« Tagasi

Lugupeetud kinnistu omanik või valdaja!

Käesolevaga teatab Narva- Jõesuu linnavalitsus, et Narva- Jõesuu linna heakorra eeskirja § 5 lg 1 p 2 kohaselt on kinnistu omanik või valdaja kohustatud hoidma korras oma krundi ja krundi piirdeaia. Samuti teostama heakorratöid krundiga külgneval või piirneval puhastusalal.

Vastavalt heakorra eeskirja §-le 1 lg 2 p 5 on puhastusala kinnistu territoorium ja sellega piirnev ala kuni 3 meetrit kinnistu piirist, ning heakorra eeskirja § 1 lg 2 p 6 kohaselt on heakorratööd kinnistu ja sellega piirnevate alade puhtuse ja korra tagavad tööd.

Heakorra eeskirja § 5 lg 1 p 4 sätestab, et kinnistu omanik või valdaja on kohustatud õigeaegselt niitma muru (rohttaimede kõrgus ei tohi ületada 5-10 cm), korraldama puuokste lõikamist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust.

Arvestades ülalnimetatud õiguslikke aluseid, palub Narva- Jõesuu Linnavalitsus teostada heakorratööd ning viia puhastusala vastavusse Narva- Jõesuu linna heakorra eeskirjaga sätestatud nõuetele.

Juhul, kui ei täideta ülaltoodud nõudeid, on Narva- Jõesuu Linnavalitsusel õigus rakendada sanktsioone kinnistu omaniku suhtes vastavalt heakorraeeskirja §-le 7 lg 3. Olukorras, mil omanik ei rakenda meetmeid heakorrastustööde teostamiseks (sh ei niida muru), teostab linnavalitsus antud töid linnaeelarve arvelt. Peale tööde teostamist esitatakse omanikule arve, mis kuulub tasumisele arves esitatud tähtajaks.

 

ALEKSANDR KUKSIN

teedespetsialist