« Tagasi

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu korduv avalikustamine

Kooskõlas Planeerimisseaduse § 82 Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu korduv avalik väljapanek toimub 15.07 – 15.08.2022.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Narva-Jõesuu linna, Vaivara valla, Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa ja Kohtla-Järve Sirgala linnaosa ühinemisel moodustunud Narva-Jõesuu linna territoorium.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu eesmärk on Narva-Jõesuu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste (sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused) seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Narva-Jõesuu linnast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning määrab vajalikud leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamisel arvestati nii kohaliku omavalitsuse ruumiliste vajaduste kui maakonna ruumilise arengu suundumustega, arvestades seejuures kohalikku omapära ja tuleviku väljavaateid. Narva-Jõesuu linna keskuseks on Narva-Jõesuu linnasisene linn, mis on maakonnaplaneeringus määratud piirkondlikuks keskuseks. Üldplaneeringus on tiheasustusaladeks määratud lisaks Narva-Jõesuu linnasisele linnale Olgina alevik, Sinimäe alevik, Vaivara ja Viivikonna küla. Üldplaneeringuga kavandatud ruumilise arengu üldised põhimõtted on toodud seletuskirja p 1.3.

Piirkonna asustuse kujunemisel on suunavaks teguriks olnud piirkonna looduslikud tingimused ja kaevanduspiirkond. Soodustatud on väljakujunenud asustusmustri säilimist ja asustuse tihendamist, samuti vähesel määral olemasolevate elamualade laienemist.

Esimene Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 25.10 – 25.11.2021. Esimese avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekutega arvestamisel on planeeringu lahendus oluliselt muudetud, mistõttu korduva avaliku väljapaneku korraldamine on vajalik. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse seisukohad laekunud ettepanekutele on lisatud üldplaneeringu materjalide kausta (vt fail „7. Eelnõu avaliku väljapaneku seisukohtade tabel.pdf" kaustas „Menetlusdokumendid").

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn) ja Narva-Jõesuu linna kodulehel rubriigis http://narva-joesuu.ee/uus-uldplaneering (link materjalidele).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

Arvamused on võimalik edastada kirjalikult kas posti või e-posti teel Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn või info@narva-joesuu.ee.