« Tagasi

Kinnistusisene ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab kinnistusisest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu rajamist keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust antakse kinnistusisese vee- ja/või kanalisatsioonitorustiku rajamiseks vee-ettevõtte liitumispunktist kuni sisendini elamusse. Toetuse suurus (vahemikus 1132-3792 eurot) lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest ning sellest kas liitutakse ühe või kahe teenusega

Taotluse juurde tuleb lisada vee-ettevõtja väljastatud kehtivad kinnistu liitumistingimused, millest peavad selguma liitumispunkti asukoha koordinaadid ning kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooni osas. Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kodulehel on võimalik kontrollida kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas elamu asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal või mitte (https://www.kik.ee/et/toetavad-tegevused/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine) või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistilt Jaan Metsiselt e-posti teel (jaan.metsis@narva-joesuu.ee). Toetust ei anta hoonestamata kinnistutele, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning kui kinnisasja või hoonestusõiguse  ühis- või kaasomanik on juriidiline isik.

Taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril 2023 kell 10.00. 

Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mille avalikustame vooru avamisel. Vormi on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 15172, Tallinn). NB! Paberil saates tuleb arvestada, et pingeritta seatakse taotlused KIKis registreerimise aja järgi.

Kõik detailsemad toetuse väljastamise tingimused on toodud KIKi eelviidatud kodulehel.