Energiakulude hüvitamine

13.01.22

UUENDATUD (23.12) Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et võtab elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamise toetuse taotlusi vastu alates 3. jaanuarist 2022.

Energiakulude hüvitamine

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine vähemkindlustatud leibkondadele. Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena.

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine toimub riigieelarvest vastava  kirjaliku taotluse alusel. Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator, mille leiab rahandusministeeriumi kodulehel

Kes saab toetust?

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamise toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna suhtelise vaesuse piiriga või sellest väiksem. Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Suhtelise vaesuse piir on 1126 eurot kuus. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Perekonna suhtelise vaesuse piiri arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme suhtelise vaesuse piir järgmiselt:

1) pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse koefitsiendiga 1,0;

2) iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse koefitsiendiga 0,5;

3) iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse koefitsiendiga 0,3.

Sissetulekuna antud toetuse osas käsitatakse kõigi tulusid, millest arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summad. Sissetulekute hulka ei arvestata tulud, mis ei arvuta  toimetulekutoetuse arvestamisel, sealhulgas lähedastelt saadud toetusi täies ulatuses. Kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette (nt vanemahüvitis, välja võetud II pensionisammas) või tagantjärele, arvestamise aluseks võetakse taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.

Toetuse arvestamise alused

Toetust makstakse 80% ulatuses energia koguhinna osast, mis ületab kuu keskmisena ehk toetus antakse suhtelises vaesuses elavatele peredele, kelle energia ühikuhinna kogumaksumus (koos käibemaksu ja muude tasudega) ületab vahemikus 2021.a september – 2022.a märts elektril 120 eurot/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga.

 

Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta ja alampiir on 10 eurot taotluse kohta.

Toetuse taotlemine

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. Kui üksi elava isiku või perekonna alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, peab taotlusele lisama tõendid, mis näitavad, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga, näiteks üürileping. Tõendit ei pea esitama, kui vähemalt üks perekonnaliige on elukohta rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud. Kuigi isikute käsutuses võib olla mitu eluruumi, saab põhilisi elukohti perekonnal olla ainult üks. Kui perekonnal on mitu elukohta, saavad nad taotluse esitada üksnes oma alalise või peamise elukoha kulude kasvu leevendamise toetuseks.

Isiku peamine eluruum on eluruum, kus ta veedab (on pikema aja jooksul veetnud) suurema osa aastast või suurema osa oma tööst (õpingutest) vabast ajast. Abielus või vabaabielus isiku peamine eluruum on see, kus ta veedab suurema osa partneri või/ja lastega koosoldud ajast.

Hooldekodus viibivate isikute kulude katteks toetust taotleda ei saa.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik taotluse koos lisadega oma rahvastikuregistrijärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Taotlusele tuleb lisada:
- eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;
- üürileping, kui taotleja alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast.

Taotluse vorm on siin doc / pdf

Taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 31. maini.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta alates 1. septembrist.
Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt rohkem kui neli kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Toetuse arvutamiseks on vajalik, et esitatud dokumendid sisaldaksid andmeid nii tarbitud energia koguse kui ka kogumaksumuse kohta. Kaugkütte puhul piisab üldjuhul, et esitatakse andmed arvel toodud kogumaksumuse kohta. Eeldatakse, et korteriühistu väljastab arve, kus on toodud taotleja elukoha tarbimiskogus ja -kulu andmed.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 31. maini.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta alates 1. septembrist.

Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt rohkem kui neli kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Toetuse taotluste menetlemine ja toetuse välja maksmine

Taotluse menetlemise aeg on 21 tööpäev kõigi dokumentide esitamisest arvates. Selle aja jooksul võib linnavalitsus nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni ja taotluse täiendamist või muutmist, kui see on vajalik taotluse tingimustele vastavuse kontrollimiseks. Täiendava informatsiooni saamiseks võiks linnavalitsus anda taotlejale kuni viis tööpäeva, mille jooksul peatub taotluse menetlemise aeg. Kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, taotlus jäätakse läbivaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

 

Toetus kantakse üle 7. tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

 

Taotlus saab leida linnavalitsuse ruumides Narva-Jõesuus, Olginas või Sinimäel või kodulehel https://narva-joesuu.ee/energiakulude-huvitamine (Valdkonnad - Sotsiaal ja tervishoid - Energiakulude hüvitamine).

Taotlus saab esitada:
- paberkandjal linnavalitsuse ruumides Narva-Jõesuus, Olginas või Sinimäel elanike vastuvõtu ajal;
- paberkandjal postiga aadressil  J. Poska 26, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn 29021;
- e-postiga digitaalselt allkirjastatud info@narva-joesuu.ee.

Täiendav informatsioon elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamise toetusest saab küsida linnavalitsuse sotsiaalosakonnast või rahandusministeeriumi kodulehel.

 

Taotluse vorm on siin doc / pdf