Uudised

Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse teatab Narva-Jõesuus Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu on avaliku väljapaneku ( 21.08.-21.09.2018) ja avaliku arutelu (27.09.2018 kell 14:00) tulemuste arvestamine.

Avaliku väljapaneku jooksul laekutud ettepanekute avaliku arutelu jooksul on suudetud leida kompromiss.

Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse nii linnaelanike kui ka ametite arvamuste ja ettepanekutega. Vajalikud muudatused viiakse detailplaneeringu lahenduse sisse nii kaartide materjalidele kui ka seletuskirja.