Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu linn korraldab kirjaliku enampakkumise linnavara kasutusse andmiseks

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Riigiküla puhkeala asukohaga Kudrukülas, Torni maaüksuse osa rendile andmiseks puhke- ja virgestusala arendamise eesmärgil.

Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määrusega nr 47 vastu võetud Narva-Jõesuu linnavara valitsemise korrale, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.05.2018 otsusega nr 46 Linnavara kasutusse andmine (Torni kinnistu osa, Kudruküla küla, Narva-Jõesuu linn) ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.04.2019 korraldusega nr 163 Linnavara kasutusse andmise enampakkumiste tingimuste kinnitamine ning kooskõlas Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.12.2018 korraldusega nr 525 Narva-Jõesuu linnas, Kudrukülas asuva Torni maaüksuse sihtotstarbe muutmine.

Rendile antav maa-ala on suurusega 95000 m² Torni maaüksuse osa (katastritunnus 85101:003:0168) Kudrukülas, Narva-Jõesuu linnas vastavalt skeemile (Lisa).

Enampakkumise läbiviimise tingimused

1.  Enampakkumise alghinnaks on rendi kuutasu algsuurus 80.00 (kaheksakümmend) eurot.

2.  Enampakkumise tagatisraha on 40.00 (nelikümmend) eurot. Enampakkumise tagatisraha tasutakse ülekandega Narva-Jõesuu linna arvelduskontole EE092200001120187750 Swedbank, selgitusse märkida „Tagatisraha Riigiküla puhkeala".

3.  Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kelle osavõtt enampakkumisest ei ole tulenevalt seadusest ning Narva-Jõesuu linnavara valitsemise korrast keelatud.

4.  Enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kes on maksuvõlglased riiklike või kohalike maksude osas, isikud, kellel on linna ees lepingute rikkumisest tulenevad rahalised kohustused.

5.  Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kes tegi kõige kõrgeima pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast täiendav kirjalik enampakkumise voor. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust või kui uued pakkumused on võrdsed, osutub enampakkumise võitjaks pakkuja, kelle esimene pakkumus laekus varem.

6.  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse maa-ala kasutusleping ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest linnavalitsuse poolt.

7.  Rendile antava linnavaraga ja lepingu üldtingimustega on võimalik tutvuda 16.04.2019.a kell 11.00 Riigiküla puhkealal, eelnevalt registreerides e-posti aadressil: olev.pung@narva-joesuu.ee

Määratud maa-ala rendile andmine toimub järgmistel lisatingimustel:

  1. kasutuslepingu tähtaeg on 10 aastat arvates lepingu sõlmimisest;
  2. rentnik kohustub omal kulul korraldama puhke- ja virgestusala arendamise, vee- ja tuleohutuse ning heakorra renditaval maa-alal. Rentnikul ei ole õigust linnalt nõuda tehtud kulutuste hüvitamist;
  3. rentnik kannab kasutusse antud maa-alaga seonduvad muud kõrvalkulud ja tasub maksud.
  4. maa-ala ei ole lubatud piirata piirdeaiaga. Maa-alale võib paigaldada 2 ajutist ehitist, ehitisealuse pinnaga kuni 20 m² ehitusseadustiku tähenduses;
  5. rentnikul ei ole õigust anda renditavat maa-ala kolmandatele isikutele allrendile;
  6. rentnik kohustub kasutama maa-ala heaperemehelikult ning kandma kõik selle korrashoiuga seonduvad kulutused;
  7. rentnik kohustub hoidma maa-ala korras, nii et selle väärtus ei väheneks ning väärtuse vähenemisel kandma kõik kahjud ning kulutused, mis on seotud ehituse ning heakorrastuse töödega maa väärtuse taastamiseks;
  8. kasutuslepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud. Rendileandja võib lepingu kuuekuulist tähtaega järgimata lõpetada, juhul kui rentnik rikub oluliselt lepingut. Lepingu olulise rikkumisega on tegemist eelkõige juhul, kui rentnik viivitab rendi tasumisega, ei kasuta maa-ala sihtotstarbeliselt, annab selle allrendile või ehitab maale omavoliliselt ehitisi ehitisealuse pinnaga üle 20 m² ehitusseadustiku tähenduses;
  9. rentnik kohustub lepingu lõppemisel likvideerima ajutised ehitised, maa-ala heakorrastama ja selle linnale üle andma õiguseta nõuda lepingu kehtivuse ajal tehtud kulude hüvitamist.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb saata hiljemalt 26.04.2019.a kella 09.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Pakkumuse teemaks märkida „Linnavara enampakkumine Riigiküla puhkeala".

Digiümbrikus peavad olema vormikohane pakkumisavaldus ning alljärgnevad dokumendid:

• vormikohane pakkumisavaldus vastavalt enampakkumise tingimustele (avalduse vorm); Pakkumise hind tuleb näidata täisarvuna eurodes. Juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

• füüsilisest isikust ettevõtjal registreeritud äriregistris - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

• juriidilisel isikul - registrikaardi koopia ja juhatuse liikme isikut tõendava dokumendi koopia. Esindamise puhul esindamisõigust tõendav volikiri kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena;

• kinnitus Narva-Jõesuu linna ning Maksu- ja Tolliameti ees võlgnevuse puudumise kohta;

• maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Pakkumise kõik dokumendid peavad olema digiümbrikus ja digitaalselt allkirjastatud pakkuja või volitatud isiku poolt. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nimetatud nõuetele enampakkumises ei osale.

Pakkumised avatakse 26.04.2019.a kell 09.10 Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu, 3. korrus.