8.12.21

Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Narva liikuvusuuring 2021

Projekti „Narva-Jõesuu linna, Narva linna ja Sillamäe linna liikuvusuuringu teostamine" tulemusena sai Inseneribüroo Stratum poolt koostatud Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Narva liikuvusuuring, millega on võimalik tutvuda siin:
Narva-Jõesuu_Sillamäe_ja_Narva_liikuvusuuring.PDF.

Uuringu tellis ning projekti juhtis Narva-Jõesuu linn, partneritena osalesid ka Narva ja Sillamäe linnad. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" taotlusvoorust „Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid", omafinantseeringu osa projektis katsid uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest.

Toetuse summa on 19 788 eurot.

Projekti eesmärgiks oli koostada Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe linna territooriumi liikuvusuuring, mille käigus täpsustatakse liikuvust ja ligipääsetavust suunavad tingimused, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtted ja ruumilised paiknemised.

Piirkonna liikuvusuuringu üldisemad eesmärgid Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe linna jaoks: asulatevahelise liikumise parenemine (ühistranspordi ja kergliikluse prioriteet), kergliiklusteede võrgustiku arendamine koostöös naaberlinnadega (turismi soodustamiseks, olemasoleva kergliiklusteede võrgustiku täiustamiseks, ühistranspordi kasutajate osakaalu suurendamiseks ja asutuste/suvilate ühendamiseks) ja liikuvuse analüüs linnade vahel ning linnade ja suvilapiirkondade vahel.

Prioriteedid uuringuvajadustele lähtuvalt üldeesmärkidest:

1. Liikuvuses suvilapiirkondadeni on oluline uurida enklaavlinnaosade sidumisvõimalusi linnaga (ja kui võimalik, siis ka linnaosa (eelkõige Kudruküla) siseselt), mis võimaldaks säilitada rahvastiku kahanemise tingimustes piirkonna stabiilsem hooajaline kasutus.

2. Kergliikluse edendamise eesmärkideks on vajalik uurida piirkonna elanikutele terviklikemate marsruutide väljaehitamisvõimalusi, mis tõenäoliselt pärsiks kiiret autostumist linnaruumis. Leida lahendused läbi liikuvustingimuste parendamise muuta piirkond atraktiivsemaks nooremale põlvkonnale (sh. suvilapiirkondade kasutamises) ühes tervislike eluviiside edendamisega.

3. Turismi arenduses on eesmärk olla atraktiivne piirkond, milleks oleks vajalik uurida nii olemasolevat olukorda kui ka võimalikke tulevikusuundumusi. Selleks oleks vajalik koguda alusandmeid logistikavõimaluste optimeerimisele (sh. suunavate teeviitade paremaks paigutamiseks) ja liikuvusmudeli täpsustamiseks suunamaks liiklusvoogu rohkemal määral kergliikluse põhimagistraalide alguspunktideni.

4. Uurida asulatevahelise liikumise olukorda. See võimaldaks paremini hinnata vajadusi elanike paremaks ligipääsuks nt mererannale, olulistele loodusobjektidele ja muudele Eesti (turismi)piirkondadele; võimalusi parendamaks (loodus)turistidevoo jõudmist Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Narvani ja võimaldaks liikuvusalternatiive tööalasele pendelrändele ja ühistranspordi korraldusele. Uurida piirkonnas olemas olevate väikesadamate sidumisvõimalusi nii linna- kui ka piirkondlikku liikuvusskeemi.

5. Koguda alusandmeid hindamaks võimalikku jalgratta- ja elektritõukeratta laenutuse vajadusi transpordi-, turismi-, äri-, spordi- ja hariduse sõlmpunktides (ühes potentsiaalse osalemisega jalgrattarendi (Tallinn) või rattaringluse (Tartu) algatuste sarnastes tegevustes).

6. Uurida kohaliku ühistranspordi korralduse sidusust rahvusvahelise, riikliku ja maakondliku transpordikorraldusega. Selgitada välja infotabloode paiknemise nõudlus (asukohad ja infovajadused).