Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teade

9.10.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 otsusega nr 59 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneering.  

21.08.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA

Algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

4.07.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 287 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.05.2014 korraldusega nr 161 „L. Koidula 99 -krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatatud detailplaneering. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 21.03.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

 

Toimetaja: ALAR TASA
12.02.16

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a otsusega nr 116 on tunnistatud kehtetuks Kalevi tn 19 detailplaneering kinnistu omanike avalduse alusel, kuna planeeritava kinnistu omanikud soovivad planeeringu elluviimisest loobuda.

Kalevi tn 19 detailplaneering kehtestati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.12.2000.a otsusega nr 18 „Detailplaneeringu kehtestamine". Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kalevi tn 19 kinnistu kaheks elamumaa krundiks jagamine, tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine, kruntide haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete väljatöötamine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: RIINA JOHANNES