8.11.22

Õigusaktid: 

Taotluste ja teatiste esitamine blankettide abil

Üheks võimaluseks taotluste ja teatiste esitamiseks on teha seda käsitsi täidetavate blankettide abil. Selleks tuleb veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015010  vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil või elektrooniliselt Narva-Jõesuu Linnavalitsusele.

Kaevetööd

Vastavalt Narva-Jõesuu linna kaevetööde eeskirja sätestatule on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil teostavad kaevetöid. Kaeveload taotletakse Narva-Jõesuu  Linnavalitsusest:
Vladimir  Varaksin (e-mail: vladimir.varaksin@narva-joesuu.ee tel: 35 99 584 / 5306 6226)

DOKUMENDID: 
Kaevetööd

Ehitus