3.11.22

 

Narva-Jõesuu eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord ...

Mittetulundusühingute tegevuse toetamine

Alates 2018. aastast  võivad mittetulundusühingud esitada finantstoetuse taotluse kolm korda aastas:

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse 01.veebruariks, 01. maiks ja 01. oktoobriks Narva-Jõesuu linnavalitsusele.

Toetust antakse üldjuhul Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil tegutsevatele eraisikutele, kultuuri-, spordi- ja külaliikumise kollektiividele, eraõiguslikele spordiklubidele ning õigusaktidega sätestatud korras  registreeritud  mittetulundusühingutele.  

MTÜ liikmetele suunatud ürituste või tegevuste korraldamiseks peab omafinantseering olema vähemalt 15% taotletavast summast.

Taotluse vastuvõtmisel eristatakse järgmist liiki toetusi:

  1) Osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema poolt huvikoolile või huviringile makstava lasterikka pere õppuri õppetasu või huviringi tasu osaliseks hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 60 eurot aastas õppuri kohta.
  2) Konkursil või võistlusel osalemise toetus, mida makstakse kulude katteks konkursil või võistlusel individuaalsel osalemisel ja tegevus, kus noor osaleda soovib, on seotud huvikoolis omandatava või huviringis harrastatava huvialaga. Toetuse suurus on kuni 50 eurot aastas õppuri kohta.
  3) Õppetasu osaline hüvitamine alatest teisest õppeaastast Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli lasterikka pere õppuri lapsevanemale.
 

Iga toetuse taotluse kirjutamiseks on olemas vastav vorm.

Ei seata piire, mitu korda aastas võib ühele ja samale mittetulundusühingule toetust eraldada. Praktika näitab, et linnas on MTÜ-sid, kes korraldavad regulaarselt mitmesuguseid üritusi ning pöörduvad abi saamiseks linnavalitsuse poole.

Toetusi eraldatakse vastu võetud  linnaeelarvest. Kõik taotlused vaatab läbi ja teeb ettepaneku toetuse eelarvest eraldamiseks linnavalitsuse vastav komisjon. Iga mittetulundusühinguga, kellele toetust eraldatakse, sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Juhul kui toetust ei kasutata sihipäraselt, st seatud eesmärgi saavutamiseks, tuleb saadud toetusesumma tagastada linnaeelarvesse.

Toimetaja: ALAR TASA