Uudised

« Tagasi

Kinnistu J.Poska 56 detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu J.Poska 56 detailplaneeringu avalik arutelu

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldusega nr 8 võeti vastu J.Poska 56 kinnistu detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

Planeeritava ala pindala on 2023 m2 ning see hõlmab J.Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Linnavalitsus andis 08.10.2013.a sõlmitud lepinguga detailplaneeringu koostamise õiguse kinnistu omanikule, kelle tellimusel koostas OÜ Olegta detailplaneeringu lahenduse, mille kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks krunti: korterelamumaa EK100% pindalaga 1987m2 ja tootmishoone maa krundi TT100% pindalaga 36m2 Planeeringuga määratakse ehitusõigus J.Poska 56 krundil kolmekorruselise korterelamu püstitamiseks ja J.Poska 56a – alajaama püstitamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Jaan Poska tn 56 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see elamumaaks 100%.

Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Landservis, kes on planeeritava kinnistu omanik.             

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02. märtsist kuni 27. märtsini 2015.a tööpäevadel kell 9.00-16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga info@narva-joesuu.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal.

 

1. Detailplaneeringu seletuskiri
2. Detailplaneeringu joonis