NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUSE 04.VEEBRUARI 2020 ISTUNG

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04. jaanuari istungi päevakorras oli 22 punkti. Kinnitati MTÜ-dele ja seltsingutele 2019.aastal eraldatud toetuste kasutamise aruanded, lahendati kolm maakorralduslikku küsimust, väljastati kaks kasutusluba, kahed projekteerimistingimused ja üks ehitusluba. Kiideti heaks linna eelarvest MTÜ-le Maarahvaselts Vanatare ja AS-le KA Vaiko 2019. aastal eraldatud sihtotstarbeliste toetuste kasutamise aruanded ning  määrati kindlaks linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute 2019. aasta kinnitatud ja auditeeritud majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg. Vaadati läbi ja kiideti heaks muudatusettepanekud linna 2020. aasta eelarvesse.  Langetati seitse sotsiaalvaldkonda puutuvat otsustust, moodustati komisjon korteriühistute ja eramute toetuse taotluste läbivaatamiseks ning otsustati eraldada SA-le Narva-Jõesuu Sadam sihtfinantseeringuna raha jooksvate kulude katteks.

 

Linnakantselei