Algatati Narva-Jõesuu linnas asuva Nurme tn 68 kinnistu üldplaneeringu muutev detailplaneering ja jätnud algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

6.12.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.11.2022 otsusega nr 42 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Nurme tn 68 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu.

Detailplaneeringu arendaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Detailplaneeringu ala pindala ca 17 629 m². Detailplaneeringuga kavandatakse maa jagamine elamumaa funktsiooniga kruntideks, millele on ettenähtud üksikelamute paigaldamine ning ühe suurema krundi tekitamine eesmärgiga tagada ehitusõigus ridaelamu püstitamiseks.

Sama otsusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Võttes arvesse käesoleva detailplaneeringu eesmärki, iseloomu ja sisu ning KSH eelhinnangu ei ole ette näha olulise ebasoodsa keskkonnamõju ilmnemist kavandatava tegevuse realiseerimisel, mis nõuab KSH läbimiimist. Seisukoha dokumentide juurde on edastanud Keskkonnaamet, Terviseamet ja Päästeamet. Võttes arvesse kõik aspektid Narva-Jõesuu Linnavolikogu on seisukohal, et antud juhul pole vaja läbi viia detailplaneeringu KSH.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Jaan Poska 26, II korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldinfo.

Teate esitamise alus on planeerimisseadus § 77 lg 6 (arvestades planeerimisseaduse § 142 lg 2)  ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹ § 35 lg 6.

Detailplaneeringu dokumendid:

Detailplaneeringu algatamise ja selle KSH algatamata jätmise otsus

Detailplaneeringu lähteülesanne

Algatati Narva-Jõesuu linna Tõrvajõe külas asuva Kaali kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneering

23.03.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2022 korraldusega nr 106 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 7//9 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Detailplaneeringu ala pindala on ca 13 702 m². Detailplaneeringu eesmärk on kahe ärihoone planeerimine. Ärihoonetes kavandatakse pakkuda majutus- ja toitlustusteenuseid. Detailplaneeringu koostamise raames võivad lisanduda ka muud teenused. Ärihooned kavandatakse kuni 4 maapealse korrusega ja kuni 1 maa-aluse korrusega.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. Üldplaneeringu kohaselt on Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alade hulka.

Detailplaneeringu koostamise ajal viiakse läbi: hüdrogeoloogiline ja ehitusgeoloogiline uuring, dendroloogia, liiklusuuring.

Vajadus KSH läbiviimiseks või vastava vajaduse välja selgitamiseks läbi eelhinnangu koostamise keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel¹ puudub.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Jaan Poska 26, II korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldinfo.

Teate esitamise alus on Planeerimisseadus § 128 lg 7.

Detailplaneeringu algatamise dokumendid: Korraldus nr 106 Aia tn 7//9 algatamine

Toimetaja: ALAR TASA

Algatati Narva-Jõesuu linnas Aia tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

11.03.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.03.2022 korraldusega nr 92 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Detailplaneeringu ala pindala on ca  13 381 m². Detailplaneeringu eesmärk on kahe majutushoone planeerimine. Majutushooned kavandatakse kuni 12 maapealse korrusega ja kuni 2 maa-aluse korrusega. Maa-alustele korrustele kavandatakse parklad. Parkla katusekorrusele kavandatakse haljastus.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. Üldplaneeringu kohaselt on Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alade hulka.

Detailplaneeringu koostamise ajal viiakse läbi: hüdrogeoloogiline ja ehitusgeoloogiline uuring, dendroloogia, liiklusuuring, I ja II kategooria kaitsealuste taime liikide uuring ja kaitsealuste nahkhiirte uuring.

Vajadus KSH läbiviimiseks või vastava vajaduse välja selgitamiseks läbi eelhinnangu koostamise keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel¹ puudub.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Jaan Poska 26, II korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldinfo.

 

Teate esitamise alus on Planeerimisseadus § 128 lg 7.

Detailplaneeringu algatamise teade

28.02.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.02.2022 otsusega nr 23 algatati Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneering ja selle detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu arendaja on Keskkonnaagentuur (maaomaniku volitatud esindaja). Detailplaneeringu ala pindala on ca 3,4 ha. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse edasiarendamine. Detailplaneeringuga kavandatakse uute kärgede üksuste planeerimist kinnistu põhja ossa, mis hakkab koosnema eeldatavasti kuni 4-st kärjest, eeldatava kogumahuga kuni 120 000 tonni ohtlikke ladestamiskõlbulikke jäätmeid.

 

Sama otsusega algatati nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 

Teate esitamise alus on Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1 § 35 lg 6 ja Planeerimisseadus § 124 lg 7 ja § 77 lg 6.

 

Detailplaneeringu dokumendid:

* otsus nr 23 VOIK dp ja ksh algatamine.pdf
* otsuse 23 lisa VOIK dp lähteülesanne.pdf

--
Olga Godunova
Planeeringuspetsialist
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Detailplaneeringu algatamise teade

10.01.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.12.2021 otsusega nr 17 algatati Soldina külas asuva Lennuvälja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ja selle detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringu arendajaks on Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Detailplaneeringu ala pindala on ca 127 000 ha. Detailplaneeringu eesmärk on lennuvälja rajamine väikelennukitele sise- ja rahvusvaheliseks lennuliikluseks, helikopteri maaandumisplatsi, teenindushoonete, kommunikatsioonide ehitamine ja sõiduraja õppeplatsi ehitamine. Narva-Jõesuu Linnavolikogu on seisukohal, et piirkonna arendamine peab toimuma jätkusuutlikult ning detailplaneeringu menetluse käigus võivad täpsustuda lennundusega seotud tegevused.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Sama korraldusega algatati nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Narva-Jõesuu Linnavolikogu peab oluliseks hinnata lennuvälja rajamiseks vajalikke tegevusi, aspekte (KeHJS mõistes tagajärgi) ja nende eeldatavat keskkonnamõju. Soldina peakraavi (VEE1065800) ristumine lennurajaga vajab põhjalikumat analüüsimist. Lennuvälja vahetus läheduses on elumajad ning lennuvälja kasutamine avaldab elanike heaolule ja tervisele mõju peamiselt läbi tekkiva müra. KSH läbiviimise protsessis tuleb hinnata ka lennuvälja kasutamisega seotud müra ja vibratsiooni mõjusid.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Jaan Poska 26, II korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldinfo.

Teate avaldamise aluseks on Planeerimisseadus § 77 lg 6.

Detailplaneeringu dokumendid:

Otsus 17 algatamine Lennuvälja
Otsuse 17 lisa 1 lähteülesanne
Otsuse 17 lisa 2 Lennuvälja DP KSH eelhinnang

--
Olga Godunova
Planeeringuspetsialist
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Detailplaneeringu algatamise teade

18.10.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 06.10.2021 korraldusega nr 449 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 50 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning sama korraldusega jäeti algatamata eelnimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 
Planeeringu arendajaks on maaomanik. Detailplaneeringu ala pindala on ca 9965 m². Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.
Planeerimisseaduse (PlanS) § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. Planeeringu eesmärk on üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse määramine koos sinna juurde kuuluva taristuga.
Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine kuna selleks puudub seaduslik alus.

Detailplaneeringu koostamise ajal viiakse läbi:

-       geoloogiline uuring hoonete ehitamiseks
-       üleujutuse ohu määramise analüüs ning leevendusmeetmed üleujutuse leevendamiseks

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Jaan Poska 26, II korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldinfo.

Teate avaldamise aluseks on PlanS § 128 lõige 7.

Detailplaneeringu dokumendid:
K449 Kalda 50 DP algatamine

--
Olga Godunova
Planeeringuspetsialist
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Detailplaneeringu algatamise teade

18.10.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 06.10.2021 korraldusega nr 448 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Nurme tn 21a kinnistu ja lähiala detailplaneering ning sama korraldusega jäeti algatamata eelnimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringu arendajaks on maaomanik. Detailplaneeringu ala pindala on ca 1788m². Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Planeeringuga lahendatakse planeerimisseaduse (PlanS) § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11, 12 ja 17 sätestatud ülesanded. Kavandatakse kinnistu jagamine kaheks krundiks. Mõlemale kinnistule jäävad olemasolevad ehitised, Nurme tn 21a osale kavandatakse abihoone vastavalt kehtiva üldplaneeringu tingimustele.

Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine kuna selleks puudub seaduslik alus.

Detailplaneeringu koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole vaja läbi viia.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Jaan Poska 26, II korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldinfo.

Teate avaldamise aluseks on PlanS § 128 lõige 7.

Detailplaneeringu dokumendid:
K448 Nurme 21a DP algatamine

--
Olga Godunova
Planeeringuspetsialist
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 31.08.2021 korraldusega nr 405 algatati Olgina alevikus asuva Vello kinnistu detailplaneering ning sama korraldusega jäeti algatamata eelnimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

6.09.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande  Planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Planeeringu arendajaks on maaomanik. Detailplaneeringu ala pindala on ca 7284 m².

PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. Planeeringu eesmärk on Vello kinnistu (registriosa 4668908) kaheks jagamine,kavandatavale hoonestusele ehitusõiguse ja üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, ning liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine.

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. 

Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine kuna selleks puudub seaduslik alus.

Detailplaneeringu koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole vaja läbi viia.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Jaan Poska 26, II korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/uldinfo

Detailplaneeringu algatamise korraldus

Detailplaneeringu lähteülesanne

Narva-Jõesuu linnas asuva Lydia Koidula tn 99 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

21.04.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus algatas 13.04.2021 korraldusega nr 172 Lydia Koidula tn 99 kinnistu (katastriüksus 51301:012:0037, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2498 m²) ja selle lähiala detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu kaheks jagamine, kavandatavale hoonestusele ehitusõiguse ja üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, ning liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, sealhulgas vajadusel kruntimise tagajärjel tekkivale kirdepoolsele kinnistule juurdesõidutee kavandamine munitsipaalomandisse kuuluvale  Supelrand R24 (51401:001:0060, 100% üldkasutatav maa) kinnistule. Koos lähialaga (L. Koidula tn ja osa Supelrand R24 kinnistust) on planeeritava ala pindala kokku ca 3500 m². 

Planeeringuga ei esitata kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, sest üldplaneeringus on antud piirkonda planeeritud väikeelamumaa juhtotstarve. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest puuduvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõikega 2 sätestatud alused, ei kavandata KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust ja kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga lähtudes § 6 lõigetes 2-4 sätestatust, planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte ega kavandata tegevust, milleks on vajalik keskkonnakasutuse eriluba. Planeeringu koostamise korraldaja ja planeeringu kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

L. Koidula tn 99 kinnistu asub peaaegu täielikult Soome lahe ranna ehituskeeluvööndis, kuid arvestades olemasoleva hoonestuse paiknemist planeeritaval ja ümbritsevatel kinnistutel, võib eeldada looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkti 11 kohase erisuse kehtimist, millisel juhul ehituskeeld ei laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele.

Teate avaldamise aluseks on planeerimisseaduse § 128 lõige 7.

Korraldus nr 172

Planeeringuala

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linnas Kudruküla külas asuva Välja kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja Välja kinnistule uue detailplaneeringu algatamine

13.01.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.01.2021 korraldusega nr 1 lõpetati Narva-Jõesuu linnas Kudruküla külas asuva Välja kinnistu (pindala 2,44 ha, katastriüksuse tunnus 85101:003:0245, registriosa nr 2297908, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneeringu menetlus. Korraldusega tunnistati kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 04.10.2011 korraldus nr 209, millega planeering oli algatatud, ning Vaivara Vallavalitsuse 08.03.2016 korraldus nr 55, millega see oli vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud. Menetluse lõpetamise aluseks on haldusmenetluse seaduse § 64 lõiked 2 ja 3, § 68 lõige 2 ja § 70 lõige 1, planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkt 1 ja Välja kinnistu kaasomaniku SHANELbüroo OÜ (registrikood 14928390) poolt 01.10.2020 Narva-Jõesuu Linnavalitsusele esitatud taotlus Välja kinnistul detailplaneeringu algatamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus 05.01.2021 korraldusega nr 2 algatati Välja kinnistul uus detailplaneering, mille eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks, kinnistu neljaks jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Lahendatakse planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-12 ja 17 sätestatud ülesanded. Planeeringu koostamise korraldaja ja planeeringu kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Planeeringuga ei esitata kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, sest üldplaneeringus on antud piirkonda planeeritud väikeelamumaa juhtotstarve. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest puuduvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõikega 2 sätestatud alused, ei kavandata KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust ja kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga lähtudes § 6 lõigetes 2-4 sätestatust, planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte ega kavandata tegevust, milleks on vajalik keskkonnakasutuse eriluba.

Teate avaldamise aluseks on planeerimisseaduse § 129 lõige 2 ja § 128 lõige 7.

Lisad:

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu ning detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise algatamisest teavitamine

7.07.20

Planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lg 2, § 77 ld-d 4-7, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lg 6 ja 7 alusel Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.07.2020 otsusega nr 147  algatati Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneering ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Auvere Agropargi rajamine taimekasvatuse, vetikakasvatuse, linnukasvatuse, vesiviljeluse, söödatootmise teostamiseks planeeritaval alal ning tootmishoonete ja päikese- ning alternatiivenergiaparkide rajamine. Taotlusele lisatud eskiisi kohaselt on Agropargi ala jagatud erineva suurusega tootmismaa kinnistuteks, millele detailplaneeringu koostamise ajal kavandatakse tootmistegevusi, tulenevalt konkreetse ala tingimustest ning tootmise spetsiifikast.

Detailplaneeringu algatamine on vajalik selleks, et koostada Agropargi ala kohta terviklik ruumilahendus, millega määratakse maakasutus- ja ehitustingimused. Planeering hakkab koosnema planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku. Auvere Agropargi tegevuses ei tohi rangelt arendada keemiatööstust ja/või keemia töötlemist.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 1 427,22 ha. Detailplaneeringu ala hõlmab: reformimata riigimaad, Keskterritooriumi (katastritunnus 85101:001:0640), Västriku (katastritunnus 85101:012:0044), Vaivara metskond 28 (katastritunnus 85101:012:0029), Vaivara metskond 22 (katastritunnus 85101:012:0012), Kurvitsa  (katastritunnus 85101:012:0084), Kassikaku (katastritunnus 85101:012:0028), Vaivara metskond 21 (katastritunnus 85101:012:0011), Leevikese (katastritunnus 85101:011:0034), Pääsu (katastritunnus 51401:001:0085), Narva karjääri tööstusterritooriumi (katastritunnus 85101:012:0100), Settebasseini (85101:012:0020),  Metsise (katastritunnus 85101:011:0026), Nirgi (katastritunnus 85101:011:0102) kinnisasju.

Antud juhul tuleb detailplaneeringule algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine KeHJS § 33 lg 1 p 3 ja § 6 lg 1 alusel. Asjaomase seisukoha detailplaneeringu ja selle KSH algatamisele on esitanud järgmised asutused: Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Maa-amet, Päästeamet, Rahandusministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus.

Detailplaneeringu korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, algataja, vastu võtja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu.

Linnavolikogu otsuse nr 147 terviktekstiga saab tutvuda manuses ja Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/.

Asukohakaart ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.12.2019 korraldusega nr 590 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Metsa tn 26 asuva kinnistu detailplaneering

6.01.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande  Planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 ja 8 alusel.

Detailplaneeringu algatamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.12.2019 korraldusega nr 590 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Metsa tn 26 asuva kinnistu detailplaneering. Planeeringu arendajaks on maaomanik.

PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. Planeeringu eesmärk on Metsa tn 26 kinnistu (registriosa 4630850) kolmeks jagamine ja igale kinnistule kuni ühe kaksikelamu planeerimine; ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Detailplaneeringu ala pindala on ca 4120 m².

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.  Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole vaja läbi viia.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.11.2019 korraldusega nr 533 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 4 ja 6 asuvate kinnistute detailplaneering

6.01.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande  Planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 ja 8 alusel.

Detailplaneeringu algatamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.11.2019 korraldusega nr 533 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 4 ja 6 asuvate kinnistute detailplaneering. Planeeringu arendajaks on maaomanik.

PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. kirikuhoone ehitamine Koidu tn 6 kinnistule ja olemasoleva hävinud ajaloolise kirikuvundamendi eksponeerimine ja heakorrastamine Koidu tn 4 kinnistul, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Detailplaneeringu ala pindala on ca 7344 m².  Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.  Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole vaja läbi viia.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.12.2019 korraldusega nr 589 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Kalevi tn 18 asuva kinnistu detailplaneering. Planeeringu arendajaks on maaomanik

22.12.19

PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. Planeeringu eesmärk on Kalevi tn 18 kinnistu (registriosa 4998808) kolmeks jagamine ja igale kinnistule kuni ühe kaksikelamu planeerimine; ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Detailplaneeringu ala pindala on ca 4710 m².

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.  Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole vaja läbi viia.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 06.08.2019 korraldusega nr 377 on algatatud kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 3 asuva kinnistu registriosa 3868208 detailplaneeringu koostamine

12.08.19

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 ja 8 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.

Detailplaneeringu algatamise ja strateegilise planeerimisdokumendi KHS

algatama jätmise teade:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 06.08.2019 korraldusega nr 377 on algatatud kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 3 asuva kinnistu registriosa 3868208 detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringuala pindala on ca 30317 m².

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Aia tn 3 sanatooriumihoone kolme korruselise (3/-1) juurdeehitise planeerimine ja uue kaheksa korruselise (8/-1) eraldiseisva kompleksi planeerimine. Olemasolevate majandushoonete osaline lammutamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on samuti liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, servituutide seadmise vajalikkuse väljaselgitamine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu alusel sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ning Keskkonnaamet esitas oma seisukohta, et KSH-d pole vaja läbi viia.

Detailplaneeringu korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus (Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa). Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

 

OLGA GODUNOVA

planeeringuspetsialist

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande Planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 ja 8 alusel

5.06.19
Detailplaneeringu algatamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 282 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu detailplaneering. Planeeringu arendajaks on maaomanik.

PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades hoone püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on J. Poska tn 72 kinnistu (registriosa 1151008) kolmeks jagamine ja igale kinnistule kaksikelamu planeerimine; ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, vajalike servituutide seadmine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine. Detailplaneeringu ala pindala on ca 6471 m². Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.  Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole vaja läbi viia.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande Planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 ja 8 alusel

5.06.19

Detailplaneeringu algatamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 281 algatati Materjalide ladu kinnistu detailplaneering. Planeeringu arendajaks on maaomanik.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva laohoone laiendamine. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub Materjalide ladu kinnistu tootmis ja/või laohoonete maa (keskkonnaohutu tootmine) juhtfunktsiooniga alal. Üldplaneeringu kohaselt tootmismaal olemaoleva hoone laiendamiseks rohkem kui 5% olemaoleva hoone ehitusalusest pindalast tuleb koostada detailplaneering. Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu ala pindala on ca 4890 m². Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine eelhinnangu alusel. Detailplaneeringu koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole vaja läbi viia.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 ja 8 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel

13.05.19

Detailplaneeringu algatamise ja strateegilise planeerimisdokumendi KHS algatama jätmise teade:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab , et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 08.05.2019 korraldusega nr 216 on algatatud kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 (registriosa number 8708) asuva kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala arendajaks on maaomanik. Planeeringuala pindala on ca 1 869 m².

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Vabaduse tn 68 kinnistule ühe ridaelamuboksi planeerimine, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse planeerimine, servituutide seadmise vajalikkuse väljaselgitamine, haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete kindlaksmääramine ning planeeritavale hoonestusele üldiste arhitektuursete tingimuste seadmine.

Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine järgmistel kaalutlustel:
1. Vabaduse tn 68 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust KeHJS § 6 lg 1 mõistes. Samuti ei kavandata detailplaneeringuga KeHJS § 6 lg 2 ja lg 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevust. Seega ei ole vajalik strateegilise hindamise algatamine ega eelhinnangu andmine.

2. Keskkonnaamet esitas oma seisukohta, et KSH-d ja KSH eelhinnangu pole vaja läbi viia.

Detailplaneeringu korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus (Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa).

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA

Detailplaneeringu algatamise teade

16.12.19

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 118 algatati Aiaotsa kinnistu (registriosa 1511308 https://xgis.maaamet.ee/ky/85101:003:0083) detailplaneering.

Planeeringu arendajaks on maaomanik.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva kinnistu kolmeks jagamine, kruntide ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks planeeritava ala liikluskorralduse ja juurdesõitude kavandamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, kruntide

tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritava ala pindala on ca 6,8ha. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Vaivara

valla üldplaneeringuga. 21.10.2017. Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus – Narva-Jõesuu linn, mis on vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9^ 2 lg-le 2 ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) KSH eelhinnangu alusel.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

 

OLGA GODUNOVA

planeeringuspetsialist

Toimetaja: ALAR TASA

Vaivara Vallavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 63 „Kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Õlitehase maa-alal Auvere külas“ algatatud detailplaneeringu menetluse jätkamisest informeerimine

18.03.19

Narva-Jõesuu Linnavalisus on Vaivara Vallavalitsuse õigusjärglane vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.12.2016 määrusele nr 153 „Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine", mille alusel moodustus 21.10.2017 Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemise teel uus haldusüksus – Narva-Jõesuu linn.

Auvere külas Õlitehase maa-ala detailplaneeringu koostamist algatati Vaivara Vallavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 63 „Kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Õlitehase maa-alal Auvere külas". Algatatud detailplaneeringu eesmärk on Eesti Energia AS tootmiskompleksi laiendamiseks ja ümber kujundamiseks, sh nelja Enefit tehnoloogial põhineva õlitehase rajamiseks ning põlevkiviõli järeltöötlemiskompleksi ja õlitoodete mahutipargi rajamiseks. Detailplaneeringu ala pindala on ca 424, 33 ha.

