Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu linna Vabaduse 68 kinnistu detailplaneeringu algatamise taotluse avalik arutelu.

19.06.2014.a kell 16.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Vabaduse 68 kinnistu detailplaneeringu algatamise taotluse avalik arutelu.
Vabaduse 68 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Vabaduse 68 elamumaa kinnistul.

Taotluse kohaselt katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Vabaduse 68 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud üksikelamute maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see korterelamu maa-alaks

Detailplaneeringu eskiisi esitlust viib läbi kinnistu omanik PG Kinnisvaraarenduse OÜ eespool nimetatud tähtajal.