TOETUSFOND NARVA-JÕESUU LASTELE

26.05.21


TOETUSFOND NARVA-JÕESUU LASTELE! 

02.mail 2019 a. Narva-Jõesuu Linnavolikogu kinnitas Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mille järgi lapsevanematel on võimalus taotleda täiendavat toetust 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.

Toetust eraldatakse linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest (2020 aastal – 7 000 eurot), mis on eraldatud riigi eelarvest kohalikele omavalitsustele ja jaotatud vastavalt huvihariduse ja huvitegevuse  kavale. 

Eesmärk on tagada noortele võrdsed võimalused ning parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust.

Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale.

Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

Toetuste liigid
  1) Osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema poolt huvikoolile või -ringile makstava lasterikka pere õppuri tasu hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 60 eurot aastas õppuri kohta.

  2) Huvitegevuses vajalike vahendite soetamise toetus, mida makstakse, kui soetatav vahend on seotud huvialaga, mida noor huvikoolis omandab või huvitegevuses harrastab. Vahendi rentimine ei ole antud toetuse puhul abikõlbulik.
Toetuse suurus on kuni 50 eurot aastas õppuri kohta.

  3) Konkursil või võistlusel osalemise toetus, mida makstakse kulude katteks konkursil või võistlusel individuaalsel osalemisel ja tegevus, kus noor osaleda soovib, on seotud huvikoolis omandatava või huviringis harrastatava huvialaga.Toetuse suurus on kuni 50 eurot aastas õppuri kohta.

  4) Õppetasu hüvitamine Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli lasterikka pere õppuri lapsevanemale.

Taotluse esitamise tähtaeg on kaks korda aastas tähtajaga 15. Juuni ja 15. november. Selleks tuleb täita taotluse vormi (kättesaadav Narva-Jõesuu koduleheküljel, lahter - Haridus), lisada kuludokumendi ja esitada (või elektrooniliselt) Narva-Jõesuu Linnavalitsusele.

Taotluste vormid on kättesaadavad linna kodulehel: Valdkonnad - Haridus – Toetusfond.

Natalja Mjatšina 

Narva-Jõesuu Huvikeskuse juht

-----------------------------------------------------------

Фонд поддержи детей города Нарва-Йыэсуу! 

2 мая 2019 года Горсобрание города Нарва-Йыэсуу приняло Порядок поддержки образования и деятельности по интересам, на основании которого родители 7-19 летних детей и молодежи могут ходатайствовать о дополнительной поддержке для улучшения доступности и разнообразия деятельности по интересам (занятия в школах по интересах и кружка).

Пособие выделяется по утвержденному плану деятельности по интересам города Нарва-Йыэсуу, согласно бюджету (2020 г – 7 000 евро).

Цель пособия – обеспечить равные возможности и улучшить доступность деятельности по интересам.

Образование по интересам – долгосрочное системное и добровольное обучение под руководством педагога в свободное от общеобразовательного обучения время с целью получение дополнительных знаний и умений в выбранном направлении. Образование по интересам получают на основании закона о школе по интересам, которая опирается на учебный план.

Деятельность по интересам – системная деятельность в свободное от общеобразовательного обучения время с целью получение дополнительных знаний и умений в выбранном направлении. Под деятельностью по интересам не подразумеваются краткосрочные курсы и оздоровительный спорт.

Виды пособий и суммы:

  1. Компенсация платы за участие в школе или кружке, которая выплачивается родителям ученика из многодетной семьи (3 или более детей до 19 лет). Размер пособия в год до 60 евро.
  1. Компенсация покупки необходимых для участия в деятельности по интересам предметов и инвентаря. Размер пособия до 50 евро в год.
  1. Компенсация расходов на участие в конкурсах или соревнованиях, связанных с деятельностью кружка или школы по интересам. Размер пособия до 50 евро в год.
  1. Компенсация платы за обучение детей из многодетных семей в Музыкальной школе Нарва-Йыэсуу.

Срок подачи ходатайств 2 раза в год: 15 июня и 15 ноября. Для этого нужно заполнить бланк ходатайства (доступен на домашней странице города, раздел HARIDUS), приложить расходный документ (чек) и предоставить в Городскую управу города Нарва-Йыэсуу.

Бланки ходатайств доступны на сайте города в разделе: Раздел Школы и сады – Toetusfond.

 

Наталья Мячина

Руководитель центра по интересам города Нарва-Йыэсуу