« Tagasi

Toetusfond Narva-Jõesuu lastele

2. mail kinnitas Narva-Jõesuu Linnavolikogu Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mille järgi lapsevanematel on võimalus taotleda täiendavat toetust 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.

Toetust eraldatakse linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest (2019. aastal - 16000 eurot), mis on eraldatud riigi eelarvest kohalikele omavalitsustele ja jaotatud vastavalt huvihariduse ja huvitegevuse  kavale. 

Eesmärk on tagada noortele võrdsed võimalused ning parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust.

Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale.

Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

Toetuste liigid:

1) Osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema poolt huvikoolile või -ringile makstava lasterikka pere õppuri tasu hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 35 eurot aastas õppuri kohta.

Toetust antakse: lasterikka õppuri perele, kelle leibkonnas on kuni 19-aastaste laste ja noorte arv kolm ja enam last/noort.

2) Huvitegevuses vajalike vahendite soetamise toetus, mida makstakse, kui soetatav vahend on seotud huvialaga, mida noor huvikoolis omandab või huvitegevuses harrastab.

Konkursil või võistlusel osalemise toetus, mida makstakse kulude katteks konkursil või võistlusel individuaalsel osalemisel ja tegevus, kus noor osaleda soovib, on seotud huvikoolis omandatava või huviringis harrastatava huvialaga. Toetuse suurus on kuni 40 eurot aastas õppuri kohta.

Toetust antakse rahvastikuregistri järgi Narva-Jõesuu linnas elavale isikule vanuses 7 kuni 19 eluaastat, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.

Taotluse esitamise tähtaeg on kaks korda aastas tähtajaga 15. juuni ( 2019. aastal - 10. juuli) ja 15. november. Selleks tuleb täita taotluse vorm (kättesaadav Narva-Jõesuu koduleheküljel, lahter - Haridus), lisada kuludokument ja esitada (või elektrooniliselt) Narva-Jõesuu Linnavalitsusele.

Lähim taotluste esitamise tähtaeg on 10. juuli 2019!

 

Lisa 1.

Lisa 2.

 

NATALJA MJATŠINA

Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja