Uudised

Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab , et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.11.2017 korraldusega nr 256 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (üldpindalaga ca 3655 m2).
Detailplaneeringuga koostamise eesmärgiks on Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse tn 88 kinnistu jagamine kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanik.

Põhijoonis

Seletuskiri