« Tagasi

Austatud Narva-Jõesuu linna elanik, jäätmevaldaja!

Narva-Jõesuu Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine" tulemusena on sõlmitud leping OÜ-ga EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

        Vastavalt sõlmitud lepingule on OÜ EKOVIR-il alates 15.01.2021 kuni 15.01.2024 ainuõigus vedada kogu Narva-Jõesuu linna territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes, asutustes jne tekkinud alljärgnevaid jäätmeid:

1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (segaolmejäätmed),

2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (vanapaber),

3. suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07 (suurjäätmed),

4. biolagunevad jäätmed jäätmekoodi 20 01 08 ja 20 02 01 (biojäätmed).

        Jäätmevedu toimub vastavalt Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirjale. Konteinerid võivad olla renditud vabalt valitud jäätmevedajalt või oma konteiner, kuid selle seisukord peab vastama nõuetele.

        Alates 15.01.2021 uuendatakse automaatselt kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud jäätmeveoteenuse osutamise lepingud, arvestades maksumuste muutustega lähtuvalt riigihanke tulemustest, ülejäänud lepingu tingimused, sh ka jäätmete väljaveo ja konteinerite tühjendamise graafikujärgsed tingimused jäävad samad.

        Vastavalt Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel „Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas" on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele, väljaarvatud isikud, kellel on keskkonnakaitseluba.

        Parema jäätmeveo teenuse korraldamiseks palume uutel klintidel jäätmeveotingimuste täpsustamiseks (arvete saatmise andmed, konteineri rendi küsimused  jne ) ning sellest lähtuvalt ka lepingute sõlmimiseks  pöörduda OÜ EKOVIR kontaktidele: Narva, Lääne 5, tel. 35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee

E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna).

Hinnakiri koos lisateenustega: www.ekovir.ee