« Tagasi

Narva-Jõesuu linna teede arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

29.01.2020. a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korralduse nr 40  „Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025 vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kohaselt toimub Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025 eelnõu avalik väljapanek 29.01.2020 – 12.02.2020 Narva-Jõesuu linna kodulehel narva-joesuu.kovtp.ee (arengukava rubriigis).

Avaliku väljapaneku ajal ootame arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressil info@narva-joesuu.ee või postiaadressile Narva-Jõesuu linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.02.2020 kell 10:00 aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva- Jõesuu linn, Narva- Jõesuu linn, Ida- Virumaa.

Arengukava avalikul arutelul antakse ülevaade laekunud ettepanekutest ja nende arvestamisest või mittearvestamisest arengukava edasisel menetlemisel.

Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025

Antud arengukava on koostatud AS Teede Tehnokeskus töögrupi poolt koostöös Narva- Jõesuu Linnavalitsuse spetsialistidega.

Koostatud arengukavas antakse ülevaade Narva- Jõesuu teedevõrgu ja kogu teedevaldkonna  ja teehoiutööde korraldamisest ja arengu eeldustest ning võimalustest, tagamaks kogu linna terviklik ja tasakaalustatud teedevõrgu arendamine.

Arengukava eesmärk on kavandada omavalitsusele kuuluvate teede, s.h kergliiklusteede ja kõnniteede ning parklate ehitust jms renoveerimist ja korrashoidu järgnevaks viieks aastaks. Vajalike tööde kavandamisega koos on määratud ka nende tööde järjekord ja olulisus.  Lisaks teedele on töös käsitletud ka kõnniteede ja jalgteede, parklate jt tee-elementide olukorda. Käesolev arengukava on omavalitsusele abivahendiks otsuste tegemisel teede valdkonnas.