22.11.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 6 alusel.
Detailplaneeringu algatamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus Teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.11.2018 korraldusega nr 495 on algatatud Kõrge maa-ala detailplaneering.

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Planeeritav ala hõlmab Kõrge (85101:001:0411) kinnistut. Planeeritava ala pindala on ca 9,7ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 100m kõrge mobiilside masti ja selle teenindava seadmekonteineri ehitamine.

Planeeringuala arendajaks Tele2 Eesti AS.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu alusel ja sellele saadud Keskkonnaameti heakskiidule Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.11.2018 korraldusega nr 495 jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA
10.09.18

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teated:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 54 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.08.2014 otsusega nr 32 „Narva-Jõesuu linna Aia 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneering.

18.04.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 56 on lõpetatud Vaivara Vallavolikogu  20.09.2007 otsusega nr 119 „Detailplaneeringu algatamine Kuklin-Tamme maaüksusel Peeterristi külas" algatatud detailplaneering.

03.08.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 55 on lõpetatud Vaivara Vallavolikogu  24.09.2009 otsusega nr 250 „Kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Männiku tn 8 maaüksusel Olgina alevikus" algatatud detailplaneering.

Kinnistusraamatu andmetel on toimunud Männiku tn 8 maaüksuse omaniku vahetus. Detailplaneeringu menetlus on algatatud 9 aastat tagasi ning menetlusest oli tehtud detailplaneeringu algatamisega seotud toimingud: protsessi algatamine. Detailplaneeringu menetlus jäi seisma alates 2009 a. Detailplaneeringu arendaja ei ole esitanud detailplaneeringu eskiislahendust ning protsess on seiskunud, mis viitab sellele, et arendaja plaanid muutusid ning detailplaneeringut ei ole võimalik realiseerida kuna menetlust ei ole viidud lõpuni.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 kohaselt detailplaneeringu koostamist võib lõpetada, kui detailplaneeringu koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise teated:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 53 on kehtetuks tunnistatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 200 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Jaan Poska 16 kinnistu detailplaneering.

Narva-Jõesuu linnavalitsusele laekus Rahandusministeeriumilt kohustuslik ettepanek Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 200 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamiseks.

Planeerimisseaduse §140 lõike 6 kohaselt detailplaneeringu tunnistab kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

---------------------------------------------------

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2018 otsusega nr 52 on kehtetuks tunnistatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 201 „Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Narva-Jõesuu linnavalitsusele laekus Rahandusministeeriumilt kohustuslik ettepanek Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 201 „Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamiseks.

Planeerimisseaduse §140 lõike 6 kohaselt detailplaneeringu tunnistab kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

 

 

Toimetaja: ALAR TASA
16.08.18

Algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 347 on lõpetatud Vaivara Vallavalitsuse 13.06.2006 korraldusega nr 239 „Detailplaneeringu algatamine Kallaste maaüksusel Kudruküla külas" algatatud detailplaneeringu koostamine.

Toimetaja: ALAR TASA
16.08.18

Algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 348 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.02.2006 korraldusega nr 85 „Detailplaneeringu algatamine Narva mnt 18 maaüksusel Olgina alevikus" algatatud detailplaneeringu koostamine.

Toimetaja: ALAR TASA
16.08.18

Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.05.2017.a otsusega nr 189 on algatatud Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 13560 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 100a kinnistut (katastritunnus 51301:012:0019, pindala 9850 m2),  ning selle lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu realiseerimine ning osaline muutmine Lydia Koidula tn 100a kinnistu jagamisel tekkivate kruntide kasutamise otstarve osas, jagamise tulemusel tekkivatele kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine erinevat tüüpi elamute määramiseks, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine, üldkasutatava kergliiklustee rajamiseks krundi eraldamine.

 

Linnavolikogu korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: ALAR TASA
3.05.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 19.04.2017 linnavalitsuse korraldusega nr 76 on algatatud Jaan Poska 13 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

Jaan Poska 13  kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste määramiseks olemasoleva kolmekorruselise spordikompleksi ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust majutushooneks koos vajalike tugiteenustega, sh restoran, konverentsisaal, treeninguruumid.

Hoone planeeritakse kaheosalisena, kus Jaan Poska ja Aia tn äärde on planeeritud 2-korruseline osa ning krundi lõuna pool 8-korruseline osa. Hoone kõrgust suurendatakse 16 m kuni 30 meetrini. Kinnistu olemasolevat sihtotstarvet - ärimaa 100% - ei muudeta.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 15.05 – 29.05.2017 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 29.05.2017 - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu toimub 30. mail 2017.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis kell 15:00, aadressil Koidu tn 25, III korrus, Narva-Jõesuu.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.12.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016.a otsusega nr 165 muudeti Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016. a otsuse nr 117 „Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016. a otsuse nr 117 muutmise eesmärgiks on lubada jagada Lydia Koidula tn 95 kinnistu kolmeks eraldiseisvateks katastriüksusteks.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
18.11.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016.a otsusega nr 130 on algatatud Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Planeeritava ala pindala on ca 49,5 ha ning see hõlmab Kalda tn 32 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0001), Kalda tn 32a (katastriüksuse tunnus 51301:001:0094), Kalda tn 36 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0009) ja Kalda tn 38 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0015) kinnistuid ja sellega piirnevat reformimata riigimaad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kalda tn 32a kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada ärimaa ja üldkasutatava maa krunt, ehituskeeluvööndi vähendamine perspektiivsete hoonestusalade määramiseks paadikuuride püstitamiseks, arhitektuursete- ja ehitustingimuste määramine parkimisplatside ja veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks slippi rajamiseks, ärimaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine võimaldamaks seal kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise võimalus, paatide rentimise koha loomine) lubada, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu ala asub Narva jõe alamjooksu hoiuala ja Natura 2000 ala vahetus läheduses ja sellel kehtivad kalda ehituskeeluvööndist, piiranguvööndist, veekaitsevööndist, veekogu kallasrajast tulenevad piirangud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on otstarbekas välja selgitamaks, kas  detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale on oluline ja kuidas vältida selle mõju keskkonnale.

Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise osapooled ja kontaktandmed:

1. Planeerimisdokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algataja – Narva-Jõesuu Linnavolikogu, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

2. Planeerimisdokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja – Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

3. Planeerimisdokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise kehtestaja – Narva-Jõesuu Linnavolikogu, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

4. Planeerimisdokumendi koostaja – CORSON OÜ, reg. kood 10006729, Ööviiuli Kabila küla Kernu vald, tel number +372 56156944, e-post: corson@corson.ee

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
18.11.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016.a. otsusega nr 140 on algatatud Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, kinnitatud detailplaneeringu lähteseisukohad ja algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine

Planeeritava ala suurus on ca 7,6 ha ning see hõlmab Suur-Lootsi tn 1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0072, suurus 3,68 ha), Tuletorni tn 1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0022, suurus 0,9 ha), Suur-Lootsi tn 1c kinnistut (katastritunnus 51301:001:0039, suurus 0,4 ha), Suur-Lootsi tn 1d kinnistut (katastritunnus 51301:001:0056, suurus 1,6 ha), Suur-Lootsi 5, Suur-Lootsi 7, osaliselt Suur-Lootsi tn 9 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0036, suurus 1 ha), osaliselt Supelrand R1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0089, osa suurus 0,5 ha) ja reformimata riigimaad (Suur-Lootsi tänava osa).

Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, Suur-Lootsi tn 1 kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 1c kinnistu (sihtotstarve 100% riigikaitsemaa), Suur-Lootsi tn 1d kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 5, Suur-Lootsi tn 7 ja Suur-Lootsi tn 9 kinnistu (sihtotstarve 100% ärimaa), Tuletorni tn 1 (sihtotstarve 100% transpordimaa), Supelrand R1 (sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) ja selle lähiala ümberkruntimine elamumaa, ärimaa, transpordimaa, sadamamaa ning üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine ja muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2016.a otsusega nr 137 on algatatud Narva-Jõesuu linna Metsa tn 9v kinnistu detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 2500 m2 ning see hõlmab Metsa tn 9v kinnistut (pindala 1323 m2, katastriüksuse tunnus 51301:008:0011) ning selle lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu muutmine Metsa tn 9v krundi kasutamise otstarve osas, Metsa tn 9v krundile ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe kaksikelamu ja abihoonete rajamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016.a. otsusega nr 130 on algatatud Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 49,5 ha ning see hõlmab ning see hõlmab Kalda tn 32 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0001), Kalda tn 32a (katastriüksuse tunnus 51301:001:0094), Kalda tn 36 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0009) ja Kalda tn 38 (katastriüksuse tunnus 51301:005:0015) kinnistuid ja sellega piirnevat reformimata riigimaad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kalda tn 32a kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada ärimaa ja üldkasutatava maa krunt, ehituskeeluvööndi vähendamine perspektiivsete hoonestusalade määramiseks paadikuuride püstitamiseks, arhitektuursete- ja ehitustingimuste määramine parkimisplatside ja veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks slippi rajamiseks, ärimaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine võimaldamaks seal kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise võimalus, paatide rentimise koha loomine) lubada, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.08.2016.a korraldusega nr 187 on algatatud Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 3653 m2 ning see hõlmab Vabaduse tn 88 kinnistut (katastritunnus 51301:010:0001, pindala 1868 m2) ja selle lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, Vabaduse tn 88 krundi jagamine, kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.02.16

