Detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

15.05.23

Laagna külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Relvamehe maaüksuse (katastritunnus 85101:002:0332) ja selle kontaktvööndiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Planeerimisseaduse § 129 lõike 2 alusel Narva-Jõesuu Linnavalitsus saadab teate Laagna külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Relvamehe maaüksuse (katastritunnus 85101:002:0332) ja selle kontaktvööndiala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest.

Relvamehe kinnistu omanik esitas taotluse eelmainitud detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Olga Rudomina
planeeringuspetsialist

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

23.12.21

Soldina ja Tõrvajõe külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Olgina Lennuvälja maa-ala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise menetluse lõpetamisest

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab planeerimisseaduse § 129 lõike 2 alusel, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 535 on lõpetatud Vaivara vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 253 algatatud „Soldina ja Tõrvajõe külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Olgina Lennuvälja maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine" detailplaneeringu koostamine ning sama planeeringu keskkohamõju strateegilise hindamise koostamine. Korraldusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses lahtioleku aegadel aadressil Narva-Jõesuu, J. Poska tn 26, II korrus ja linna koduleheküljel https://narva-joesuu.ee.

 

MTÜ Narva Lennukeskus (reg. nr 80121338) avalduse alusel Vaivara vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 253 „Soldina ja Tõrvajõe külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Olgina Lennuvälja maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine"  algatati Soldina ja Tõrvajõe külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Olgina Lennuvälja maa-ala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.

Detailplaneeringust huvitatud asutus MTÜ Narva Lennukeskus (reg. nr 80121338) esitas 06.12.2021 kirjaliku taotluse (registreeritud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse dokumendiregistris) nr 7-1.2/136 lõpetada Soldina ja Tõrvajõe külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Olgina Lennuvälja maa-ala detailplaneeringu kuna asutusel enam ei ole võimalust planeeringu protsessi edasi viia. Narva-Jõesuu Linnavalitsuses samuti puuduvad võimalused eelmainitud planeeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

3.12.19
Narva-Jõesuu linna Olgina Aleviku Narva mnt 2 maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamisest teavitamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 552 lõpetati Vaivara Vallavalitsuse 22.09.2009 korraldusega nr 185 „Kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu algatamine Narva mnt 2 maaüksusel Olgina alevikus" algatatud detailplaneeringu koostamine.
Olgina alevikus Narva mnt 2 maaüksuse (katastritunnus 85101:003:0448
(https://xgis.maaamet.ee/ky/85101:003:0448) detailplaneeringu pindala on ca 0,81ha. Detailplaneeringu eesmärgiks oli jagada maaüksus kaheks eraldi elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks ühe uue elamu rajamiseks.
Detailplaneeringu menetlus lõpetati Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel (detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks).

OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
Toimetaja: ALAR TASA

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

26.03.19

Planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 20.03.2019 otsusega nr 88 lõpetati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014 otsusega nr 40 „Narva-Jõesuu linna J.Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamise.

Eelmainitud detailplaneeringu lõpetati maaomaniku kirjaliku taotluse alusel vastavuses Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna koduleheküljel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teade

9.10.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 otsusega nr 59 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneering.  

21.08.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA

Algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

4.07.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 287 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.05.2014 korraldusega nr 161 „L. Koidula 99 -krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatatud detailplaneering. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 21.03.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

 

Toimetaja: ALAR TASA
12.02.16

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a otsusega nr 116 on tunnistatud kehtetuks Kalevi tn 19 detailplaneering kinnistu omanike avalduse alusel, kuna planeeritava kinnistu omanikud soovivad planeeringu elluviimisest loobuda.

Kalevi tn 19 detailplaneering kehtestati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.12.2000.a otsusega nr 18 „Detailplaneeringu kehtestamine". Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kalevi tn 19 kinnistu kaheks elamumaa krundiks jagamine, tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine, kruntide haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete väljatöötamine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: RIINA JOHANNES