Uudised

Suur-Lootsi kvartali detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 140 algatati kehtivat üldplaneeringut muutva Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu põhieesmärgiks on alal tervikliku multifunktsionaalse linnaruumi kujundamine ja selleks planeerimisseaduses ettenähtud ülesannete lahendamine. Samuti on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Narva-Jõesuu linnas asuvate Suur-Lootsi 1, 1c, 1d, 5, 7, 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ümber kruntimine, moodustuvate kruntidele ehitusõiguse määramiseks elamute, hotelli, promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku ehitamiseks, kruntide heakorrastus ja tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Planeeringuala üldpindala on ca 15ha.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 22.02.2018 kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn) nimetatud detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala arendajaks Stendal Halduse OÜ.

Eskiis

Põhijoonis

Liiklus

Tugiplaan