Uus üldplaneering

20.11.19

20.11.2019

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018 otsusega nr 71 on algatatud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine ja Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõike 11 kohaselt haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud kohaliku omavalituse üksuse üldplaneeringu ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates. 
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu 
määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Narva-Jõesuu linnas atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. 
Planeerimisseaduse § 74 lõike 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse¹ § 33 lõike 1 punktist 2 lähtudes tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja  üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest teavitati Narva-Jõesuu veebilehel, Ametlikes Teadaannetes, Põhjarannikus, Narva-Jõesuu Meie Lehes, teavitati ameteid ja huvitatuid asutusi.

---------------------------------------------------------------------------------

Toimetaja: ALAR TASA