Senise detailplaneeringu menetluse jooksul on nõuetekohaselt tehtud suur osa kohustuslikest menetlustoimingutest ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.01.2019 korraldusega nr 37 otsustati Jätkata Vaivara Vallavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 63 algatatud Õlitehase maa-ala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusega, pikendades menetlustähtaega ühe (1) aasta võrra alates Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.01.2019 korralduse nr 37 jõustumisest.

Eelmainitud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.01.2019 korralduse nr 37  peale võib esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Toimetaja: ALAR TASA
22.11.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 6 alusel.
Detailplaneeringu algatamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus Teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.11.2018 korraldusega nr 495 on algatatud Kõrge maa-ala detailplaneering.

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Planeeritav ala hõlmab Kõrge (85101:001:0411) kinnistut. Planeeritava ala pindala on ca 9,7ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 100m kõrge mobiilside masti ja selle teenindava seadmekonteineri ehitamine.

Planeeringuala arendajaks Tele2 Eesti AS.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu alusel ja sellele saadud Keskkonnaameti heakskiidule Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.11.2018 korraldusega nr 495 jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA
10.09.18

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teated:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 54 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.08.2014 otsusega nr 32 „Narva-Jõesuu linna Aia 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneering.

18.04.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 56 on lõpetatud Vaivara Vallavolikogu  20.09.2007 otsusega nr 119 „Detailplaneeringu algatamine Kuklin-Tamme maaüksusel Peeterristi külas" algatatud detailplaneering.

03.08.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 55 on lõpetatud Vaivara Vallavolikogu  24.09.2009 otsusega nr 250 „Kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Männiku tn 8 maaüksusel Olgina alevikus" algatatud detailplaneering.

Kinnistusraamatu andmetel on toimunud Männiku tn 8 maaüksuse omaniku vahetus. Detailplaneeringu menetlus on algatatud 9 aastat tagasi ning menetlusest oli tehtud detailplaneeringu algatamisega seotud toimingud: protsessi algatamine. Detailplaneeringu menetlus jäi seisma alates 2009 a. Detailplaneeringu arendaja ei ole esitanud detailplaneeringu eskiislahendust ning protsess on seiskunud, mis viitab sellele, et arendaja plaanid muutusid ning detailplaneeringut ei ole võimalik realiseerida kuna menetlust ei ole viidud lõpuni.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 kohaselt detailplaneeringu koostamist võib lõpetada, kui detailplaneeringu koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise teated:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 53 on kehtetuks tunnistatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 200 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Jaan Poska 16 kinnistu detailplaneering.

Narva-Jõesuu linnavalitsusele laekus Rahandusministeeriumilt kohustuslik ettepanek Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 200 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamiseks.

Planeerimisseaduse §140 lõike 6 kohaselt detailplaneeringu tunnistab kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 52 on kehtetuks tunnistatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 201 „Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Narva-Jõesuu linnavalitsusele laekus Rahandusministeeriumilt kohustuslik ettepanek Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 201 „Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamiseks.

Planeerimisseaduse §140 lõike 6 kohaselt detailplaneeringu tunnistab kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

 

 

Toimetaja: ALAR TASA
16.08.18

Algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 347 on lõpetatud Vaivara Vallavalitsuse 13.06.2006 korraldusega nr 239 „Detailplaneeringu algatamine Kallaste maaüksusel Kudruküla külas" algatatud detailplaneeringu koostamine.

Toimetaja: ALAR TASA
16.08.18

Algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 348 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.02.2006 korraldusega nr 85 „Detailplaneeringu algatamine Narva mnt 18 maaüksusel Olgina alevikus" algatatud detailplaneeringu koostamine.

Toimetaja: ALAR TASA
16.08.18

Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.05.2017.a otsusega nr 189 on algatatud Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 13560 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 100a kinnistut (katastritunnus 51301:012:0019, pindala 9850 m2),  ning selle lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu realiseerimine ning osaline muutmine Lydia Koidula tn 100a kinnistu jagamisel tekkivate kruntide kasutamise otstarve osas, jagamise tulemusel tekkivatele kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine erinevat tüüpi elamute määramiseks, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine, üldkasutatava kergliiklustee rajamiseks krundi eraldamine.