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.12.2015.a otsusega nr 111 on algatatud Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 4630 m2 ning see hõlmab Jaan Poska tn 16 kinnistut ja sellega piirnevat katastrisse kandmata maad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, Jaan Poska tn 16 kinnistu arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, reformimata riigimaa arvelt transpordimaa krundi moodustamine linnadevaheliste busside peatumiseks ja bussiootepaviljoni ehitamiseks ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.02.16

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a otsusega nr 117 on algatatud Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 12771 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 95 kinnistut ning sellega piirnevat reformimata katastrisse kandmata maad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine ja muutmine maakasutuse osas, ehituskeeluvööndi vähendamine olemasolevate ehitiste asukohas,  Lydia Koidula tn 95 kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada 2 elamumaa sihtotstarbega krunti, transpordimaa krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt, elamumaa sihtotstarbega ajutise krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt eesmärgiga liita see Lydia Koidula tn 95 koosseisu, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

14.01.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.12.2015.a. korraldusega nr 308 on algatatud Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala pindala on ca 3646 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 72 kinnistut ning sellega piirnevat katastrisse kandmata maad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Hirve 11, Hirve 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

19.10.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 243 on algatatud Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11, Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 3025 m2 ning see hõlmab Hirve tn 11, Hirve tn 13 kinnistuid ning selle lähiala. 
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine, Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute liitmine ning uue elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, moodustavale krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.
 
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES

J.Poska 56 kinnistu detailplaneeringu tühistamine

19.10.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 244 on tühistatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldus nr 8 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine".

Korralduse täistekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe 24a detailplaneeringu menetluse lõpetamine

11.09.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015.a. korraldusega nr 207 on lõpetatud Jõe tn 24 ja 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetlus.

Detailplaneeringu menetlus on lõpetatud kinnistute omaniku kirjaliku avalduse alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015.a. korraldusega nr 207 on samuti tunnistatud kehtetuks alljärgnevad Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraldused:

- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a. korraldus nr 305 „Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe tn 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine";

- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2014.a. korraldus nr 11 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a. korralduse nr 305 "Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe tn 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine" muutmine";

- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a. korraldus nr 9 „Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine".

 

Korralduse täistekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
6.02.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 21.01.2015.a Linnavalitsuse korraldusega nr 7 on algatatud Kesk 30 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärkideks on:

  • muuta olemasoleva Kesk 30 elamumaa kinnistu piirid ning moodustada selle arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 800 m2;
  • hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine;
  • kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
  • maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
  • moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. 

Planeeritava ala 2048 m2 ning see hõlmab Kesk 30 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0175. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%

Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga – olemasolev väikeelamumaa.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
9.01.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 17.12.2014.a Linnavolikogu otsusega nr 40 on algatatud J.Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uute kaksikelamute ja nendele abihoonete püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritava ala on ca 0,8 ha ning see hõlmab J.Poska 72 kinnistut pindalaga 6471 m2 katastritunnusega 51301:004:0083 ning katastrisse kandmata  maa-ala kuni J.Poska tänava asfaltkatteni. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on J.Poska 72 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa.  Planeeringuga kavandatakse muuta see väikeelamute maa-alaks (kaksikelamumaa EPk).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES