Uudised

Jaan Poska tn 72 Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014 otsusega nr 40 algatati kehtivat üldplaneeringut muutva Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 72 kinnistu (katastritunnus 51301:004:0083) ja selle lähiala (üldpindala ca 0.8ha) detailplaneeringu koostamine, mille põhieesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine uute kaksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks, olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine ja moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 20.02.2018 kell 14.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosolekute saalis (Koidu 25 III korrus, Narva-Jõesuu linn) nimetatud detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala arendajaks maaomanik.

Seletuskiri

Põhijoonis