Uudised

« Tagasi

Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldusega nr 9 võeti vastu Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a korraldusega nr 305 algatati Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 2620 m2 ning see hõlmab Jõe 24 kinnistut ( katastritunnus 51301:004:0139, pindala 1 831 m2 ), Jõe 24a kinnistut ( katastritunnus 51301:004:0199, pindala 299 m2) ning nendega piirnevat reformimata riigimaad kuni Jõe tänavani pindalaga ca 490 m2.

Linnavalitsus andis 22.04.2014.a sõlmitud lepinguga detailplaneeringu koostamise õiguse kinnistu omanikule, kelle tellimusel koostas OÜ Zoroaster detailplaneeringu lahenduse, mille kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks väikeelamumaa krunti pindaladega 806,0 m2 ja 1388,0 m2 aadressiettepanekutega Jõe põik 1 ja Jõe põik 2 vastavalt.

Planeeringuga määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kaksikelamu püstitamiseks. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa krunt Jõe põik L1 reformimata riigimaa arvelt, et lahendada juurdepääsud planeeritavatele kruntidele ning Metsa 20 ja Metsa 20c kruntidele.

Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga (väikeelamute maa), piirkonna väljakujunenud planeerimispõhimõtetega ning Narva-Jõesuu linna ehitusmääruses sätestatud piirangutega.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 12.03.2014.a.

Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekud on protokollitud ja nendega on arvestatud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.märtsist kuni 13.märtsini 2015.a tööpäevadel kell 9.00-16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga info@narva-joesuu.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal.

 

1. Seletuskiri
2. Põhijoonis
3. Asendiskeem
5. Maakorraldus
6. Tehnovõrkude koondplaan