Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab Aia tn 12 projekteerimistingimuste eelnõu

21.09.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Aia tn 12 majutushoone püstitamine Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.10.1999.a otsusega nr 28 kehtestatud Narva-Jõesuu, Aia tn.14 paviljoniga külgneva territooriumi detailplaneeringu alusel" projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Hoone püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine, kuna ei muudeta oluliselt detailplaneeringuga määratud ehitusõigust. Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 1) hoone kasutamise otstarvet; 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 3) kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse, asendiskeemiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti J. Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamusi ja vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.11.2021. a.

Jaan Poska 13 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

6.06.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 19.04.2017 linnavalitsuse korraldusega nr 76 on algatatud Jaan Poska 13 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

Jaan Poska 13  kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste määramiseks olemasoleva kolmekorruselise spordikompleksi ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust majutushooneks koos vajalike tugiteenustega, sh restoran, konverentsisaal, treeninguruumid.

Hoone planeeritakse kaheosalisena, kus Jaan Poska ja Aia tn äärde on planeeritud 2-korruseline osa ning krundi lõuna pool 8-korruseline osa. Hoone kõrgust suurendatakse 16 m kuni 30 meetrini. Kinnistu olemasolevat sihtotstarvet - ärimaa 100% - ei muudeta.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 15.05 – 29.05.2017 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.eeEttepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 29.05.2017 - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu toimub 30. mail 2017.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis kell 15:00, aadressil Koidu tn 25, III korrus, Narva-Jõesuu.

Eskiis

Toimetaja: RIINA JOHANNES

L.Koidula 19k kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

29.03.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 15.03.2016.a linnavalitsuse korraldusega nr 39 on algatatud L.Koidula 19k kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

L.Koidula 19k kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu olemasolul. Taotluse kohaselt soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud lubatud hoonestusala pindala kuni 10% ning hoone korruselisust kuni kolm korrust, säilitades määratud hoone kõrgust kuni 13 meetrit ja kinnistu sihtotstarvet ärimaa 100%.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 11.04. - 25.04.2016.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 25.04.2016 a. - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Toimetaja: RIINA JOHANNES