 

Linnavolikogu korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: ALAR TASA
3.05.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 19.04.2017 linnavalitsuse korraldusega nr 76 on algatatud Jaan Poska 13 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

Jaan Poska 13  kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste määramiseks olemasoleva kolmekorruselise spordikompleksi ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust majutushooneks koos vajalike tugiteenustega, sh restoran, konverentsisaal, treeninguruumid.

Hoone planeeritakse kaheosalisena, kus Jaan Poska ja Aia tn äärde on planeeritud 2-korruseline osa ning krundi lõuna pool 8-korruseline osa. Hoone kõrgust suurendatakse 16 m kuni 30 meetrini. Kinnistu olemasolevat sihtotstarvet - ärimaa 100% - ei muudeta.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 15.05 – 29.05.2017 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 29.05.2017 - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu toimub 30. mail 2017.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis kell 15:00, aadressil Koidu tn 25, III korrus, Narva-Jõesuu.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.12.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016.a otsusega nr 165 muudeti Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016. a otsuse nr 117 „Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016. a otsuse nr 117 muutmise eesmärgiks on lubada jagada Lydia Koidula tn 95 kinnistu kolmeks eraldiseisvateks katastriüksusteks.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
18.11.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016.a otsusega nr 130 on algatatud Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Planeeritava ala pindala on ca 49,5 ha ning see hõlmab Kalda tn 32 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0001), Kalda tn 32a (katastriüksuse tunnus 51301:001:0094), Kalda tn 36 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0009) ja Kalda tn 38 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0015) kinnistuid ja sellega piirnevat reformimata riigimaad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kalda tn 32a kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada ärimaa ja üldkasutatava maa krunt, ehituskeeluvööndi vähendamine perspektiivsete hoonestusalade määramiseks paadikuuride püstitamiseks, arhitektuursete- ja ehitustingimuste määramine parkimisplatside ja veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks slippi rajamiseks, ärimaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine võimaldamaks seal kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise võimalus, paatide rentimise koha loomine) lubada, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu ala asub Narva jõe alamjooksu hoiuala ja Natura 2000 ala vahetus läheduses ja sellel kehtivad kalda ehituskeeluvööndist, piiranguvööndist, veekaitsevööndist, veekogu kallasrajast tulenevad piirangud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on otstarbekas välja selgitamaks, kas  detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale on oluline ja kuidas vältida selle mõju keskkonnale.

Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise osapooled ja kontaktandmed:

1. Planeerimisdokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algataja – Narva-Jõesuu Linnavolikogu, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

2. Planeerimisdokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja – Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

3. Planeerimisdokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise kehtestaja – Narva-Jõesuu Linnavolikogu, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

4. Planeerimisdokumendi koostaja – CORSON OÜ, reg. kood 10006729, Ööviiuli Kabila küla Kernu vald, tel number +372 56156944, e-post: corson@corson.ee

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
18.11.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016.a. otsusega nr 140 on algatatud Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, kinnitatud detailplaneeringu lähteseisukohad ja algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine

Planeeritava ala suurus on ca 7,6 ha ning see hõlmab Suur-Lootsi tn 1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0072, suurus 3,68 ha), Tuletorni tn 1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0022, suurus 0,9 ha), Suur-Lootsi tn 1c kinnistut (katastritunnus 51301:001:0039, suurus 0,4 ha), Suur-Lootsi tn 1d kinnistut (katastritunnus 51301:001:0056, suurus 1,6 ha), Suur-Lootsi 5, Suur-Lootsi 7, osaliselt Suur-Lootsi tn 9 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0036, suurus 1 ha), osaliselt Supelrand R1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0089, osa suurus 0,5 ha) ja reformimata riigimaad (Suur-Lootsi tänava osa).

Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, Suur-Lootsi tn 1 kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 1c kinnistu (sihtotstarve 100% riigikaitsemaa), Suur-Lootsi tn 1d kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 5, Suur-Lootsi tn 7 ja Suur-Lootsi tn 9 kinnistu (sihtotstarve 100% ärimaa), Tuletorni tn 1 (sihtotstarve 100% transpordimaa), Supelrand R1 (sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) ja selle lähiala ümberkruntimine elamumaa, ärimaa, transpordimaa, sadamamaa ning üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine ja muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016.a otsusega nr 137 on algatatud Narva-Jõesuu linna Metsa tn 9v kinnistu detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 2500 m2 ning see hõlmab Metsa tn 9v kinnistut (pindala 1323 m2, katastriüksuse tunnus 51301:008:0011) ning selle lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu muutmine Metsa tn 9v krundi kasutamise otstarve osas, Metsa tn 9v krundile ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe kaksikelamu ja abihoonete rajamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016.a. otsusega nr 130 on algatatud Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 49,5 ha ning see hõlmab ning see hõlmab Kalda tn 32 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0001), Kalda tn 32a (katastriüksuse tunnus 51301:001:0094), Kalda tn 36 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0009) ja Kalda tn 38 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0015) kinnistuid ja sellega piirnevat reformimata riigimaad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kalda tn 32a kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada ärimaa ja üldkasutatava maa krunt, ehituskeeluvööndi vähendamine perspektiivsete hoonestusalade määramiseks paadikuuride püstitamiseks, arhitektuursete- ja ehitustingimuste määramine parkimisplatside ja veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks slippi rajamiseks, ärimaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine võimaldamaks seal kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise võimalus, paatide rentimise koha loomine) lubada, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.08.2016.a korraldusega nr 187 on algatatud Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 3653 m2 ning see hõlmab Vabaduse tn 88 kinnistut (katastritunnus 51301:010:0001, pindala 1868 m2) ja selle lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, Vabaduse tn 88 krundi jagamine, kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.02.16

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.12.2015.a otsusega nr 111 on algatatud Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 4630 m2 ning see hõlmab Jaan Poska tn 16 kinnistut ja sellega piirnevat katastrisse kandmata maad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, Jaan Poska tn 16 kinnistu arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, reformimata riigimaa arvelt transpordimaa krundi moodustamine linnadevaheliste busside peatumiseks ja bussiootepaviljoni ehitamiseks ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.02.16

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a otsusega nr 117 on algatatud Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 12771 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 95 kinnistut ning sellega piirnevat reformimata katastrisse kandmata maad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine ja muutmine maakasutuse osas, ehituskeeluvööndi vähendamine olemasolevate ehitiste asukohas,  Lydia Koidula tn 95 kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada 2 elamumaa sihtotstarbega krunti, transpordimaa krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt, elamumaa sihtotstarbega ajutise krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt eesmärgiga liita see Lydia Koidula tn 95 koosseisu, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

14.01.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.12.2015.a. korraldusega nr 308 on algatatud Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 3646 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 72 kinnistut ning sellega piirnevat katastrisse kandmata maad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Hirve 11, Hirve 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

19.10.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 243 on algatatud Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11, Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 3025 m2 ning see hõlmab Hirve tn 11, Hirve tn 13 kinnistuid ning selle lähiala. 
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute liitmine ning uue elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, moodustavale krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.
 
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES

J.Poska 56 kinnistu detailplaneeringu tühistamine

19.10.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 244 on tühistatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldus nr 8 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine".

Korralduse täistekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe 24a detailplaneeringu menetluse lõpetamine

11.09.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015.a. korraldusega nr 207 on lõpetatud Jõe tn 24 ja 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetlus.

Detailplaneeringu menetlus on lõpetatud kinnistute omaniku kirjaliku avalduse alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015.a. korraldusega nr 207 on samuti tunnistatud kehtetuks alljärgnevad Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraldused:

- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a. korraldus nr 305 „Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe tn 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine";

- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2014.a. korraldus nr 11 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a. korralduse nr 305 "Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe tn 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine" muutmine";

- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a. korraldus nr 9 „Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine".

 

Korralduse täistekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
6.02.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 21.01.2015.a Linnavalitsuse korraldusega nr 7 on algatatud Kesk 30 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärkideks on:

  • muuta olemasoleva Kesk 30 elamumaa kinnistu piirid ning moodustada selle arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 800 m2;
  • hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine;
  • kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
  • maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
  • moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. 

Planeeritava ala 2048 m2 ning see hõlmab Kesk 30 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0175. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%

Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga – olemasolev väikeelamumaa.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
9.01.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 17.12.2014.a Linnavolikogu otsusega nr 40 on algatatud J.Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uute kaksikelamute ja nendele abihoonete püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritava ala on ca 0,8 ha ning see hõlmab J.Poska 72 kinnistut pindalaga 6471 m2 katastritunnusega 51301:004:0083 ning katastrisse kandmata  maa-ala kuni J.Poska tänava asfaltkatteni. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on J.Poska 72 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa.  Planeeringuga kavandatakse muuta see väikeelamute maa-alaks (kaksikelamumaa EPk).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES