Projekt „Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas“

17.01.23

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" raames sai projekt "Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuus" sai positiivse rahastamisotsuse.

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks või toimetulekuraskustes inimese toimetuleku toetamine.

Projekti summa on 144 094,80 eurot, millest toetuse määr on 85% projekti abikõlblikest kuludest ehk 122 480,58 eurot ja linna omafinantseering on 15% kuludest ehk 21 617,22 eurot.  

Projekti kestus on 01.09.2021-31.08.2023.

Projekti käigus toimub koduteenuse arendamine. Teenused arendatakse isikukesksemaks, et pakkuda abivajajatele tema vajadustest lähtuvaid teenuseid ja vähendada lähedaste hoolduskoormust. Projekti raames saab linn pakkuda isikliku abistaja ja võlanõustamisteenust. Lisaks saame pakkuda erinevate tugirühmade teenuseid, et pakkuda emotsionaalset tuge ja praktilisi nõuandeid, et tõsta teadlikkust sellest, kuidas rasketes olukordades toime tulla ja aidata seeläbi parandada inimeste elukvaliteeti.

Kahe aasta jooksul osutatakse teenust kuni 70 abivajajale, kelle abivajaduse mahtu hindab eelnevalt linnavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Projekti tegevused:
Koduteenus

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav kohustuslik sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Inimese kõrvalabi vajadus võib tuleneda tema ajutisest või püsivast puudulikust tegevusvõimest teatud tegevuste sooritamisel, näiteks inimene ei suuda end iseseisvalt riidesse panna, süüa valmistada, treppidel liikuda jne.


Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava
isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
Inimene võib vajada abi igapäevaelu tegevustes nagu liikumine, söömine, toiduvalmistamine riietumine, hügieenitoimingud, majapidamistööd jne.
Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine.

Tugigrupiteenus

Tugigrupp on mõeldud nendele, kes on sattunud raskesse emotsionaalsesse olukorda.
Kohtumise ajal te saate esitada küsimusi, saada vastuseid, suhelda inimestega, kellel on samad probleemid, jagada oma kogemusi ning leida raskest olukorrast väljapääsu.
Grupijuht on Irina Balabanova. Ta on täiskasvanute koolitaja (tase 6), psühholoog, kliiniline logopeed (tase 7). Töökogemus Narva haiglas 9 aastat.

Võlanõustamisteenus

Teenus on suunatud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes ei ole iseseisvalt võimelised tekkinud võlgnevustega toime tulema. Võlanõustamisteenuse eesmärgiks on nõustada, kuidas võlgadega seaduslikult toime tulla ning ennetada ja leevendada võlgade tagajärjel tekkivaid muid sotsiaal-, majanduslikke ja tervislikke probleeme.
Võlanõustaja poole tuleb pöörduda juhul kui:
•    sa ei tea, kuidas oma sissetulekuga toime tulla;
•    sul võivad tekkida probleemid laenude tagasimaksmisel;
•    oled võtnud SMS-laenu, muid lühiajalisi laene või kasutanud krediitkaarte ja ei suuda võetud laene tagasi maksta;
•    oled hädas eluasemelaenude tagasimaksmisega;
•    oled saanud laenukohustuste täitmata jätmise tõttu kohtukutse või konto on arestitud;
•    oled hädas üüri ja kommunaalmaksete tasumisega;
•    on muid probleeme, mis on seotud tekkinud võlgadega.


Soetatud abivahendid:
•    trepironija
•    ratastool
•    potitool
•    ravimidosaator
•    käimisraam
•    käimisrulaator
•    harkkepp
•    jalutuskepp
•    kargud
•    häirenupp

Kuidas teenust saada ja kuhu pöörduda:
Sooviga saada tasuta sotsiaalteenust või osaleda tugigrupis palume pöörduda projektijuhi poole:  Jekaterina Muravjova jekaterina.muravjova@vaivara.ee

Sooviga rentida abivahendi palume pöörduda sotsiaalosakonna peaspetsialisti poole: Sirje Neeme sirje.neeme@narva-joesuu.ee