« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib oma meeskonda haridus- ja spordispetsialisti

Tööülesanded

hariduselu arengukava väljatöötamisele kaasaaitamine, osalemine selle edasiarendamisel ja elluviimisel; 
haridusasutuste hoolekogude töös osalemine; 
haridusasutuste ja –organisatsioonidega koostöö tegemine; 
haridusküsimustes kodanike nõustamine;
töövaldkonna dokumentide loomine, sisestamine, täitmise tähtaegade ja menetlusmärgete tegemine dokumendihaldussüsteemis; 
haridusalase kirjavahetuse pidamine ja aruandluse koostamine; 
haridusalaste õigusaktide projektide koostamisel osalemine; 
haridusasutuste juhtide teavitamine uutest õigusaktidest; 
haridusasutuste ja lastevanemate nõustamine; 
linna koolikohustuslike laste arvestuse pidamine;
õpilaste koolikohustuse täitmise kontrollimine; 
suhtlemine kõrgemalseisvate haridusorganisatsioonidega; 
koostöös linna planeerimis- ja arenguspetsialistidega projektide kirjutamine linna hariduse rahastamiseks; 
Eesti Hariduse Infosüsteemi administreerimine (haridusasutused, teiste KOVidega arveldamiseks andmete kogumine); 
teenistusliku järelevalve teostamine haridusasutustes (ettevalmistamine, läbiviimine ja õiendi koostamine); 
linnavalitsuse esindamine tööülesannetest tulenevates valdkondades; muude kohustuste täitmine, mis tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, linna põhimäärusest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ja linnapea käskkirjadest.

Haridus:

Pedagoogiline kõrgharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine.

Töökogemus:

Kõrghariduse puudumisel vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl.

Teadmised ja oskused:

Töövaldkonda reguleerivate õigust loovate aktide ja parima praktika põhjalik tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel rakendada.

Linnavalitsuse asjaajamisele kehtestatud reeglite põhjalik tundmine ning nende nõuetekohane ja täpne täitmine.

Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel.

Vene keele oskus, soovituslik inglise keele oskus.

 

Kandideerimise tähtaeg: 26.07.2019

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil info@narva-joesuu.ee.

Töötukassa link