2.08.17

Käesolev jäätmekava hõlmab Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumit. Jäätmekava on omavalitsuse jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mis määrab jäämekäitluse arengusuunad aastani 2015.

 

Jäätmekava on koostatud lähtudes Riigi jäätmekavast aastateks 2008-2013 ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.

 

Jäätmekava üldine eesmärk on Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduse korrastamine, st keskkonnaohutuma, majanduslikult põhjendatud ja korralduslikult tagatud jäätmekäitluse edendamine. Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas aastateks 2008-2013 seatud eesmärkidest.

 

Narva-Jõesuu linna jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ning ülevaadet jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid aastateks 2010-2015 ja toob välja eesmärkide elluviimise tegevuskava ning investeeringuvajaduse jäätmemajanduse arendamiseks.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES