Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu korduv avalikustamine

9.08.22

Kooskõlas Planeerimisseaduse § 82 Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu korduv avalik väljapanek toimub 15.07 – 15.08.2022.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Narva-Jõesuu linna, Vaivara valla, Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa ja Kohtla-Järve Sirgala linnaosa ühinemisel moodustunud Narva-Jõesuu linna territoorium.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu eesmärk on Narva-Jõesuu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste (sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused) seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Narva-Jõesuu linnast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning määrab vajalikud leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamisel arvestati nii kohaliku omavalitsuse ruumiliste vajaduste kui maakonna ruumilise arengu suundumustega, arvestades seejuures kohalikku omapära ja tuleviku väljavaateid. Narva-Jõesuu linna keskuseks on Narva-Jõesuu linnasisene linn, mis on maakonnaplaneeringus määratud piirkondlikuks keskuseks. Üldplaneeringus on tiheasustusaladeks määratud lisaks Narva-Jõesuu linnasisele linnale Olgina alevik, Sinimäe alevik, Vaivara ja Viivikonna küla. Üldplaneeringuga kavandatud ruumilise arengu üldised põhimõtted on toodud seletuskirja p 1.3.

Piirkonna asustuse kujunemisel on suunavaks teguriks olnud piirkonna looduslikud tingimused ja kaevanduspiirkond. Soodustatud on väljakujunenud asustusmustri säilimist ja asustuse tihendamist, samuti vähesel määral olemasolevate elamualade laienemist.

Esimene Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 25.10 – 25.11.2021. Esimese avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekutega arvestamisel on planeeringu lahendus oluliselt muudetud, mistõttu korduva avaliku väljapaneku korraldamine on vajalik. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse seisukohad laekunud ettepanekutele on lisatud üldplaneeringu materjalide kausta (vt fail „7. Eelnõu avaliku väljapaneku seisukohtade tabel.pdf" kaustas „Menetlusdokumendid" või vaata siin).

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn) ja Narva-Jõesuu linna kodulehel

(LINK MATERJALIDELE).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

Arvamused on võimalik edastada kirjalikult kas posti või e-posti teel Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn või info@narva-joesuu.ee.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele vastamise tähtaja pikendamine

21.12.21
Lähtuvalt Planeerimisseaduse § 82 lg 8 üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab üldplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et kuna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal laekusid mõned arvamused hilinemisega ning ametid palusid  vastamistähtaja pikendamist vajab Narva-Jõesuu Linnavalitsus pikemat aega oma seisukohtade ettevalmistamiseks. Haldusmenetluse seaduse § 41 alusel pikendame Narva-Jõesuu Linnavalitsusele esitatud arvamuste vastamise tähtaja kuni 25.01.2022.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

21.12.21
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu seletuskirja eelnõu

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu lisad

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu maakasutuse kaart

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu taristu kaart

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu väärtuste kaart

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu arengupiirkondade kaardid:

1. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna arengupiirkond

2. Narva-Jõesuu linna Olgina arengupiirkond

3. Narva-Jõesuu linna Sinimäe arengupiirkond

4. Narva-Jõesuu linna Vaivara arengupiirkond

5. Narva-Jõesuu linna Viivikonna arengupiirkond

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu suvilate piirkondade kaardid:

SA Ehavalguse

SA Energeetiku

SA KoiduValguse

SA Linna

SA Mustajõe ja Külmajõe

SA Viljapea

SA Arumäe

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.10 – 25.11.2021.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

30.11.2021 (teisipäev)
kell 16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse volikogu saalis

(Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linnasisene linn) ning veebikeskkonnas ZOOM.
Veebis osalemiseks vajalik link: https://us05web.zoom.us/j/86395789045?pwd=ZmN0dk03bHZubWI1dDJrdk5JVURGdz09

01.12.2021 (kolmapäev)
14.30-16.00 Vaivara raamatukogus
(Poe tn 3, Vaivara küla), ning veebikeskkonnas ZOOM. Veebis osalemiseks vajalik link: https://bit.ly/NJoesuu2021

16.30-18.00 endises Sinimäe vallamajas (Pargi tn 2, Sinimäe alevik), ning veebikeskkonnas ZOOM. Veebis osalemiseks vajalik link: https://bit.ly/NJoesuu2021
18.30-20.00 Olgina rahvamajas (Narva mnt 12, Olgina alevik), ning veebikeskkonnas ZOOM. Veebis osalemiseks vajalik link: https://bit.ly/NJoesuu2021
_____________________________________________________________________________

Aruteludel saab osaleda nii kohapeal kui ka veebikeskkonnas. Arutelul osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine (https://forms.gle/R8sS1YwNri5Je3BH8) hiljemalt 26. novembriks. Veebis osalemiseks vajalik link avaldatakse linnavalitsuse veebilehel (http://narva-joesuu.ee/uus-uldplaneering).
Avalikul arutelul osalemiseks tuleb alates 18. eluaastast esitada COVID tõend ja ID-kaart nakkusohutuse tõendamiseks. Kui inimesel ei ole COVID tõendit ja võimalust osaleda arutelul läbi veebikeskkonna, lepitakse temaga eraldi kokku võimalus avalikul arutelul osalemiseks.
_____________________________________________________________________________

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Narva-Jõesuu linna, Vaivara valla, Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa ja Kohtla-Järve Sirgala linnaosa ühinemisel moodustunud Narva-Jõesuu linna territoorium.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu eesmärk on Narva-Jõesuu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste (sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused) seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Narva-Jõesuu linnast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning määrab vajalikud leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamisel arvestati nii kohaliku omavalitsuse ruumiliste vajaduste kui maakonna ruumilise arengu suundumustega, arvestades seejuures kohalikku omapära ja tuleviku väljavaateid. Narva-Jõesuu linna keskuseks on Narva-Jõesuu linnasisene linn, mis on maakonnaplaneeringus määratud piirkondlikuks keskuseks. Üldplaneeringus on tiheasustusaladeks määratud lisaks Narva-Jõesuu linnasisele linnale Olgina alevik, Sinimäe alevik, Vaivara ja Viivikonna küla.

Piirkonna asustuse kujunemisel on suunavaks teguriks olnud piirkonna looduslikud tingimused ja kaevanduspiirkond. Soodustatud on väljakujunenud asustusmustri säilimist ja asustuse tihendamist, samuti vähesel määral olemasolevate elamualade laienemist.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

Arvamused on võimalik edastada kirjalikult kas posti või e-posti teel Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn või info@narva-joesuu.ee.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et käesolevaga avaldab planeerimisseaduse § 81 lg 6 alusel Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos eelmainitud dokumentide kohta esitatud ettepanekutega.

Laekunud ettepanekud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele ning nendega arvestamine

18.12.19

 

Tabel leitav siit

Toimetaja: RAIM SARV

Uus üldplaneering

20.11.2019

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018 otsusega nr 71 on algatatud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine ja Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõike 11 kohaselt haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud kohaliku omavalituse üksuse üldplaneeringu ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates. 
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu 
määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Narva-Jõesuu linnas atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. 
Planeerimisseaduse § 74 lõike 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse¹ § 33 lõike 1 punktist 2 lähtudes tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja  üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest teavitati Narva-Jõesuu veebilehel, Ametlikes Teadaannetes, Põhjarannikus, Narva-Jõesuu Meie Lehes, teavitati ameteid ja huvitatuid asutusi.

---------------------------------------------------------------------------------