Tugiisikuteenus

16.04.24

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisiku teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus või väljaspool kodu.

 

Tugiisikuteenuse võib määrata:

 • raske või sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
 • lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
 • lapsevanemale, lapse hooldajal või eestkostjale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ja lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna loomisel;
 • täisealisele puudega inimesele toimetuleku tagamiseks;
 • isikule, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

Vahetult tugiisiku teenust osutav isik peab olema:

 • täisealine, täieliku teovõimega füüsiline isik;
 • läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või olema oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis);
 • sobima teenuse saajaga.

Tugiisikuteenuse saajal on õigus enne teenuse saamist omavahelise sobivuse hindamiseks kohtuda tugiisikuga, kes teenust osutama hakkab.

Teenust ei tohi vahetult osutada isik:

 • kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
 • kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
 • kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Tugiisikuteenus määratakse linnavalitsuse korraldusega. Tugisikuteenuse osutamise aluseks on koostöös teenust saava isiku, teenuseosutaja ja linnavalitsuse vahel sõlmitud haldusleping.

Tugiisikuteenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus.

 

Õigusaktid:

 

 Kontaktisikud:
Täiskasvanud - Sirje Neeme, sirje.neeme@narva-joesuu.ee, tel 359 9589, 5884 7374
Lapsed - 
Žanna Golubtšikova, zanna.golubtsikova@narva-joesuu.ee, tel 392 9004, 5919 0851