga ca 490 m2.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on muuta olemasolevate Jõe 24 ja Jõe 24a elamumaa kinnistute piirid ning moodustada nende arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 800 m2, määrata planeeritavatele elamumaa kruntidele ehitusõigused üksikelamu ja paarismaja ning nende abihoonete püstitamiseks, moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud planeeritavatele kruntidele ning Metsa 20 ja Metsa 20c kruntidele, määrata maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, määrata moodustatavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.03.2014.a kell 09.00 Valges saalis ( Narva-Jõesuu Kesk 3 ).

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES