Sotsiaaltoetused

17.10.23
Narva-Jõesuu linna sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord kehtestatakse Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas.

Sotsiaaltoetust on õigus taotleda abivajajal või vähekindlustatud leibkonnal, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Narva-Jõesuu linn ning kes elab alaliselt nimetatud aadressil.

Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks sotsoiaaltoetusteks ja sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuseks.

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse suurus sõltub toetuse piirmäärast, taotleja ja tema leibkonna sissetulekust, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ning taotleja konkreetsest vajadusest.
Sissetulekust mittesõltuv toetus määratakse vastavalt toetuse kriteeriumitele.

Vormikohane taotlus toetuse saamiseks  esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele, milles tuleb põhjendada toetuse saamise vajadust.  
Toetuste taotlused saab esitada:

-   paberkandjal linnavalitsuses J.Poska 26, Narva-Jõesuu, sotsiaalosakonna töötajate vastuvõtu aegadel Taotluse  vormi saab leida Narva-Jõesuu linnavalitsuse kodulehel aadressil https://narva-joesuu.ee/blanketid_sotsiaal või linnavalitsuse hoone J.Poska 26, Narva-Jõesuu esimese korruse fuajees.

Taotlust saab esitada paberkandjal sotsiaalosakonda Narva-Jõesuus, Olginas või Sinimäel vastuvõtuaegadel:

Narva-Jõesuu linnas (J.Poska 26)
Esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00
kolmapäeviti 15.00-19.00.

Olginas (Narva mnt 12) paarisnädalate teisipäeviti 08.00-15.30

Sinimäel (Aia 1-1) kolmapäeviti 15.00-19.00

-   esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile info@narva-joesuu.ee.

 Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse suurus sõltub toetuse piirmäärast, taotleja ja tema leibkonna sissetulekust, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ning taotleja konkreetsest vajadusest. Sissetulekute hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linna eelarvest vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus, v.a. toetus küttekulude hüvitamiseks, määratakse leibkondadele, kelle eelneva kolme kuu keskmine sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on esimese pereliikme kohta väiksem kui 300 eurot, iga järgmise täiskasvanu pereliikme kohta 180 eurot ja iga lapse kohta 270 eurot.
 

Toetus küttekulude hüvitamiseks määratakse leibkondadele, kelle eelneva kolme kuu keskmine sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on esimese pereliikme kohta väiksem kui 400 eurot, iga järgmise täiskasvanu pereliikme kohta 280 eurot ja iga lapse kohta 320 eurot.

 

Toetuse saamiseks tuleb esitada:
-   sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (vorm);
-   eelneva kolme kuu eest kommunaalkulude dokumendid;
-   kõikide pereliikmete arveldusarvete väljavõtted eelneva kolme kuu eest;

Taotluse vorm

 

 

Toetus haigla voodipäevatasu kompenseerimiseks

Voodipäevatasu kompenseeritakse eakatele, raske, sügava keskmise puudega isikutele ja puuduva töövõimega isikutele avalduse ja maksedokumendi alusel.

Toetuse suurus kuni 40 eurot aastas.                     

Toetuse saamiseks tuleb esitada:
-   sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (vorm);
-   eelneva kolme kuu eest kommunaalkulude dokumendid;
-   kõikide pereliikmete arveldusarvete väljavõtted eelneva kolme kuu eest;
-   voodipäevatasu maksedokument

 

 

Toetus küttekulude hüvitamiseks

Toetust vähekindlustatud peredele küttekulude hüvitamiseks makstakse lokaalküttega eluruumides elavatele isikutele, kellele ei ole küttekulusid kompenseeritud riiklikku toimetuletoetuse või küttekulude hüvitamise riikliku abimeetme abil.

Toetust on võimalik taotleda kord aastas. 

Toetuse suurus on kuni 200 eurot aastas.

Toetus küttekulude hüvitamiseks määratakse leibkondadele, kelle eelneva kolme kuu keskmine sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on esimese pereliikme kohta väiksem kui 400 eurot, iga järgmise täiskasvanu pereliikme kohta 280 eurot ja iga lapse kohta 320 eurot.

Toetuse saamiseks tuleb esitada:
-   sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (vorm);
-   eelneva kolme kuu eest kommunaalkulude dokumendid,
-   kõikide pereliikmete arveldusarvete väljavõtted eelneva kolme kuu eest.
-   puukütte (sh brikett ja pellet) ostmist tõendav dokument (maksedokument).

 

 

Toetus raske, sügava ja keskmise puude isikute erivajaduste rahuldamiseks

Toetus on ettenähtud keskmise, raske ja sügava puudega isikutele puudest tingitud erivajaduste rahuldamiseks (abivahendid, ravimid, transpordikulud), et tagada puudega inimesele parem toimetulek ja abi.

Toetust on võimalik taotleda kaks korda aastas juunis ja detsembris.

Puudega isikute toetust makstakse 60 eurot sügava puude, 50 eurot raske puude ja 40 eurot keskmise puude korral kaks korda aastas;

Toetuse saamiseks tuleb esitada:
-   sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (vorm);
-   eelneva kolme kuu eest kommunaalkulude dokumendid,
-   kõikide pereliikmete arveldusarvete väljavõtted eelneva kolme kuu eest;
-   puuet tõendav dokument.

 

 

Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.
Vältimatu sotsiaalabiga tagatakse isikule toit, riietus või ajutine peavari varjupaigas.
Kui vältimatu abina määratakse toetus rahas, makstakse toetus abivajajale välja vältimatu abi eelarvelistest vahenditest koheselt.

Vältimatu sotsiaalabi toetust makstakse kuni 100 eurot isiku või perekonna kohta aastas.
Toetuse saamiseks tuleb esitada:
-   sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (vorm);
-   eelneva kolme kuu eest kommunaalkulude dokumendid,
-   kõikide pereliikmete arve

 

 

Paljulapseliste perede toetus

Paljulapseliste perede toetust makstakse kolme ja enamat last kasvatavale perele, kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või lapse 19-aastaseks (k.a) saamiseni kui ta omandab kesk-, kutse- või kõrgharidust kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

Toetuse suurus on 130 eurot poolaastas.

Toetus makstakse kaks korda aastas märtsis ja novembris

Toetuse saamiseks tuleb esitada:
-   sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (vorm);
-   eelneva kolme kuu eest kommunaalkulude dokumendid;
-   kõikide pereliikmete arveldusarvete väljavõtted eelneva kolme kuu eest.

 

 

Toetuslastelaagrite tuusikute hüvitamiseks

Toetus summas kuni 40 eurot lapse kohta aastas makstakse lastelaagrite tuusikute hüvitamiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada:
-   sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (vorm);
-   eelneva kolme kuu eest kommunaalkulude dokumendid;
-   kõikide pereliikmete arveldusarvete väljavõtted eelneva kolme kuu eest;
-   lastelaagri tuusiku maksedokument.

 

 

Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused
Sünnitoetus

Lapse sünnitoetus määratakse lapse emale või isale täies ulatuses tingimusel, et:
-   üks lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja
-   sünnitoetuse taotlemise ajal on mõlemad lapsevanemad ja laps rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna elanikud.

Sünnitoetus määratakse lapse emale või isale pooles ulatuses tingimusel, et
-   üks lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja
-   sünnitoetuse taotlemise ajal on üks lastevanematest ja laps rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna elanikud.

Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: 50% toetusest lapse sünni puhul ja 50% toetusest lapse üheaastaseks saamisel.

Sünnitoetuse suurus on kokku 320 eurot: 1. osa 160  eurot ja 2. osa 160  eurot

Sünnitoetuse määramiseks esitab lapsevanem avalduse ja lapse sünnitõendi.

Taotluse vorm

 

 

Koolitoetus

Koolitoetus makstakse kõigile põhikoolis, gümnaasiumis ja ametikoolis õppivatele kuni 19 aastastele (k.a) õpilastele.

Koolitoetust al. 2. õppeklassisist makstakse 40 eurot lapse kohta aastas;
Koolitoetust 1.klassi õpilastemakstakse 100 eurot lapse kohta aastas.

Toetus makstakse välja 15.septembrist kuni 15.oktoobrini.

Toetust on võimalik taotleda 1.augustist kuni 30.septembrini.

Haridusasutusese tõendit lisada ei ole vaja.

Taotluse vorm

 

 

Elluastumistoetus

Elluastumistoetust makstakse kõigile jooksval aastal üldkeskhariduse omandanud kiituskirja, hõbemedali või kuldmedaliga lõpetanud noorele.
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja avaldusele lisaks lõputunnistuse koopia ja hinnetelehe.

Elluastumistoetust makstakse:
-   kuldmedaliga lõpetanule 100 eurot,
-   hõbemedaliga lõpetanule 80 eurot ,
-   kiituskirjaga lõpetanule 50 eurot;

Taotluse vorm

 

 

Matusetoetus

Matusetoetus on matuse korraldamise kulude osaliseks katmiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.
Matusetoetust makstakse linnaelaniku surma puhul ühele lahkunu omastest.
Matusetoetuse taotlemiseks esitab taotleja avaldusele lisaks perekonnaseisuasutuse surmatõendi.

Matusetoetuse suurus on 300 eurot.

Taotluse vorm

 

 

Eakate sünnipäeva toetus

Linnavalitsus õnnitleb eakaid linnaelanikke sünnipäeva puhul: 70, 75, 80, 85 ja kõiki üle 85-aastaseid igal aastal.
Eakate sünnipäeva toetus makstakse ainult vastava taotluse alusel.
Avaldus saab esitada paberkandjal või suuliselt telefoni teel.

Toetuse suurus on  20 eurot.

Taotluse vorm 

 

 

Errakorraline toetus

Toetus määratakse isikule või perekonnale, kes on sattunud abitusse olukorda elatusvahendi kaotuse, õnnetusjuhtumi, kriisiolukorra või muu sarnase juhtumi tõttu.
Erakorralise toetuse maksmise otsustab Narva-Jõesuu Linnavalitsus sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul.

Erakorralise toetuse suurus on kuni 640 eurot aastas.

Taotluse vorm

 

 

Üliõpilase toetus

Üliõpilase toetust makstakse riiklikult akrediteeritud õppekava alusel esimest kõrgharidust omandavale üliõpilasele. Toetust makstakse päevases ja avatud õppes kõrgharidust omandavale kuni 26. aastasele (k.a) üliõpilasele.
Magistriõppes õppivale üliõpilasele makstakse toetust kuni 26 eluaastani (k.a).
Toetust makstakse kaks korda aastas aprilli ja oktoobrikuus.
Akadeemilisel puhkusel viibivatele üliõpilastele toetusi välja ei maksta.

Üliõpilase toetust makstakse 75 eurot poolaastas.

Taotluse vorm

Avalduse juurde lisatakse õppimist tõendav dokument.


 

Toetus funktsioonihäiretega laste erivajaduste rahuldamiseks

Toetust võib taotleda funktsioonihäire tõttu prille vajavale lapsele.

Toetuse funktsioonihäiretega laste erivajaduste rahuldamiseks (prillid) makstakse 50% prillide maksumusest, kuid mitte rohkem kui 50 eurot aastas lapse kohta.
Taotlusele tuleb lisada prillide maksedokument.

Taotluse vorm