« Tagasi

NARVA-JÕESUU LINN KORRALDAB KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE LINNAVARA VÕÕRANDAMISEKS

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel. Enampakkumine viiakse läbi Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 47 Narva-Jõesuu linnavara valitsemise korrale, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 04.03.2020 otsusega nr 137 Korteriomandi Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn võõrandamine, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 04.03.2020 otsusega nr 138 Korteriomandi Narva mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 04.03.2020 otsusega nr 139 Korteriomandi Narva mnt 11-3 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 04.03.2020 otsusega nr 140 Korteriomandi Narva mnt 17-13 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 283 Linnavara võõrandamiseks enampakkumise tingimuste kinnitamine

Võõrandatavad korteriomandid asuvad aadressil:

 1. Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn;
 2. Narva mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn;
 3. Narva mnt 11-3 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn;
 4. Narva mnt 17-13 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn.

Aadress

Vabaduse tn 43

Korter 7

Narva-Jõesuu linn

Narva mnt 3

Korter 30

Olgina alevik

Narva mnt 11

Korter 3

Olgina alevik

 

Narva mnt 17

Korter 13

Olgina alevik

Tubade arv

2

2

2

2

Üldpind

40,2 m2

40,6 m2

45,1 m2

45,2 m2

Korrus/korruselisus

2/2

4/4

1/4

1/4

Mõttelina osa

402/3034

406/13493

451/15524

452/15550

Alghind

23200 eurot

2640 eurot

7120 eurot

7520 eurot

Tagatisraha

2320 eurot

264 eurot

712 eurot

752 eurot

Enampakkumise kitsendused

Asustamata eluruum

Asustamata eluruum

Asustamata eluruum

Asustamata eluruum

 

Võõrandatava varaga on võimalik kohapeal tutvuda:

 1. Korteriomandiga aadressil Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu linn 20.07.2020 kell 10.00
 2. Korteriomandiga aadressil Narva mnt 3-30 Olgina alevik            20.07.2020 kell 13.30
 3. Korteriomandiga aadressil Narva mnt 11-3 Olgina alevik            20.07.2020 kell 14.00
 4. Korteriomandiga aadressil Narva mnt 17-13 Olgina alevik          20.07.2020 kell 14.30

Korteriomandid müüakse seisundis, millised nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kelle osavõtt enampakkumisest ei ole tulenevalt seadusest ning Narva-Jõesuu linnavara valitsemise korrast keelatud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kes on maksuvõlglased riiklike või kohalike maksude osas, isikud, kellel on linna ees lepingute rikkumisest tulenevad rahalised kohustused ja muud isikud, kelle vara kasutusse andmise otsustaja välistab vara kasutusse andmise otsuses.

Enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise otsustamise ja läbiviimisega seotud isikud.

Kinnised ümbrikud pakkumistega tuleb esitada tööpäeviti (E,T,N 08.00-17.00; K 08.00-18.00; R 08.00-12.00; lõunavaheaeg 12.00-13.00) Narva-Jõesuu Linnavalitsuse sekretärile aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, 2 korrus, kabinet nr 223 hiljemalt 03.08.2020 kell 10.00.

Ümbrikule tuleb märkida märgusõna „ENAMPAKKUMINE" ja korteriomandi aadress, mille kohta tehti pakkumine. Ümbrikus peab olema vormikohane pakkumisavaldus ning muud nõutavad dokumendid. Pakkumise hind tuleb näidata täisarvuna eurodes. Juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Kinnises ümbrikus pakkumine peab sisaldama:

 • Vormikohast pakkumisavaldust (avalduse vorm);
 • Füüsilise isiku puhul – isikut tõendava dokumendi koopiat;
 • Esindamise puhul – esindamisõigust tõendavat dokumenti, esindaja isikut tõendava dokumendi koopiat;
 • Juriidilise isiku puhul – vastava organi otsust pakkumisel osalemise kohta. Seadusest tulenevalt esindusõigust tõendavat dokumenti või volikirja, volikirja andja esindusõigust tõendavat dokumenti jms;
 • Maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Pakkumise kõik dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud pakkuja või volitatud isiku poolt. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nimetatud nõuetele enampakkumises ei osale. Välja arvatud juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest.

Määratud ajaks esitatud ümbrikute avalik avamine toimub 03.08.2020 kell 10.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, 2 korrus, kabinet 233.

Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud.

Enampakkumise tagatisraha tasutakse ülekandega Narva-Jõesuu linna arvelduskontole EE092200001120187750 Swedbank, selgitusse märkida korteriomandi aadress, mille eest tagatisraha makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kes tegi kõige kõrgema pakkumise. Pakkumises ei oloe lubatud kasutada järelmaksu. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast täiendav kirjalik enampakkumise voor. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust või kui uued pakkumused on võrdsed, osutub enampakkumise võitjaks pakkuja, kelle esimene pakkumus laekus varem.

Enampakkumise võitjale saadetakse teade enampakkumise tulemuste kinnitamise ja lepingu sõlmimise tähtaja kohta vastavalt „Narva-Jõesuu linnavara valitsemise korra" § 37 lõige 7 sätestatule.

Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima lepingu talle enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetud teate kättesaamisest hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul. Enne määgilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist on enampakkumise võitja kohustatud esitama kõik nõutavad müügilepingu täitmise tagatised.

Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastada talle tagatisraha.

Enampskkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingute sõlmimise ajaks tasuma täielikult vara omandamise eest või esitama ostu-müügilepingu sõlmimise eelduseks oleva nõutava tagatise (notari kinnituse vastava summa deponeerimise kohta). Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse vara omandamiseks ja tagatisraha.

Teisele enampakkumises osalenutele tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist, pakkuja poolt nimetatud arvelduskontole. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Korteriomandi notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse tasub täies ulatuses ostja.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, 2. korrus, kabinet 233.

Vastuvõtuaegadel:

 • Esmaspäev 13.00 – 17.00
 • Kolmapäev 15.00 – 19.00
 • Neljapäev   09.00 – 12.00
eelnevalt registreerides telefoni teel 392 9016 või e-posti teel ellen.eistre@narva-joesuu.ee