3.04.17

Mittetulundusühingtetegevuse toetamine

Alates 2013.a jaanuarist  võivad mittetulundusühingud esitada finantstoetuse taotluse neli korda aastas: iga kvartali esimesel esmaspäeval.

2017.a on nendeks päevadeks 2.jaanuar, 3.aprill, 3.juuli ja 2.oktoober.

Toetused jagatud nelja alagruppi ja on määratud kindlaks maksimaalselt välja antavad toetuste summad:

1) Mittetulundusühingu tegevustoetus, milleks võib olla igasugune MTÜ põhikirjajärgne tegevus – toetuse piirmäär kuni 300 €;

2)  toetus noorsootööga ja noorte treeningutega seotud tegevusteks, milleks võivad olla meeskondlikud või individuaalsed treeningud, samuti noorsootöö läbiviimisega seotud tegevused -  toetuse piirmäär kuni 500 €;

3) toetus avalike ürituste läbiviimiseks - toetuse piirmäär kuni 500 eurot.

Iga toetuse taotluse kirjutamiseks on olemas vastav vorm.

Ei seatakse piire, mitu korda aastas võib ühele ja samale mittetulundusühingule toetust eraldada. Praktika näitab, et linnas on MTÜ-sid, kes korraldavad regulaarselt mitmesuguseid üritusi ning pöörduvad abi saamiseks linnavalitsuse poole.

Toetusi eraldatakse vastu võetud  linnaeelarvest. Kõik taotlused vaatab läbi ja teeb ettepaneku toetuse eelarvest eraldamiseks linnavalitsuse vastav komisjon. Iga mittetulundusühinguga, kellele toetust eraldatakse, sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Juhul kui toetust ei kasutata sihipäraselt, st seatud eesmärgi saavutamiseks, tuleb saadud toetusesumma tagastada linnaeelarvesse.

Toimetaja: RIINA JOHANNES