Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaalosakonna juhatajat

Tööülesanded:

Juhib ja korraldab sotsiaalosakonnale pandud ülesannete täitmist. Narva-Jõesuu linna sotsiaal-, hoolekande-, tervishoiu- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine. Elanike elukvaliteedi ning ühiskonnas toimetuleku ja osalemisvõime paranemisele kaasaaitamine ning projektitöö. Üksikisikule või perekonnale toimetulekurasuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Koostab ja esitab linnavalitsusele sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivate linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide eelnõusid.
Osakonnas koostatud dokumentide allkirjastamine ja viseerimine kooskõlas ametiasutuse asjaajamiskorra ja ametijuhendiga,
Töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega;
- esindab volituste piires linnavalitsust kohtus;
- sotsiaaltööalaste lepingute eelnõude koostamine ja täitmise kontrollimine;
- teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine;
- nõustab ja informeerib inimesi, vajadusel suunab abivajajaid pädevate ametiasutuste või –isikute poole ning abistab asjaajamisel ametkondadega;
- suhtleb ja teeb koostööd oma volituste piires teiste asutuste- ja organisatsioonidega;
- teeb ettepanekuid eestkoste või hoolduse määramiseks vastavalt seadusandlusele ja valmistab ette materjalid eestkosteks, lapsendamiseks, vanemlike õiguste äravõtmiseks, ajutiselt perekonnast eraldamiseks;
- osaleb linnavalitsuse komisjonide ja linnavolikogu komisjonide töös;
- korraldab erivajadustega isikute ja eakate hoolekannet ning neile vajalike sotsiaalteenuste osutamist;
- kogub, süstematiseerib, analüüsib ja edastab oma tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni ja peab kirjavahetust sotsiaaltööalastes küsimustes, esitab aruandeid tulenevalt oma teenistusülesannetest;
- võtab vastu linnaelanikke sotsiaalprobleemide küsimustes ja teostab kodukülastusi;
- korraldab ja koordineerib lastekaitse, tervishoiu ja sotsiaaltöö projekte;
- osaleb linna sotsiaalosakonna eelarve koostamisel ning vastutab eraldatud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
Osakonna juhataja ametiülesanded on kinnitatud ametijuhendiga.

Loe lähemalt SIIT ...