Uudised

« Tagasi

Kesk 30 detailplaneeringu algatamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 21.01.2015.a Linnavalitsuse korraldusega nr 7 on algatatud Kesk 30 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärkideks on:

  • muuta olemasoleva Kesk 30 elamumaa kinnistu piirid ning moodustada selle arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 800 m2;
  • hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine;
  • kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
  • maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
  • moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. 

Planeeritava ala 2048 m2 ning see hõlmab Kesk 30 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0175. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%

Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga – olemasolev väikeelamumaa.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee