« Tagasi

Enefit 280-2 põlevkiviõlitootmisseadme rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamine ja avaliku arutelu teade

Keskkonnaamet algatas keskkonnakompleksloa taotluse alusel KMH oma 06.04.2022 kirjaga nr DM- 106545-69.

Kavandatava Enefit280-2 seadme põhitegevus on põlevkiviõli ja põlevkivigaasi (uttegaasi, poolkoksigaasi) tootmine. Enefit280-2 seade töötab pidevrežiimil (24 h ööpäevas), kuid vahepeal võivad toimuda hooldusseisakud ja seetõttu moodustab arvestuslik tööaeg kuni 8100 tundi aastas. Kompleksloa taotluses on märgitud tööajaks 8760 h aastas. Tootmisvõimsused ja aastased tootmismahud: põlevkivi nominaalkulu 280 t/h, 6720 t/päevas, 2,3 mln t/a, põlevkiviõli 40 t/h, 324 000 t/a, põlevkiviuttegaas 12 000 Nm³/h, 97,2 mln Nm³/a, fenoolvesi 8 m³/h, 64 800 m³/a, elektrienergia 35  MW,  283  500  MWh/a. Planeeritud aastatoodangu maht: põlevkiviõli kuni 324 000 t, põlevkivigaas kuni 97,2 mln Nm³, elekter kuni 283,5 GWh.

KMH viiakse läbi keskkonnakompleksloa (tegevusloa) andmise üle otsuse tegemiseks, sh loatingimuste määramiseks. KMH käigus hinnatakse planeeritava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste otseseid ning kaudseid olulisi mõjusid keskkonnaelementidele, inimese tervisele, heaolule ja varale, kultuuripärandile. KMH käigus töötatakse välja keskkonnameetmed olulise keskkonnamõju vältimiseks või vähendamiseks. Keskkonnamõju hindab KMH juhtekspert ja eksperdirühm koos arendajaga.

KMH osapooled:

Arendaja(d) on Enefit Power AS (registrikood: 10579981) (aadress Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi/1, 40107, kontaktisik Tõnis Meriste, e-post tonis.meriste@energia.ee, telefon 515 8153)

Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Ivo Ojamäe, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 505 7438)

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko juhtekspert Juhan Ruut, tel 740 9804, 551 6423; e-post: juhan@hendrikson.ee.

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avalikul väljapanekul 17.04 – 19.05.2023 Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ( https://kotkas.envir.ee avalehel valida „KMH avalik väljapanek").

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 19.05.2023 otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

KMH aruande avalik arutelu toimub 23.05.2023 kell 17 Vaivara endise vallavalitsuse hoones (Pargi 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn) ja veebikeskkonnas Zoom. Veebikoosolekuga saab liituda aadressil:  https://lingid.ee/usqET. Kohtumise ID: 878 3346 0153; parool (vajadusel) 201471.