« Tagasi

Toimus linna uue haridusasutuse hoone teostatavus-tasuvusanalüüsi laiendatud töökoosolek

Tänavu märtsis sõlmis Narva-Jõesuu linnavalitsus lepingu Cumulus Consulting OÜga Narva-Jõesuu linna uue haridusasutuse hoone teostatavus-tasuvusanalüüsi (TTA) koostamiseks. Tegemist pole siiski uue haridusasutuse loomise või mõne teise sulgemise soovi kavaga, vaid olemasolevate haridusasutuste s.o Narva-Jõesuu põhikooli ja lasteaia Karikakar ühe katuse alla viimise idee analüüsiga. Tulemus peaks andma vastuste variandid, et millise hariduskorraldusliku mudeliga oleks demograafilisi trende silmas pidades mõistlikum edasi minna.

Juunikuus esitlesid Cumulus Consulting OÜ eksperdid Narva-Jõesuu linnavalitsuses kogutud andmetele põhinevaid esmaseid tulemusi, sealhulgas tutvustati piirkonna haridusmaastiku hetkeolukorda, arengusuundi ning kavandati lähikuude jätkutegevusi.

Täna, 19. augustil toimus laiendatud koosseisuga (volikogu komisjonid, kooli ja lasteaia hoolekogud), töökoosolek, et veelkord läbi arutada, täpsustada ja vajadusel selgeks vaielda, kuidas teemaga edasi minnakse.

Vastavalt lepingule tuleb töö koostajal Cumulus Consultingul OÜ TTA linnale üle anda 2020. aasta septembri lõpuks.

 

-----------------------------------

Teostatavus-tasuvusanalüüsi sisu

  1. Narva-Jõesuu rahvastikuprognoosi koostamine aastateks 2019-2040. Prognoos koostada rahvastikuregistri andmetest lähtuvalt ning see peab sisaldama vähemalt kahte stsenaariumi. Prognoosi raames tuua eraldi detailselt välja lasteaialaste ja õpilaste arvud järgnevaks 20 aastaks. Prognoosi tulemused on otseseks aluseks hoone kavandamisele.
  2. Ruumiprogrammi koostamine uuele haridushoonele. Lähtuvalt rahvastikuprognoosi tulemustest koostada ruumiprogramm nii lasteaia osale kui ka põhikoolile. Ruumiprogrammi koostamisel lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetest ning kaasaegse õpikäsitluse eesmärkidest.
  3. Teostatavusanalüüs. Selgitada välja, kas uus haridusasutus koos vajamineva territooriumiga mahub olemasolevale alale ning kas uut detailplaneeringut on vaja teha. Uue hoone ja olemasoleva hoone rekonstrueerimise planeerimisel arvestada energiasäästu nõuetega. Arvestada vana hoone rekonstrueerimisel aula ehitamisega, sest praeguses hoones see puudub.  Lisaks selgitada välja, kas ja kui palju peab vana hoonet vähendama, et see vastaks õpilaste arvule.
  4. Finantsanalüüs, sh uue hoone rajamise ja vana hoone rekonstrueerimise võrdlus. Finantsanalüüsi raames tuua välja uue hoone indikatiivne investeeringu maksumus ning võrrelda seda alternatiiviga (olemasoleva taristu rekonstrueerimine). Täiendavalt tuua välja perspektiivsed kulud ja tulud ning anda võrdlev hinnang ülalpidamiskuludele.