Uudised

« Tagasi

Korteriühistute ja eramajade toetamise kord

Alates 01.04 kuni 01.05.2019.a on Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvatel korteriühistutel ja eramajade omanikel võimalus taotleda linna eelarvest toetuse saamisest.      

        Toetuse eesmärgiks on linna korterelamute ja eramajade korrastamise toetamine, mille tulemuseks on Narva-Jõesuu linna üldilme, linnaelanike turvalisuse, heaolu ja elukeskkonna paranemine

        Korteriühistu puhul toetatavad tegevused on järgmised: uue parkla või kvartalisisese tee või sissesõidu tee rajamine/rekonstrueerimine, fassaadi-ja väliskonstruktsioonide ning katuse ehitus/rekonstrueerimistööde teostamine.

        Üksikelamu puhul toetatavad tegevused on järgmised: katuste ja fassaadide, vihmaveesüsteemide, akende, välisuste, aedade ja piirete, vee-ja kanalisatsiooni süsteemide, puurkaevude, salvkaevude, kogumiskaevude, juurdepääsuteede kuni krundi piirini, elamute tuleohutusnõuetega vastavusse viimine (korstnad, elektrisüsteemid, signalisatsioon jne), ehitus/rekonstrueerimistööde teostamine.

Toetatavad tegevused on ka ettevalmistavad tegevused nagu ehitusuuringud ja projekteerimine ning järeltegevused nagu teostusmõõdistused, juhul kui see on ehitusseadustikuga nõutav.

        Toetust võivad taotleda need korteriühistud, mille korteriomanikest vähemalt 50% on vähemalt üks kalendriaasta toetuse taotluse esitamise hetkeks registreerinud elukohana Eesti rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.

        Toetust võivad taotleda need eramajade omanikud, kes on vähemalt üks aasta taotluse esitamise hetkeks registreerinud elukohana Eesti rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.

Toetuse saamiseks tuleb esitada:

 1) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia (korteriühistu puhul), mis sisaldab otsust jooksval aastal ehitus- ja remonttööde läbiviimiseks, mille toetamiseks on taotlus esitatud. Otsus peab sisaldama infot töö sisu, tööde läbiviimise tähtaja ja taotleja poolset omafinantseerimise mahtu;
 2) eramaja kaasomaniku kinnitus taotluse esitamiseks juhul kui kinnistul on mitu omanikku;
 3) eelarve ehitus- ja remonditööde tegemiseks ja/või selle aluseks võetud pakkumus;
 4) ehitusprojekt juhul kui see on vajalik;
 5) ehitusluba või kohaliku omavalitsuse poolt kooskõlastatud ehitusteatis ehitus- ja remonttööde teostamiseks, kui see on tööde tegemiseks ehitusseadustiku järgi nõutav ning omanikujärelevalve olemasolu kinnitus.

NB! Võrreldes 2018. aastaga kui linn eraldas toetused juba faktiliselt teostatud tööde alusel, siis selle aasta toetuste eraldamine toimub planeeritavatele tegevustele, mis on selles artiklis eelpool toodud.

Infotund toetuse taotlemiseks toimub 01.04 kell 16:00 Narva-Jõesuus aadressil Kesk tn 3, 02.04 kell 16:00 Olgina alevikus aadressil Narva mnt 12 (Olgina rahvamaja) ning 03.04 kell 16:00 Sinimäel aadressil Pargi tn 2 (Vaivara vallamaja).