Uudised

Kohanime määramine Laagna külas ja Sõtke külas

Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse perioodil 02.04.2019 kuni 16.04.2019 linna veebilehel, Sinimäe aleviku teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe, Olgina ja Narva-Jõesuu raamatukogus.

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on 2018. aastal Narva-Jõesuu linna territooriumil kasutusele võtnud uued metsateed.

RMK andis 01.02.2019 kirjas nr 3-2/262 Narva-Jõesuu Linnavalitsusele teada kolme uue metsatee kasutusele võtmisest Sõtke külas ja Laagna külas, tegi ettepaneku kinnitada nende teede nimedeks Kallekõnnu tee,  Kraavinurga tee ja Kiviristi tee ning palus nende teede Teeregistris ja Eesti topograafia andmekogus registreerimiseks teeregistri numbreid.
Käesoleval ajal on maakatastrisse kantud Ida-Viru maakonnas, Narva-Jõesuu linnas, Sõtke külas ja Laagna külas  samasuguse nimega  asuvad maaüksused.

RMK ettepanekuna esitatud Laagna külas asuv Kiviristi tee kattub riigiomandisse kantud Kukumäe tee katastriüksusega (katastritunnus 51401:001:0041), mis oli moodustatud RMK poolt esitatud 07.08.2017 maa riigiomandisse jätmise taotluse nr 3-1.1/624  ja Vaivara Vallavalitsuse 05.09.2017 korralduse nr 221 „Vaivara vallas asuvate maaüksuste riigi omandisse jätmisega nõustumine, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning pindala kooskõlastamine" alusel ning sellest lähtuvalt peab linnavalitsus vajalikuks nimetada antud tee  Kukumäe teeks.

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktid 3 ja 4, kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked 1,2,4, 8,  Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006 määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine" § 1, § 2, § 3 lõikest 4, teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku:

1.    Määrata Ida-Viru maakonnas, Narva-Jõesuu linnas, Laagna külas  asuvale ning vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa nr 1) punase pidevjoonega tähistatud metsateele kohanimi Kukumäe tee.
2.    Määrata Ida-Viru maakonnas, Narva-Jõesuu linnas, Sõtke külas  asuvale ning vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa nr 2) punase pidevjoonega tähistatud metsateele kohanimi Kondori tee.
3.    Määrata Ida-Viru maakonnas, Narva-Jõesuu linnas, Sõtke külas  asuvale ning vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa nr 3)  punase pidevjoonega tähistatud metsateele kohanimi Kõnnukello tee.