16.09.14

Meelespea avaliku ürituse korraldajale

Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus) linnavalitsusele või elektrooniliselt aadressil info@narva-joesuu.ee.

Avaliku ürituse taotluse vorm

Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt linnavalitsust elektronposti teel aadressil info@narva-joesuu.ee.

Avalik üritus peab olema kooskõlastatud asukohajärgse politseiprefektuuriga.

Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele linnavalitsuse või volitatud isiku eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on õigus nõuda enne loa väljastamist tagatisraha maa-ala korrastamise ja jäätmemahutite tühjendamise eest vastavalt ürituse mahule ja ürituse korraldamiseks kasutatava territooriumi suurusele.

Narva-Jõesuu linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Toimetaja: RIINA JOHANNES